Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 25/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 25/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2018/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ XÂY MỚI, TÀI SẢN VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1704/TTr-SXD, ngày 25 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá nhà nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên áp dụng cho các trường hợp sau:

1. Bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc khác.

2. Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà tạm.

3. Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá giá trị tài sản, bàn giao để cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước.

4. Xác định giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở .

5. Làm cơ sở để tham khảo:

a) Định giá nhà, tài sản vật kiến trúc trong việc phục vụ công tác thi hành án, xét xử của Tòa án theo quy định của pháp luật;

b) Xác định giá tài sản cố định, làm cơ sở để quản lý hoạt động mua bán và kinh doanh nhà ở, thế chấp vay vốn của các tổ chức tín dụng.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND , ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Đối với các dự án, hạng mục đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai đã thực hiện chi trả trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt; đối với các dự án, hạng mục đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng chưa thực hiện chi trả kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì điều chỉnh bổ sung theo Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính (b/c);
- Cục KTVBQPQL - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- UBMT tổ quốc VN tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Đắk Nông; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI, TÀI SẢN VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh)

IA: Giá nhà xây dựng mới

TT

KẾT CẤU CHÍNH CỦA NHÀ

Đơn giá

A

TRƯỜNG HỢP NHÀ Ở XÂY BẰNG GẠCH ỐNG THỦ CÔNG

 

I

Nhà ở 01 tầng

Đồng/m2 xây dựng

1

Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp:

 

 

- Tôn sóng vuông

2.975.950

 

- Tôn Fibrô xi măng

2.937.024

 

- Ngói 22 viên/m2

3.006.939

 

- Ngói 13 viên/m2

3.228.299

2

Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp:

 

 

- Tôn sóng vuông

2.481.779

 

- Tôn Fibrô xi măng

2.420.970

 

- Ngói 22 viên/m2

2.509.002

 

- Ngói 13 viên/m2

2.764.421

3

Móng xây đá hộc, tường lửng xây gạch ống thủ công + gỗ, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp:

 

 

- Tôn sóng vuông

2.806.316

 

- Tôn Fibrô xi măng

2.744.105

 

- Ngói 22 viên/m2

2.830.791

 

- Ngói 13 viên/m2

3.081.697

4

Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, có sênô mặt đứng, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp:

 

 

- Tôn sóng vuông

3.550.836

 

- Tôn Fibrô xi măng

3.428.224

 

- Ngói 22 viên/m2

3.554.148

 

- Ngói 13 viên/m2

3.845.514

5

Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, móng cột, khung cột bằng bê tông cốt thép, có sênô mặt đứng, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp:

 

 

+ Tôn sóng vuông

3.883.660

 

+ Tôn Fibrô xi măng

3.814.130

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.902.980

 

+ Ngói 13 viên/m2

4.195.010

6

Mái bằng, kết cấu khung cột bê tông cốt thép chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch ống thủ công, cửa gỗ nhóm IV.

4.785.148

II

Nhà ở 02 tầng

Đồng/m2 sàn

1

Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, sàn bê tông cốt thép, cửa gỗ nhóm III, mái lợp:

 

 

- Mái bằng (mái bê tông cốt thép)

4.483.633

 

- Tôn sóng vuông

4.149.833

 

- Tôn Fibrô xi măng

4.054.436

 

- Ngói 22 viên/m2

4.230.073

 

- Ngói 13 viên/m2

4.328.086

2

Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công chịu lực, nền láng xi măng, gác suốt bằng gỗ, cửa gỗ nhóm III, mái lợp:

 

 

- Tôn sóng vuông

2.942.473

 

- Tôn Fibrô xi măng

2.840.431

 

- Ngói 22 viên/m2

3.160.488

 

- Ngói 13 viên/m2

3.163.266

3

Nhà bao che cầu thang

1.130.383

III

Nhà ở 3 tầng trở lên

 

 

Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, sàn bê tông cốt thép, cửa gỗ nhóm III, mái lợp:

 

 

- Mái bằng (mái bê tông cốt thép)

4.527.018

 

- Tôn sóng vuông

4.063.898

 

- Ngói 22 viên/m2

4.337.368

 

- Ngói 13 viên/ m2

4.295.775

B

PHẦN ĐƯỢC CỘNG THÊM HOẶC TRỪ ĐI CHO CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

 

1

Cộng thêm:

 

 

- Nhà ở xây bằng gạch ống tuynel được cộng thêm cho 1m2 xây dựng, 1m2 sàn.

