Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 27/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 15/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2018/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm và văn bản hướng dẫn liên quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 2679/STC-QLNS ngày 05 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Điều 3. Hình thức, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

1. Hàng năm, căn cứ vào dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn từ nguồn Trung ương hỗ trợ.

Căn cứ Kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

2. Hình thức, tiến độ cấp phát kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ:

- Hình thức cấp phát: Cấp kinh phí bằng hình thức Lệnh chi tiền;

- Tiến độ cấp phát: Cấp theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh báo cáo.

Điều 4. Lập, xét duyệt, thẩm định quyết toán thu, chi kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ

1. Lập Báo cáo quyết toán: Đơn vị được giao sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí theo mẫu biểu và yêu cầu quyết toán chi ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành (gửi kèm báo cáo nội dung, hạng mục công trình được giao thực hiện trong năm đề nghị quyết toán);

2. Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán:

- Các đơn vị sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ: Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán năm là ngày 21 tháng 3 năm sau, nơi gửi: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải;

- Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh: Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán năm là ngày 31 tháng 3 năm sau, nơi gửi: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải.

3. Xét duyệt, thẩm định quyết toán thu, chi kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ:

- Các đơn vị sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xét duyệt, thẩm định quyết toán theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm và văn bản hướng dẫn liên quan;

- Quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải xét duyệt, thẩm định quyết toán theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm và văn bản hướng dẫn liên quan;

Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư, thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư; khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành.

4. Xử lý kinh phí cuối năm: Kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương cuối năm chưa sử dụng được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Điều 5. Báo cáo, công khai ngân sách nhà nước

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ gửi Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 7 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương.

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, giải trình với HĐND tỉnh khi có yêu cầu.

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 6. Các quy định khác

Các quy định khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Trị căn cứ nội dung của Quy định này để tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


287

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174