Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 282/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán thu, chi của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được ủy ban nhân dân thành phố giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP từ năm 2003 đến năm 2005 (cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm toàn bộ chi phí) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 282/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 282/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI CỦA TRUNG TÂM NƯỚC SINH HỌAT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 10/2002/NĐ-CP NGÀY 16/01/2002, TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2005 (CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU BẢO ĐẢM TOÀN BỘ CHI PHÍ)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ ;
Căn cứ Điều 3 của Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 05 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố: “Trong thời gian được giao tự chủ tài chính 3 năm (2003-2005) nếu có thay đổi nhiệm vụ ảnh hưởng đến dự toán thu chi so với Quyết định giao, Thủ trưởng đơn vị cùng Sở chủ quản và Sở Tài chính xem xét thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố”;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8403/TC-HCSN ngày 03 tháng 12 năm 2004 về điều chỉnh dự toán của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP từ năm 2003-2005 ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh dự toán thu, chi cho Trung tâm nước sinh họat và vệ sinh môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu loại 1 bảo đảm toàn bộ chi phí đã được giao quyền tự chủ tài chính từ năm 2003 đến năm 2005 như sau :

1. Dự toán thu bình quân 1 năm từ năm 2003 đến năm 2005:16.500 triệu đồng.

2. Dự toán chi bình quân 1 năm từ năm 2003 đến năm 2005 :16.500 triệu đồng.

Điều 2. Dự toán điều chỉnh thu, chi quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng trong 3 năm (2003-2005).

Điều 3.Quyết định nầy thay thế cho Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4
- Bộ Tài chính.
- TTUB: CT, PCT/TT, TM.
- VPHĐ-UB: PVP/KT
- Tổ CNN-TM.
- Lưu (CNN/Đ )

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 282/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán thu, chi của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được ủy ban nhân dân thành phố giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP từ năm 2003 đến năm 2005 (cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm toàn bộ chi phí) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438
DMCA.com Protection Status