36.215

 

- Lát nền gạch hoa (200x200)mm tính cho 1m2 lát nền

198.621

 

- Lát nền gạch Ceramic (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền

234.732

 

- Lát nền gạch Ceramic (400x400)mm tính cho 1m2 lát nền

240.000

 

- Lát nền gạch Ceramic (600x600)mm tính cho 1m2 lát nền

310.000

 

- Tường bả matíc + sơn nước tính cho 1m2 sàn, 1m2 xây dựng

118.275

 

- Nhà có bể bán tự hoại tính cho 01 bể

9.238.000

 

- Nhà có giếng thấm tính cho 01 giếng

4.976.000

2

Trừ đi:

 

 

- Không đóng trần ván nhóm IV tính cho 1m2 trần

519.963

 

- Đóng trần nhựa Lambris tính cho 1m2 trần

353.560

 

- Đóng trần tôn lạnh tính cho 1m2 trần

296.498

C

NHÀ GỖ

 

1

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng gỗ nhóm IV, nền láng vữa xi măng mác 50, móng bó hè xây gạch ống thủ công, vách ván, sàn gỗ nhóm IV, trần ván nhóm IV, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông.

1.824.311

2

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng gỗ nhóm IV, nền láng vữa xi măng mác 50, móng bó hè xây gạch ống thủ công, vách ván, sàn gỗ nhóm V, trần ván nhóm V, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông.

1.782.711

3

Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp:

 

 

+ Tôn sóng vuông

1.785.172

 

+ Tôn Fibrô xi măng

1.732.980

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.791.730

 

+ Ngói 13 viên/m2

2.017.527

D

NHÀ TẠM

 

1

Nhà khung cột gỗ chịu lực nhóm IV, nền đất, móng xây đá hộc bó nền, vách ván nhóm IV, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn sóng vuông

1.333.548

 

+ Tôn Fibrô xi măng

1.247.785

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.473.978

 

+ Giấy dầu

1.026.935

 

+ Mái tranh

952.581

 

+ Ngói 13 viên/m2

1.854.032

2

Nhà khung gỗ xẻ nhóm V, nền đất, xếp đá hộc quanh móng, vách ván nhóm V, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn sóng vuông

1.252.028

 

+ Tôn Fibrô xi măng

1.176.611

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.314.028

 

+ Giấy dầu

894.556

 

+ Mái tranh

821.639

 

+ Ngói 13 viên/m2

1.518.750

3

Nhà khung gỗ xẻ nhóm V, nền đất, không xếp đá hộc, vách ván nhóm VI, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn sóng vuông

1.178.284

 

+ Tôn Fibrô xi măng

1.054.114

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.339.158

 

+ Giấy dầu

813.233

 

+ Mái tranh

787.309

 

+ Ngói 13 viên/m2

1.449.809

4

Xếp đá hộc quanh móng, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI, nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn sóng vuông

1.234.464

 

+ Tôn Fibrô xi măng

922.444

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.439.571

 

+ Giấy dầu

924.893

 

+ Mái tranh

854.500

 

+ Ngói 13 viên/m2

1.563.357

5

Không xếp đá hộc, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI, nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn sóng vuông

1.098.567

 

+ Tôn Fibrô xi măng

1.015.669

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.245.127

 

+ Giấy dầu

770.573

 

+ Mái tranh

752.261

 

+ Ngói 13 viên/m2

1.356.815

6

Trường hợp nền nhà có kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng mác 50 dày 100mm, láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất thì được cộng thêm cho 1m2 nền là:

151.000

E

NHÀ KHO

 

1

Nhà 01 tầng: Hệ khung cột bê tông cốt thép, Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, hệ khung mái tiền chế giả Tiệp, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt kính cố định, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 75, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà đổ bê tông cốt thép mác 200 lưới thép f12, toàn bộ nhà quét vôi.

3.100.625

2

Nhà 01 tầng: Hệ khung cột bê tông cốt thép, Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt cố định, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà đổ bê tông cốt thép mác 150, toàn bộ nhà quét vôi.

3.281.757

3

Nhà 01 tầng: Hệ khung cột bê tông cốt thép, vì kèo gỗ nhóm III. Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô nhóm IV, xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, nền láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất, hành lang đóng trần ván Lambri nhóm III, toàn bộ nhà quét vôi.

