Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2728/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 07/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2728/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3545/QĐ-BNN-TC NGÀY 31/12/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VAY NỢ VÀ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Hiệp định vay số 2269-VIE ngày 07/12/2006 và Hiệp định viện trợ không hoàn lại ký ngày 14/6/2007 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về dự án FLITCH;

Xét đề nghị tại Công văn số 1985/DALN-FLITCH ngày 07/10/2011 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc điều chỉnh một số điểm của Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TC ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi các nội dung sau:

1. Sửa đổi điểm 1.2, phần 1, mục VII như sau:

“Chi phí khác (Chi phí văn phòng phẩm, mua sắm dụng cụ văn phòng, cước phí điện thoại cố định, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, phụ cấp công tác phí …): giao Ban quản lý dự án tỉnh phê duyệt căn cứ theo kế hoạch được duyệt hàng năm với mức bình quân 100.000.000 đồng/năm/1 Ban huyện và phải có đầy đủ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy định”

2. Sửa đổi điểm 2.2, phần 2, mục VII như sau:

“Chi phí thường xuyên bình quân không quá 24.000.000 đồng/năm cho mỗi Ban phát triển xã, bao gồm:

- Chi hỗ trợ tiền xăng xe đi lại: căn cứ vào dự toán được duyệt của Ban quản lý dự án tỉnh, phiếu giao việc của Ban phát triển xã và kèm theo bảng chấm công.

- Các chi phí thường xuyên khác: Mua văn phòng phẩm, mua sắm dụng cụ văn phòng, sửa chữa xe máy công (nếu có), cước phí điện thoại cố định, tiền điện, tiền nước, phụ cấp công tác phí, … theo kế hoạch/dự toán được duyệt hàng năm và phải có đầy đủ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy định”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc dự án FLITCH, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ TCĐN);
- KBNN: TW; các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Phú Yên;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2728/QĐ-BNN-TC ngày 07/11/2011 sửa đổi Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC quy định định mức chi tiêu, dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên sử dụng nguồn vốn ODA vay nợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!