Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2402/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 24/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2402/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VÀ ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỔN ĐỊNH TRONG 5 NĂM 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2010/NĐ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê chuẩn Định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn ổn định trong 5 năm 2011- 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2859/TTr-STC ngày 24 tháng 12 năm 2010 và Báo cáo thẩm định số 1056/STP-XDVB ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường thị trấn ổn định trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định này đã bao gồm toàn bộ tiền lương theo mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành; được áp dụng từ năm ngân sách 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VÀ ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỔN ĐỊNH TRONG 5 NĂM 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ và định mức chi ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn ổn định trong 5 năm 201 - 2015 như sau:

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:

a) Chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm các cấp học từ mẫu giáo đến phổ thông trung học):

Cơ sở để phân bổ: xác định theo biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm báo cáo và căn cứ trên bảng lương tháng 10 năm báo cáo, đảm bảo:

- 80% chi cho con người (bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định), các khoản có tính chất lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, …).

- Học bổng học sinh.

- 20% chi cho các hoạt động khác của giáo dục.

Đối với khoản 20% chi cho các hoạt động khác đặc thù của ngành do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, tối thiểu phân bổ 15% chi cho công tác quản lý, phục vụ giảng dạy, học tập (kể cả dạy thay, dạy vượt giờ) cho từng cơ sở giáo dục. Tỷ lệ phân bổ như sau:

Đơn vị tính: (%)

STT

Bậc học

Đô thị

Đồng bằng

Miền núi

Vùng cao

I

Các trường trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo

 

 

 

 

 

Trung học phổ thông

15,00

15,00

15,00

15,00

 

Chi khác do sở chủ quản quản lý

5,00

5,00

5,00

5,00

II

Các đơn vị thuộc huyện, thành phố

 

 

 

 

1

Mầm non

10,00

10,00

10,00

12,00

2

Tiểu học

12,00

12,00

12,00

12,00

3

Trung học cơ sở

10,00

10,00

10,00

12,00

b) Phổ thông dân tộc nội trú: 16 - 18 triệu đồng/học sinh/năm;

c) Hướng nghiệp kỹ thuật tổng hợp và bổ túc văn hoá:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/học sinh/năm

STT

Hệ giáo dục

Định mức

Ghi chú

1

Nghề phổ thông

120,00

Các huyện, thành phố

2

Hướng nghiệp

60,00

3

Bổ túc văn hoá

120,00

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

* Trong định mức chi nói trên chưa tính số thu được để lại theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo:

Đơn vị tính: triệu đồng/học sinh/năm

STT

Hệ giáo dục

Định mức

Ghi chú

I

Ngành sư phạm

 

 

1

Sinh viên cao đẳng

11,50

 

2

Trung học sư phạm

9,00

II

Công nhân học nghề

 

 

1

Công nhân học nghề dài hạn

4,30

 

2

Công nhân kỹ thuật

2,25

 

3

Học sinh ngắn hạn

1,26

 

Trong định mức chi nói trên chưa tính số thu được để lại theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế:

a) Hệ phòng bệnh các trung tâm y tế: ngoài lương và các khoản chi cho con người, chi thường xuyên khác tính theo định mức như sau:

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

STT

Vùng

Định mức

Ghi chú

1

Đô thị

2.000

 

2

Đồng bằng

2.700

 

3

Miền núi

3.540

 

4

Vùng cao

4.800

 

* Huyện Bác Ái có dân số thấp được tính theo hệ số 1,4 tính theo định mức dân số nêu trên;

b) Trạm y tế xã, phường: ngoài lương và các khoản chi cho con người, chi thường xuyên khác tính theo định mức như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/xã/năm

STT

Định mức

Ghi chú

1

Xã khu vực III

20,00

 

2

Xã khu vực II

18,00

 

3

Các xã còn lại

17,00

 

Danh mục các xã phân theo khu vực II, III được quy định tại các Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006; Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Dân tộc và các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành.

Trạm y tế An Hải, Phước Hải là xã bãi ngang theo Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004; Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ được chi như trạm y tế các xã thuộc khu vực II;

c) Hệ chữa bệnh (các cơ sở điều trị):

- Cơ sở phân bổ: xác định theo biên chế cán bộ quản lý, y bác sĩ và nhân viên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm báo cáo, đảm bảo:

+ Chi cho con người (bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định), các khoản có tính chất lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, …).

+ Các khoản chi thường xuyên khác. Đối với bệnh viện: 7% trên khoản chi cho con người, các cơ sở điều trị khác 15% trên khoản chi cho con người.

- Giường điều trị trong các trung tâm chuyên khoa, gồm:

+ Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản: 10 triệu đồng/giường/năm.