3.485.099

4

Nhà 01 tầng: Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế, móng bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt kính cố định, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà đổ bê tông cốt thép mác 200, toàn bộ nhà quét vôi.

3.332.209

5

Nhà 01 tầng: Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình, móng bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt cố định, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm đánh màu, toàn bộ nhà quét vôi.

3.352.996

6

Trường hợp xây tường bằng gạch ống Tuynel được cộng thêm mỗi m2 xây dựng là:

26.205

F

NHÀ LÀM VIỆC

 

I

Nhà làm việc 01 tầng

 

1

Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng ván ép sơn nước, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà quét vôi.

4.739.942

2

Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi:

 

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambri cho 1m2 xây dựng

-13.311

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 xây dựng

399.876

 

- Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 xây dựng

113.681

 

- Lát nền gạch hoa (200x200)mm tính cho 1m2 lát nền

117.564

 

- Lát nền gạch Ceramíc (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền

168.381

 

- Lát nền gạch Ceramíc (400x400)mm tính cho 1m2 lát nền

185.000

 

- Lát nền gạch Ceramíc (600x600)mm tính cho 1m2 lát nền

230.000

II

Nhà làm việc 02 tầng

 

1

Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng ván ép sơn nước, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà quét vôi.

5.235.428

2

Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi:

 

 

- Tường xây bằng gạch ống tuynel tính cho 1m2 sàn

31.800

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris tính cho 1m2 sàn

-10.720

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 sàn

189.906

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 tính cho 1m2 sàn

96.418

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn

-2.000

 

- Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn

-144.196

 

- Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon tính cho 1m2 sàn

423.412

 

- Lát nền gạch hoa (200x200)mm vữa xi măng mác 50 tính cho 1m2 lát nền

198.621

 

- Lát nền gạch Ceramic (300x300)mm vữa xi măng mác 50 tính cho 1m2 lát nền

234.732

 

- Lát nền gạch Ceramic (400x400)mm vữa xi măng mác 50 tính cho 1m2 lát nền

234.617

 

- Lát nền gạch Ceramic (600x600)mm vữa xi măng mác 50 tính cho 1m2 lát nền

255.000

III

Nhà làm việc 03 tầng

 

1

Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng ván ép sơn nước, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà quét vôi.

5.472.790

2

Trường hợp cộng thêm hoặc trừ đi cho nhà làm việc từ 3 tầng đến 7 tầng:

 

 

- Tường xây gạch ống Tuynel tính cho 1m2 sàn

32.500

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris tính cho 1m2 sàn

-10.720

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 sàn

189.906

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 tính cho 1m2 sàn

45.595

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn.

-2.000

 

- Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn

-144.196

 

- Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon tính cho 1m2 sàn

423.412

 

- Lát nền gạch hoa (200x200)mm vữa xi măng mác 50 tính cho 1m2 lát nền

198.621

 

- Lát nền gạch Cêramíc (300x300)mm vữa xi măng mác 75 tính cho 1m2 lát nền

234.732

 

- Lát nền gạch Cêramíc (400x400)mm vữa xi măng mác 75 tính cho 1m2 lát nền

220.720

 

- Lát nền gạch Cêramíc (500x500)mm vữa xi măng mác 75 tính cho 1m2 lát nền

234.617

 

- Lát nền gạch Cêramíc (600x600)mm vữa xi măng mác 75 tính cho 1m2 lát nền

254.099

 

- Lát nền gạch Graníc (500x500)mm vữa xi măng mác 75 tính cho 1m2 lát nền

268.933

 

- Lát nền gạch Graníc (600x600)mm vữa xi măng M mác 75 tính cho 1m2 lát nền

313.099

G

KHÁCH SẠN (từ 02 tầng đến 07 tầng)

 

 

Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông

7.063.923

 

Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước.

 

H

HỘI TRƯỜNG

 

Hội trường sức chứa >100 chỗ ngồi

7.053.928

I

BỆNH VIỆN, TRẠM Y TẾ

1

Bệnh viện 02 tầng: Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước.

4.435.275

2

Trạm y tế 01 tầng: Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước.

3.626.608

J

TRƯỜNG HỌC

1

01 tầng: Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV,mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước.

3.924.022

2

Từ 02 đến 05 tầng: Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công vữa xi măng mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước.

5.007.459

K

CÂY XĂNG (Kết cấu chính)

 

1. Sơ đồ công nghệ:

- Tổng dung tích: 75m3 gồm các trạm bơm: Xăng M95, xăng M92 và dầu Diezen

- Chức năng công nghệ:

+ Nhập các loại dầu vào bể bằng tự chảy vào ô tô xitec qua các họng nhập kín.

