Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2664/QĐ-UBND năm 2017 về giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh năm 2018

Số hiệu: 2664/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 13/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2664/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH PHÁT HÀNH BÁO HÀ TĨNH NĂM 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/ NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BĐVN ngày 22/7/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2018-2019;

Xét đề nghị của Bưu điện tỉnh tại Văn bản số 372/BĐHT-KHKD ngày 07/8/2017; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3075/STC-GCS ngày 29/8/2017 (sau khi thống nhất với Sở thông tin và Truyền Thông); của Báo Hà Tĩnh tại Văn bản số 424/LT-BHT-BĐHT ngày 13/9/2017 (văn bản liên thông giữa Báo Hà Tĩnh với Bưu điện tnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh năm 2018 là 1.451 đồng/tờ (Một nghìn, bn trăm năm mươi mốt đồng); thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Điều 2. Giao Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh; Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đ/c Bí thư; Đ/c PBT TT Tỉnh
y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX; NC;
- Gửi: + Bản gi
y: Thành phn không nhận ĐT;
          + Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2664/QĐ-UBND năm 2017 về giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


185
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102