- Trung tâm chuyên khoa mắt: 13,5 triệu đồng/giường/năm;

d) Trong định mức nói trên chưa tính số thu được để lại theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Các khoản chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh (ngoài định mức chi thường xuyên nêu trên) hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể cho từng đơn vị của ngành;

e) Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo và cho các đối tượng khác: chi theo chế độ chính sách của Trung ương quyết định và theo danh sách phê duyệt cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp (bao gồm tỉnh, huyện, xã):

a) Định mức phân bổ chi hành chính, sự nghiệp, Đảng, Mặt trận, đoàn thể được phân bổ theo 2 tiêu chí:

- Chi cho con người: bao gồm các khoản chi lương theo ngạch, bậc, phụ cấp theo lương (kể cả phụ cấp nghề nếu có), các khoản có tính chất lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, …) theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Căn cứ tính: đối với biên chế có mặt, chi cho con người căn cứ vào bảng lương vào thời điểm 1 tháng 10 năm báo cáo; đối với biên chế chưa tuyển dụng, chi cho con người được tính trên cơ sở mức lương khởi điểm của ngạch công chức, viên chức tương ứng.

- Chi quản lý hành chính: bao gồm các khoản chi thường xuyên như công tác phí, văn phòng phẩm, hội nghị phí, nghiệp vụ phí, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, …

Mức phân bổ chi quản lý hành chính cho một biên chế là:

+ Đơn vị dự toán cấp I của tỉnh: 9,0 triệu/người/năm.

+ Đơn vị dự toán cấp II, III của tỉnh: 8,0 triệu đồng/người/năm (vùng cao: 8,5 triệu đồng/người/năm).

+ Đơn vị dự toán cấp huyện: 6,5 triệu đồng/người/năm (vùng cao: 7,5 triệu đồng/người/năm).

+ Đơn vị dự toán cấp xã: 5,5 triệu đồng/người/năm (vùng cao: 6,5 triệu đồng/người/năm).

- Định mức chi hỗ trợ đối với hai chức danh lái xe và tạp vụ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị, cụ thể:

+ Cấp tỉnh (các sở và cơ quan ngang sở); cấp huyện, thành phố (Huyện ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố):

Lái xe: 25 triệu đồng/người/năm.

Tạp vụ: 25 triệu đồng/người/năm.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp, việc xác định định mức ngân sách hỗ trợ sẽ được tính toán cụ thể cho từng đơn vị theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 42/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để giao quyền tự chủ tài chính.

- Mức phân bổ chi quản lý hành chính nêu trên đã tính đủ các mức quy định hiện hành đến 31 tháng 12 năm 2010; chi đặc thù khối Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét bổ sung hằng năm theo đúng các chế độ quy định. Các khoản chi quản lý hành chính tăng thêm trong năm 2011 trở đi do thay đổi chế độ, chính sách sẽ được bổ sung cụ thể theo hướng dẫn.

- Đối với các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần chi cho con người: bao gồm các khoản chi lương theo ngạch, bậc, phụ cấp theo lương (kể cả phụ cấp nghề nếu có), các khoản có tính chất lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, …); về chi quản lý, tùy theo khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ hoạt động nhưng tối đa không quá mức chi quản lý hành chính quy định nêu trên.

- Các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, phó thôn, phó các đoàn thể được tính phụ cấp hoặc sinh hoạt phí theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Định mức chi trên đây được áp dụng để thực hiện khoán biên chế, khoán chi quản lý chi hành chính cho các cấp;

b) Định mức bổ sung cho quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã:

- Huyện, thành phố: 300 triệu/huyện, thành phố/năm.

- Xã, phường, thị trấn: 15 triệu/xã, phường, thị trấn/năm.

5. Định mức phân bổ chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách (kể cả chính sách phục vụ đồng bào dân tộc miền núi): đây là khoản chi không có định mức cụ thể. Mức chi do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cho từng lĩnh vực, từng nội dung trên cơ sở khả năng các nguồn ngân sách địa phương.

6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có tính chất đầu tư: chi hoạt động cho bộ máy áp dụng định mức chi đối với đơn vị dự toán tương ứng và các nguồn thu để lại trên cơ sở phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; các khoản chi sự nghiệp do Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định mức cụ thể cho từng đơn vị, từng địa phương (huyện, thành phố).