+ Xuất cho các loại phương tiện 6 cột bơm nhật đơn.

2. Mặt bằng công nghệ:

- Bể chứa:

+ Dùng loại bể trụ nằm ngang V= 25m3

+ Liên, kết ống và thiết bị bằng nối ren, các nối liên kết được làm kín bằng gai tầm mỡ chịu xăng dầu và các gioăng chịu dầu.

+ Liên kết giữ ống bà bích tăng cường bằng phương pháp hàn, que hàn dùng loại N50-26.

+ Tại các nối hàn ống được đánh sạch rỉ tới ánh kim, sơn 2 lớp sơn chống rỉ.

499.268.734

Phương pháp tính: Tính theo hệ số tăng đơn giá bình quân m= 1,15 cho nhà làm việc tầng thứ 4 trở lên theo công thức sau:

- Đơn giá nhà làm việc 4 tầng = (Đơn giá nhà làm việc 3 tầng) x 1,15

- Đơn giá nhà làm việc 5 tầng = (Đơn giá nhà làm việc 4 tầng) x 1,15

- Đơn giá nhà làm việc n+1 tầng = (Đơn giá nhà làm việc n tầng) x 1,15.

Đối với nhà có xây dựng tầng hầm thì đơn giá tầng hầm bằng đơn giá nhà làm việc tương ứng nhân với hệ số 0,8 (đồng/m2 xây dựng tầng hầm).

Mức giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, chi phí thiết bị điện nước trong công trình.

IB: Hệ số điều chỉnh giá nhà xây dựng mới tại các huyện so với thị xã Gia Nghĩa

 

Nội dung yêu cầu

STT

Địa phương

Hệ số điều chỉnh

 

 

Nhà ở, nhà tạm

Nhà làm việc

Nhà kho

Giếng khoan

1

Thị xã Gia Nghĩa

1,000

1,000

1,000

1,000

2

Huyện Đắk R'lấp

0,993

0,987

0,989

0,989

3

Huyện Đắk Mil

0,991

0,972

0,980

0,980

4

Huyện Đắk Song

1,022

1,025

1,026

1,026

5

Huyện Krông Nô

0,979

0,961

0,967

0,967

6

Huyện Cư Jut

0,973

0,959

9,957

0,957

7

Huyện Đắk Glong

1,037

1,041

1,042

1,042

8

Huyện Tuy Đức

1,046

1,056

1,053

1,053

II. Bảng giá tài sản, vật kiến trúc

1. Giếng nước dùng cho sinh hoạt:

a) Giếng đất

STT

Độ sâu

Đơn giá (đồng/cái)

1

Có độ sâu dưới 5m

1.872.000

2

Có độ sâu từ 5 - đến 8m

2.686.000

3

Có độ sâu từ 8 - đến 10m

3.453.000

4

Có độ sâu từ 10 - đến 12m

4.376.000

5

Có độ sâu từ 12 - đến 14m

5.358.000

6

Có độ sâu từ 14 - đến 16m

6.181.000

7

Có độ sâu từ 16 - đến 18m

7.735.000

8

Có độ sâu từ 18 - đến 21m

9.461.000

9

Có độ sâu từ 21 - đến 24m

11.269.000

10

Có độ sâu từ 24 - đến 27m

12.805.000

11

Trên 27m

15.375.000

b) Giếng nước có xây thành

 

Đơn giá (đồng/cái)

- Có xây thành được cộng thêm

1.821.000

- Có sân giếng được cộng thêm

249.164

- Có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép được cộng thêm

240.000

c) Giếng có đá được cộng thêm (mét sâu có đá):

STT

Đường kính giếng

Đơn giá

(đồng/m sâu có đá)

1

- Có đường kính dưới 2m

1.155.910

2

- Có đường kính từ 2m đến 3m

2.600.790

Trường hợp chiều dày lớp đá > 2,5 mét thì được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

STT

Chiều dày lớp đá

Hệ số điều chỉnh

1

Chiều dày từ 2,5m đến dưới 3,5m

1,19

2

Chiều dày từ 3,5m đến dưới 4,5m

1,35

3

Chiều dày từ 4,5 m trở lên

1,38

2. Bể nước xây gạch: Kết cấu tính cho bể chứa nước:

STT

Thành phần công việc

Đơn giá (đồng/m dài)

