Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 246/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 19-CTR/TU NGÀY 10/01/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07-NQ/TW NGÀY 18/11/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH, NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NỢ CÔNG ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững;

Căn cứ Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 10/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Công văn số 1677-CV/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh một số nội dung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 10/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội t
nh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat68.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 19-CTR/TU NGÀY 10/01/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07-NQ/TW NGÀY 18/11/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NỢ CÔNG ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 10/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công với mục tiêu đảm bảo nền tài chính quốc gia cũng như ngân sách địa phương an toàn, bền vững (viết tắt là Chương trình hành động s 19-CTr/TU) và Công văn số 1677-CV/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đtổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng định hướng.

b) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, của từng ngành, địa phương, đơn vị nhằm đạt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

2. Yêu cầu

a) UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Chương trình hành động số 19-CTr/TU.

b) Các sở, ban ngành, các cấp triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU và Kế hoạch này đạt hiệu quả cao nhất.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và quản lý nợ công phải đảm bảo nn tài chính - ngân sách của tỉnh an toàn, bền vững đáp ứng phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và những năm của giai đoạn tiếp theo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 bình quân khoảng (17-18)% GRDP, phấn đấu tổng thu ngân sách hàng năm tăng 14-15% (không bao gồm khoản thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất). Trong tổng thu ngân sách nhà nước, tỷ trọng thu nội địa chiếm khoảng 95-96%. Sau năm 2020, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục duy trì ở mức ổn định từ (18-19)% so với GRDP.

b) Tỷ lệ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 bình quân khoảng (14-15)% GRDP. Trong tổng chi ngân sách địa phương, tỷ trọng chi đầu tư phát triển khoảng 25-27%. Ưu tiên chi trả nợ tạm ứng và nợ quá hạn, bố trí vốn cho các công trình quan trọng của tỉnh, các chương trình dự án phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững.

c) Bảo đảm cân đối ngân sách, giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách địa phương. Quy mô nợ công hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 bình quân không quá 1% GRDP.

III. NỘI DUNG

1. Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung kiểm soát tốt lạm phát; thực hiện lộ trình giá thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với những hàng hóa quan trọng, thiết yếu; thực hiện đầy đủ cơ chế giá trị thị trường đối với các dịch vụ công, đất đai, các nguồn tài nguyên quan trọng.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công.

a) Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới theo đúng quy định; ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ thuế.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển sản xuất, tạo nguồn thu ổn định, từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

c) Đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước ở từng ngành, địa phương và đơn vị theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, loại bỏ các khoản chi chưa cần thiết.

Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước theo mục tiêu, nhiệm vụ, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ và cam kết chi. Rà soát các chính sách xã hội, an sinh xã hội để đảm bảo sử dụng ngân sách tập trung, có hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện khoán chi; thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tiếp khách; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước. Thực hiện thu, chi trong phạm vi dự toán được giao; vay nợ, giải ngân trong phạm vi kế hoạch và hạn mức được cấp có thẩm quyền quyết định. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng phù hợp với khả năng thu và trả nợ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công.

a) Kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ và quản lý sử dụng vốn, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán và lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước. Công khai, minh bạch; kiểm soát chặt chẽ sử dụng nguồn lực tài chính công. Ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; tăng tỷ trọng vốn đầu tư của ngân sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Rà soát, xác lập và điều chỉnh kịp thời danh mục cụ thể các công trình, dự án ưu tiên thu hút đầu tư để tăng cường xúc tiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

c) Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường thẩm quyền và năng lực của hệ thống giám sát đối với đầu tư công. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra để xử lý kịp thời những dự án vi phạm các quy định về đầu tư. Đánh giá hiệu quả của từng dự án đầu tư công sau khi đưa vào hoạt động, vận hành trong thực tế.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Thanh tra tỉnh và các chủ đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

d) Thực hiện giải ngân theo tiến độ, thường xuyên rà soát cắt giảm các công trình, dự án đã phân bổ vốn nhưng chậm triển khai để kịp thời điều chỉnh vốn đầu tư và cân đối nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

đ) Khai thác hợp lý nguồn lực từ đất đai tài nguyên, khoáng sản thông qua nhiều hình thức, nhất là hình thức hợp tác công tư.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ để sử dụng cho đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách.

a) Nâng cao hiệu quả hoạt động của 03 doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước:

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

+ Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô.

+ Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư nhà nước một cách minh bạch, thực chất.

- Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nông - Lâm nghiệp 24/3; Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

+ Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II/2017.

- Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

+ Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành vào năm 2020.

- Thực hiện phá sản Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân.

+ Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành theo quy định của Luật Phá sản.

5. Rà soát, xử lý triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng hoạt động kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

6. Thực hiện xây dựng kế hoạch trả nợ công đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I/2017.

7. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phn kinh tế ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chủ trương được xác định trong các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX; khuyến khích các nhà đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Có giải pháp sử dụng hiệu quả vốn tín dụng đầu tư dài hạn, vốn tín dụng từ quỹ hỗ trợ đu tư quốc gia; tập trung cho một số đơn vị sản xuất kinh doanh theo đối tượng ưu tiên, nht là các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

8. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tính từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với trách nhiệm quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước.

a) Thực hiện, có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đến năm 2021, biên chế giảm ít nhất 10% theo định mức biên chế được giao; tổng số chi sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh cấp giảm từ 22,5% năm 2016 xung dưới 16% so với chi thường xuyên ngân sách tỉnh cấp vào năm 2021. Từ năm 2017 trở đi, giao dự toán theo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Đề án sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp.

b) Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2017.

c) Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tài chính cả về phẩm chất đạo đức/công vụ và trình độ chuyên môn. Thường xuyên đào tạo, bi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tài chính, nâng cao năng lực dự báo và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước và nợ công.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

d) Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cưng thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập gắn với thực hiện trách nhiệm giải trình với cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này, có trách nhiệm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị, đồng thời khẩn trương trình Lãnh đạo UBND tỉnh (theo phân công chỉ đạo) để chỉ đạo từng nhiệm vụ được phân công đảm bảo hoàn thành đạt chất lượng, tiến độ đề ra; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi cho Sở Tài chính kết quả thực hiện và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đã đề ra.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện từng nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo thực hiện; tham mưu việc sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này và Chương trình hành động của 19-CTr/TU theo đúng thời gian quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249