Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2005/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 01/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2005/QĐ-UB 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2005 CHO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VII, thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm Công nghệ sinh học) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 504/TC-HCSN ngày 24 tháng 01 năm 2005 về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 của Trung tâm Công nghệ sinh học;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền là 2.570 triệu đồng (hai tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng), chi tiết như sau :

- Chi hoạt động thường xuyên (30 biên chế) : 750 triệu đồng;

- Chi lương chuyên gia (01 chuyên gia theo Công văn số 7686/UB-CNN ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố) : 120 triệu đồng;

- Chi cho nghiệp vụ chuyên môn (công tác điều tra đánh giá tiềm năng công nghệ sinh học, nghiên cứu ứng dụng, xây dựng trang Website của Trung tâm…) : 1.500 triệu đồng;

- Chi mua sắm (theo phụ lục đính kèm) : 200 triệu đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán chi ngân sách năm 2005, Trung tâm Công nghệ sinh học gởi cơ quan tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước thành phố nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 3   
- Thường trực Thành ủy  
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN, TM
- Lưu (CNN-Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2005/QĐ-UB ngày tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính : 1.000đ

STT

NỘI DUNG CHI MUA SẮM

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng

60.000

03 máy chụp hình kỹ thuật số và 01 máy quay phim

2

Máy điều hòa nhiệt độ

45.000

03 máy vì đơn vị mới thành lập

3

Thiết bị tin học

95.000

05 bộ máy vi tính

4

Tài sản khác

-

 

 

Tổng cộng

200.000

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2005/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status