1

Đào móng bể nước sâu bình quân 0,3 m, đổ đá 4x6 trộn vữa xi măng mác 50 dày 100mm

199.185

2

Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 100mm, vữa xi măng M75

121.633

3

Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 200mm, vữa xi măng M75

243.266

4

Xây tường bằng gạch thẻ (180x80x50) dày 100mm, vữa xi măng M75

172.822

5

Xây tường bằng gạch thẻ (180x80x50) dày 200mm, vữa xi măng M75

427.877

6

Trát tường vữa xi măng M50 dày 15mm

66.712

7

Láng bể nước vữa xi măng M75 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất

47.948

8

Quét nước xi măng 2 nước

10.868

3. Sân vỉa hè:

STT

Kết cấu sân

Đơn giá (Đồng/m2)

1

Kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng M50 dày 100mm, láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất

143.940

2

Không có kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng M50 dày 100mm vữa xi măng mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất

57.240

3

Kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng mác 50 dày 100mm, lớp bê tông đá 1x2 vữa xi măng mác 150 dày 50mm.

180.810

4

Đường nội bộ Kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng M50 dày 100mm, láng vữa xi măng mác 75 dày 30mm.

154.642

5

Kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng M50 dày 100mm, lát gạch đất sét nung

203.940

4. Tường rào:

STT

Kết cấu tường rào

Đơn giá (Đồng/m dài)

1

Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có giằng bê tông cốt thép, chiều cao bình quân 2m, quét vôi

1.309.093

2

Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có hàng rào sắt và giằng bê tông cốt thép, cao bình quân 2m

2.247.423

3

Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, Cao bình quân 0,4m + rào lưới B40, Chiều cao bình quân 1,2m, khoảng cách các trụ, cọc bình quân 3m:

 

a

Trụ xây gạch 300x300, cao bình quân 2m (trụ)

660.918

b

Trụ bê tông đúc sẵn 100x100, cao bình quân 2m (trụ)

570.639

c

Cọc sắt V50x50x5, cao bình quân 2m (cọc)

484.258

Không tính lưới rào và cọc sắt, bên được bồi thường tự thu hồi

4

Xây bằng gạch ống dày 100mm cao bình quân 1,5m, móng xây bằng gạch ống vữa xi măng mác 50 dày 200mm cao 200mm, tường quét vôi.

707.866

5

Tường rào sắt thoáng cao bình quân 1,5m, móng xây bằng gạch ống vữa xi măng mác 50 dày 200mm cao 200mm, hàng rào song sắt.

1.230.309

5. Đất đào ao:

Đất đào ao (đồng/ m3)

20.081

6. Bồi thường việc di chuyển mồ mả:

STT

Bồi thường việc di chuyển mồ mả

Đơn giá (đồng/cái)

1

Mộ xây kiên cố

6.638.750

2

Mộ đất

3.821.250

3

Mộ xây kiên cố có ốp gạch Ceranic

+ 802.960

4

Mộ xây kiên cố có ốp đá Granic tự nhiên

+ 901.802

7. Bồi thường hệ thống cung cấp điện, nước, điện thoại: Căn cứ vào giá trị hợp đồng thực tế, giá trị lắp đặt các loại thiết bị tại thời điểm bồi thường.

8. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (Đèn đường, cáp điện lực, cáp điện thoại, đường cấp nước và các công trình khác): Thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với các ngành chức năng tính toán và xây dựng phương án di dời, bồi thường cụ thể.

9. Giếng khoan:

TT

Giếng khoan

Đơn giá (đồng/m)

