Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về Quy định mức phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 28/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1351/TTr-SNN ngày 13/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định mức phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Điu 2. Các định mức phân bổ vốn bằng nguồn ngân sách tỉnh quy định tại Điều 1 của Quyết định này là cơ sở để phân bổ kế hoạch vốn cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm Ngân sách 2013 đến năm 2015.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐTW CT MTQG về NTM;
- TT TU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, HP, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY ĐỊNH

MỨC PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015.

Các dự án thực hiện chương trình MTQG, chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác thực hiện theo quy định của các chương trình, dự án được phê duyệt.

2. Đối tượng áp dụng

UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

3. Huy động nhân dân đóng góp

Mức huy động tự nguyện đóng góp của nhân dân trong quy định này do nhân dân trong xã bàn bạc, thống nhất mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng nội dung (thông qua các cuộc họp do các đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức), đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua, ban hành Nghị quyết để thực hiện.

Điều 2. Mức phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

STT

Nội dung

Vốn Ngân sách cấp tỉnh (%)

Vốn Ngân sách cấp huyện (%)

Vốn ngân sách cấp xã và nhân dân đóng góp (%)

Tổng số

Trong đó vốn ngân sách cấp xã tối đa

I

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã

100

 

 

 

II

Đào tạo kiến thức về nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn và HTX

100

 

 

 

III

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

 

 

 

 

1

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

 

100

 

 

2

Đường giao thông đến trung tâm xã

100

 

 

 

3

Đường giao thông thôn, liên thôn

60

 

40

30

4

Đường giao thông xóm, liên xóm

 

50

50

30

5

Đường giao thông trục nội đồng

60

 

40

30

6

Kênh mương nội đồng do xã quản lý

60

 

40

30

7

Trường trung học cơ sở

 

100

 

 

 

- Riêng hai huyện miền núi

100

 

 

 

8

Trường tiểu học

 

100

 

 

9

Trường mẫu giáo (trừ công trình đầu tư theo Đề án mầm non 5 tuổi)

 

50

50

40

10

Trạm y tế xã

100

 

 

 

11

Nhà văn hóa và khu thể thao xã

 

50

50

40

12

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn

 

 

100

90

13

Hệ thống cấp nước sạch nông thôn

Thực hiện theo QĐ số 366/2012/QĐ-TTg ngày 21/6/2012 v/v phê duyệt Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.

14

Xử lý chất thải, thoát nước thải khu dân cư

 

70

30

30

15

Đường vào nghĩa trang xã

70

 

30

20

16

Nghĩa trang xã

 

 

100

90

17

Chợ nông thôn

 

50

50

40

18

Phát triển sản xuất

 

50

50

40

19

Hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp tập trung.

70

30

 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

- Hàng năm đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình cho từng địa phương trên cơ sở tổng nguồn vốn dành cho Chương trình, làm cơ sở để các địa phương lập và phê duyệt các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, bảo đảm đúng trình tự - thủ tục cấp phát vốn theo quy định hiện hành. Rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/10 hàng năm làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư trong năm 2013 và các năm sau.

- Hướng dẫn các địa phương phân bổ chi tiết nguồn vốn hỗ trợ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương và đề xuất điều hòa nguồn vốn hỗ trợ nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch Chương trình đã được phê duyệt; góp phần đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch giải ngân hàng năm và giai đoạn 2013-2015.

2. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở cân đối nguồn lực chung của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

3. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan: Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các địa phương sử dụng nguồn vốn được hỗ trợ đúng mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ cho địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân bổ nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu, lộ trình được giao. Chủ động lập các dự án đầu tư tương ứng với số vốn được phân bổ cùng với vốn đối ứng của địa phương, phê duyệt trước ngày 15/10 hàng năm gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (qua địa chỉ Văn phòng điều phối Chương trình) để tổng hợp thực hiện đầu tư năm 2013 và các năm sau.

Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi và hỗ trợ các xã triển khai thực hiện các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới, từ việc lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đến tiến độ giải ngân kinh phí, bảo đảm đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả kinh phí được phân bổ hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ảnh kịp thời về Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (qua Văn phòng điều phối Chương trình) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về Quy định mức phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.303
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31