7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hoá - thông tin:

Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hoá - thông tin bao gồm chi cho bộ máy và hoạt động văn hoá thông tin khác, được chia cho các cấp ngân sách theo dân số từng vùng đô thị, đồng bằng, miền núi, vùng cao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

STT

Cấp ngân sách

Định mức

I

Cấp tỉnh

14.000

II

Huyện, thành phố

 

1

Đô thị

3.390

2

Đồng bằng

3.640

3

Miền núi

4.740

4

Vùng cao

5.240

III

Xã, phường, thị trấn

 

1

Đô thị

2.840

2

Đồng bằng

3.040

3

Miền núi

3.950

4

Vùng cao

4.520

Đối với định mức phân bổ của ngân sách tỉnh còn bao gồm các khoản chi: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chi xây dựng làng, khu phố văn hoá, …

* Trong định mức phân bổ nói trên chưa tính số thu được để lại theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình:

Sự nghiệp truyền thanh, truyền hình bao gồm chi cho bộ máy và các hoạt động truyền thanh, truyền hình khác, được phân bổ cho các cấp ngân sách theo dân số từng vùng; cụ thể:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

STT

Cấp ngân sách

Định mức

I

Cấp tỉnh

6.300

II

Huyện, thành phố

 

1

Đô thị

2.390

2

Đồng bằng

2.540

3

Miền núi

2.820

4

Vùng cao

3.250

III

Xã, phường, thị trấn

 

1

Đô thị

1.510

2

Đồng bằng

1.510

3

Miền núi

1.700

4

Vùng cao

1.910

* Trong định mức phân bổ nói trên chưa tính số thu được để lại theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao:

Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục - thể thao bao gồm chi cho bộ máy và các hoạt động thể dục - thể thao khác, được phân bổ cho từng cấp ngân sách theo từng vùng đô thị, đồng bằng, miền núi, vùng cao; cụ thể:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

STT

Cấp ngân sách

Định mức

I

Cấp tỉnh

7.700

II

Huyện, thành phố

 

1

Đô thị

2.550

2

Đồng bằng

2.090

3

Miền núi

2.230

4

Vùng cao

2.300

III

Xã, phường, thị trấn

 

1

Đô thị

1.420

2

Đồng bằng

1.200

3

Miền núi

1.230

4

Vùng cao

1.310

* Trong định mức phân bổ nói trên chưa tính số thu được để lại theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho từng đề tài, dự án và nội dung hoạt động cụ thể.

11. Định mức phân bổ chi sự nghiệp xã hội:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

STT

Cấp ngân sách

Định mức

I

Cấp tỉnh

8.000

II

Huyện, thành phố

 

1

Đô thị

2.700

2

Đồng bằng

2.760

3

Miền núi

2.950

4

Vùng cao

3.190

III

Xã, phường, thị trấn

 

1

Đô thị

1.170

2

Đồng bằng

1.190

3

Miền núi

1.290

4

Vùng cao

1.380

* Các khoản chi đặc thù như: kinh phí thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết, … do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho từng đối tượng cụ thể.

12. Định mức phân bổ chi an ninh - quốc phòng:

a) Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

STT

Cấp ngân sách

Định mức

I

Cấp tỉnh

16.000

II

Huyện, thành phố

 

1

Đô thị

8.730

2

Đồng bằng

6.225

3

Miền núi

6.855

4

Vùng cao

7.800

III

Xã, phường, thị trấn

 

1

Đô thị

5.800

2

Đồng bằng

4.100

3

Miền núi

4.400

4

Vùng cao

6.800

b) Định mức bổ sung: chi an ninh - quốc phòng cấp huyện, thành phố bảo đảm mức tối thiểu 600.000.000 đồng/huyện, thành phố/năm;

c) Các khoản chi đặc thù khác do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể trong dự toán hằng năm.

13. Định mức phân bổ sự nghiệp môi trường:

- Cấp tỉnh: 5.000 đồng/người/năm;

- Cấp huyện, thành phố:

+ Đô thị loại 3 trở lên: 13.000 triệu đồng/đơn vị/năm.

+ Huyện có thị trấn: 1.000 triệu đồng/đơn vị/năm.

+ Huyện khác: 400 triệu đồng/đơn vị/năm.

14. Định mức phân bổ chi thường xuyên khác của ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn): phân bổ 0,5% trên tổng số chi thường xuyên (không tính chi sự nghiệp).

15. Dự phòng ngân sách: phân bổ 3% trên tổng chi ngân sách của từng cấp.

16. Đối với ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn) nếu tính theo định mức trên đây thấp hơn số dự toán chi năm 2010 bao gồm cả tiền lương, phụ cấp lương mới theo các nghị định của Chính phủ, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, …) thì được bổ sung để đảm bảo bằng mức chi năm 2010 (trừ các khoản chi sự nghiệp kinh tế).

17. Cách tính dân số: đối với cấp tỉnh tính theo tổng số dân không phân biệt vùng; đối với huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn định mức phân bổ tính theo từng xã, phường, thị trấn của từng vùng: đô thị, đồng bằng, vùng núi, vùng cao theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2402/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 về định mức phân bổ và chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường thị trấn ổn định trong 5 năm 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255