1

Giếng khoan sâu đến 50m, ống nhựa Φ89 mm

910.060

2

Giếng khoan sâu đến 50m, ống nhựa Φ108 mm

959.160

3

Giếng khoan sâu đến 50m, ống nhựa Φ127 mm

1.053.820

4

Giếng khoan sâu đến 50m, ống nhựa Φ146 mm

1.155.280

5

Giếng khoan sâu đến 50m, ống nhựa Φ168 mm

1.301.620

6

Giếng khoan sâu đến 50m, ống gang Φ89 mm

1.397.140

7

Giếng khoan sâu đến 50m, ống gang Φ108 mm

1.335.640

8

Giếng khoan sâu đến 50m, ống gang Φ127 mm

1.414.540

9

Giếng khoan sâu đến 50 m, ống gang Φ146 mm

1.517.040

10

Giếng khoan sâu đến 50m, ống gang Φ168 mm

1.672.520

11

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống nhựa Φ89 mm

896.170

12

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống nhựa Φ108 mm

1.097.660

13

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống nhựa Φ127 mm

1.165.560

14

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống nhựa Φ146 mm

1.240.290

15

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống nhựa Φ168 mm

1.327.820

16

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống gang Φ89 mm

1.404.750

17

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống gang Φ108 mm

1.333.150

18

Giếng khoan sâu từ 51 m đến 100m, ống gang Φ127 mm

1.414.010

19

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống gang Φ146 mm

1.516.510

20

Giếng khoan sâu từ 51m đến 100m, ống gang Φ168 mm

1.672.000

21

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống nhựa Φ89 mm

895.978

22

Giếng khoan sâu từ 101 m đến 150m, ống nhựa Φ108 mm

1.097.480

23

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống nhựa Φ127 mm

1.165.387

24

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống nhựa Φ146 mm

1.240.113

25

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống nhựa Φ168 mm

1.359.720

26

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống gang Φ 89 mm

1.396.433

27

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống gang Φ108 mm

1.322.840

28

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống gang Φ127 mm

1.413.840

29

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống gang Φ146 mm

1.516.333

30

Giếng khoan sâu từ 101m đến 150m, ống gang Φ168 mm

1.671.820

Đơn giá giếng khoan trên là đơn giá xây dựng mới trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa có cả ống chống của giếng khoan, không bao gồm: Chi phí khoan thăm dò khảo sát, thí nghiệm; máy bơm chìm, dây điện và đường ống bơm nước. Trường hợp có thăm dò khảo sát, thí nghiệm thì căn cứ vào hồ sơ thanh quyết toán cụ thể để tính toán bồi thường theo quy định.

- Trường hợp áp dụng cho công tác bồi thường thì hỗ trợ thêm cho đối tượng bị di dời chi phí tháo dỡ, di dời hệ thống bơm chìm, dây điện và ống nước: 300.000đồng/giếng.

- Đối với các huyện trên địa bàn tỉnh đơn giá giếng khoan được nhân với hệ số theo bảng IB tại Quyết định này.

10. Tường, trần nhà:

1. Phần tường nhà xây nhưng không tô trát trừ đi: 51.642 đồng/m2 trát tường.

2. Phần tường nhà xây, tô trát nhưng không quét vôi trừ đi: 12.001 đồng/m2 quét vôi.

3. Trần nhà bằng gỗ được tính trong nhà xây mới phải đảm bảo yêu cầu có dầm trần liên kết cứng với khối xây hoặc hệ cột, dầm gỗ của nhà; ván trần được bào nhẵn 01 mặt, được ghép mí hoặc ghép âm dương, liên kết với dầm trần bằng đinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và đạt chất lượng tương đương với thời gian xây dựng nhà.

Khi đo vẽ hiện trạng nhà, nếu trần nhà không đảm bảo yêu cầu nêu trên thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng không tính toán bồi thường trần nhà theo đơn giá trần tại Quyết định này. Phần trần nhà tạm đó được hỗ trợ công thu hồi: 27.434 đồng/m2 trần.

11. Trường hợp xây tường gạch bê tông khí chưng áp bằng vữa xây thông thường:

Đơn giá: đồng/ m3 tường

STT

Kết cấu

Đơn giá

1

Gạch không nung 7.5*20*60

2.246.446

2

Gạch không nung 10*20*60

2.254.204

3

Gạch không nung 20*10*60

2.127.635

12. Trường hợp xây tường gạch bê tông khí chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ:

Đơn giá: đồng/ m3 tường

STT

Kết cấu

Đơn giá

1

Gạch không nung 7.5*20*60

2.262.213

2

Gạch không nung 10*20*60

2.257.856

3

Gạch không nung 20*10*60

2.152.532

13. Trường hợp tấm sàn V-3D:

Đơn giá: 622.899 đồng/m2 sàn.

14. Trường hợp khối xây đá hộc:

Đơn giá: 1.100.000 đồng/m3 xây. (Áp dụng cho cả trường hợp móng xây đá hộc có chiều cao tính từ đáy móng cao hơn 0,6m).

15. Hỗ trợ di dời tài sản, vật kiến trúc :

- Mái hiên đơn giá: 20.000 đồng/m2 xây dựng

- Điện thờ đơn giá: 200.000 đồng/cái.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124