Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 278/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 15/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 278_2004_QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7968/TC-HCSN ngày 23 tháng 11 năm 2004 về sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và điều chỉnh dự toán năm 2004 của Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Cho Phép Sở Lao Động-Thương Binh Và Xã Hội Được Sử Dụng Nguồn Kinh Phí Dự Phòng Năm 2004 Để Bổ Sung Kinh Phí Hoạt Động Cho Các Trung Tâm, Trại Xã Hội Và Điều Chỉnh Dự Toán Chi Ngân Sách Năm 2004 Của Sở Lao Động-Thương Binh Và Xã Hội Theo Phụ Lục Đính Kèm.

Điều 2. - Sau Khi Nhận Được Chỉ Tiêu Về Dự Toán Điều Chỉnh Chi Ngân Sách Năm 2004, Sở Lao Động-Thương Binh Và Xã Hội Triển Khai Phân Bổ Và Gửi Cơ Quan Tài Chính Đồng Cấp, Kho Bạc Nhà Nước Nơi Giao Dịch Để Làm Căn Cứ Cấp Phát, Thanh Toán. Giám Đốc Sở Lao Động-Thương Binh Và Xã Hội Phải Chịu Trách Nhiệm Trước Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Trong Việc Đảm Bảo Thực Hiện Chỉ Tiêu Được Giao.

Điều 3. - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 Nguyễn Hữu Tín

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

  

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 278/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính : Triệu đồng

Nội dung

Loại Khoản

Số tiền

Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

13-02

5.026

Văn phòng Ban Chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo và Việc làm

13-02

660

Liên kết đào tạo nghề

14-07

1.385

Trường Công nhân kỹ thuật

14-07

3.161

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định

14-05

2.050

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố

12-13

80

Bệnh viện Bình Triệu

15-01

2.032

Hoạt động chính sách người có công

15-08

4.300

Hoạt động xã hội khác (Trung tâm, Trại xã hội)

15-09

109.373

Dự phòng ngành

 

3.450

Tổng cộng

 

131.517

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 278/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán chi ngân sách ngày 15/12/2004 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!