Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 277/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 277/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự tóan thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm công nghệ sinh học)  trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 8418/TC-HCSN ngày 03 tháng 12 năm 2004 về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 của Trung tâm Công nghệ sinh học ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1: Nay giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền là 1.157 triệu đồng (một tỷ, một trăm năm năm mươi bảy triệu đồng), chi tiết như sau :

- Chi hoạt động thường xuyên (30 biên chế) : 125 triệu đồng ;

- Chi cho nghiệp vụ chuyên môn (công tác điều tra đánh giá tiềm năng công nghệ sinh học) : 72 triệu đồng ;

- Chi mua sắm (theo phụ lục đính kèm tại Công văn số 8418/TC-HCSN ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Sở Tài chính) : 960 triệu đồng;

Điều 2:. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán chi ngân sách năm 2004, Trung tâm công nghệ sinh học gởi cơ quan tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3:. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- TTUB: CT, PCT/TT, TM.
- Ban KT-NS HĐNDTP.
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT.
- Tổ CNN, TM
- Lưu (CNN/Đ
)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 277/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách ngày 14/12/2004 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.825

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!