Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 24/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 15/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 24/2020/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Công văn số 2468-CV/TU ngày 06/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng;

Căn cứ Công văn số 229/HĐND-KTNS ngày 11/8/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quy định này không điều chỉnh đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

3. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, sử dụng và mức giá mua xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quy định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch trang bị, mua sắm, điều chuyển và bố trí xe chuyên dùng phục vụ công tác; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô.

2. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dụng vào việc riêng; trao đổi, cho mượn, điều chuyển hoặc hình thức khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện từ nguồn xe điều chuyển (nếu có). Trường hợp không có xe điều chuyển thì thực hiện mua mới.

4. Giá mua xe ô tô chuyên dùng

Giá mua xe ô tô chuyên dùng do UBND tỉnh quyết định (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) phù hợp với giá bán trên thị trường tại thời điểm mua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện mua mới, thu hồi, điều chuyển, thanh lý xe ô tô chuyên dùng theo thẩm quyền quy định. Hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Quyết định này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc sắp xếp, xử lý xe ô tô chuyên dùng trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương:

- Ban hành quy chế sử dụng xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở các nguyên tắc tại Quyết định này.

- Thực hiện việc bố trí, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng tiêu chuẩn, định mức.

- Hàng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2020 và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (8/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh).

STT

Tên đơn vị

Số lượng (Chiếc)

Chủng loại

Mục đích sử dụng

01

Văn phòng Tỉnh ủy

Tối đa 02 (01 xe bán tải; 01 xe trên 16 chỗ ngồi)

- Xe bán tải, 02 cầu;

- Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương; Đưa đón phục vụ đại biểu.

02

Văn phòng HĐND tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

Phục vụ đưa đón Đại biểu HĐND thực hiện chức năng giám sát tại địa phương, đơn vị

03

- Văn phòng UBND tỉnh

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch - Văn phòng UBND tỉnh

Tối đa 01 xe Tối đa 01 xe

- Xe bán tải, 02 cầu

- Xe bán tải, 02 cầu

- Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương

- Phục vụ công tác xúc tiến thương mại ở vùng xa. Vận chuyển hàng hóa tham gia các Hội chợ quảng bá sản phẩm tại các tỉnh với các tỉnh thành trong nước và thị trường Lào, Thái Lan

04

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai (Xe phòng chống lụt bão)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Kiểm tra phòng chống dịch

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Kiểm tra phòng chống dịch

Chi cục Kiểm lâm

Tối đa 05 xe

Xe bán tải, 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng

Chi cục Phát triển nông thôn

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác phát triển nông thôn tại các vùng sâu, vùng xa

Chi cục Thủy lợi

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, 02 cầu

Phòng chống lụt bão; công tác quản lý đê điều, hồ đập

 

Chi cục Thủy sản

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy Sản

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác quản lý nhà nước về nông lâm sản và thủy sản

Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã và thành phố; Đội kiểm lâm cơ động

Tối đa 01 xe/ đơn vị

Xe bán tải, 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng

Các Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

Tối đa 01 xe/ đơn vị

Xe bán tải, 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ Chương trình nước sạch nông thôn

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ hoạt động sự nghiệp cây trong, vật nuôi.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, 02 cầu

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trung tâm Điều tra, Quy hoạch thiết kế nông lâm

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, 02 cầu

Phục vụ hoạt động sự nghiệp nông lâm nghiệp

Các Ban quản lý rừng phòng hộ

Tối đa 01 xe/ đơn vị

Xe bán tải, 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ

Trung tâm Khuyến nông

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ hoạt động sự nghiệp và các Chương trình mục tiêu quốc gia về khuyên nông

Trường Trung cấp nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Phục vụ đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập; Phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Trung tâm Giống thủy sản

Tối đa 01 Xe

Xe bán tải

Phục vụ hoạt động sự nghiệp giống thủy sản

Ban quản lý Cảng cá

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ hoạt động hậu cần cảng cá

 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các công trình xây dựng nông nghiệp

05

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

Tối đa 02 (01 xe bán tải; 01 xe trên 16 chỗ ngồi)

- Xe bán tải;

- Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Phục vụ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm; chiếu phim lưu động.

Đoàn Nghệ thuật truyền thống

Tối đa 02 (01 xe tải; 01 xe trên 16 chỗ ngồi)

- Xe tải (Xe tải thùng kết hợp sân khấu lưu động);

- Xe trên 16 chỗ ngồi.

Phục vụ chở diễn viên, thiết bị phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Trung tâm Huấn luyện Thi đấu thể dục thể thao

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Phục vụ chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu

Thư viện tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe ô tô tải (tải thùng)

Phục vụ công tác thư viện lưu động

06

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Theo nhu cầu thực tế

- Xe ô tô chuyên dùng truyền hình lưu động HD/4K;

- Xe bán tải, 02 cầu;

- Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Phục vụ truyền hình lưu động; tác nghiệp của phóng viên, biên tập.

07

Sở Giao thông vận tải

Thanh tra giao thông

Tối đa 02 xe

Xe bán tải

Phục vụ thanh tra giao thông

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng giao thông

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, 02 cầu.

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các công trình xây dựng giao thông

Các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giao thông (Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, Trạm kiểm tra tải trọng xe,...)

Theo nhu cầu thực tế

- Xe bán tải;

- Xe tải;

- Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng để dạy lái, cân tải trọng xe,...

Phục vụ tập lái, dạy lái: xe chuyên dùng khác phục vụ sự nghiệp ngành giao thông,...)

08

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu giám định và chỉ đạo công tác đo lường chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ sự nghiệp công tác đo lường chất lượng

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH&CN

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, 02 cầu

Phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

09

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 cho ngồi.

Phục vụ đưa đón đối tượng người có công và các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội

Nhà đón tiếp Thân nhân liệt sỹ

Tối đa 02 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 cho ngồi.

Đưa đón gia đình thân nhân liệt sỹ đi tìm mộ liệt sỹ

Trường Trung cấp nghề

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

Ban quản lý Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác quản trang

Ban quản lý Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác quản trang

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng ngừa sự cố trong khai thác tài nguyên và khoáng sản

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường

Tối đa 02 xe

- 01 xe bán tải;

- 01 xe bản tải gắn cố định các thiết bị chuyên dùng phục vụ quan trắc, cảnh báo môi trường,...

Phục vụ công tác sự nghiệp quan trắc và kỹ thuật môi trường

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác sự nghiệp kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến mục đích phát triển quỹ đất.

11

Sở Xây dựng

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ hoạt động sự nghiệp về lĩnh vực Quy hoạch và xây dựng; Phục vụ vận chuyển máy móc, trang thiết bị kiểm định xây dựng

12

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ nhiệm vụ ứng cứu mạng máy tính khẩn cấp và xử lý, khắc phục an toàn thông tin, thiết bị công nghệ thông tin

13

Sở Nội vụ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Thu tập, vận chuyển tài liệu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh

14

Sở Công Thương

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ công tác phát triển công nghiệp nông thôn miền núi, vùng xa theo chương trình khuyến công quốc gia và địa phương, Lưu động kết nối cung cầu, tham gia Hội chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp của tỉnh với các tỉnh thành trong nước và thị trường Lào, Thái Lan

15

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

 

 

Ban quản lý Đầu tư và xây dựng khu kinh tế

Tối đa 01 chiếc

Xe bán tải

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các công trình xây dựng trong khu kinh tế

Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Tối đa 01 chiếc

Xe bán tải

Phục vụ công tác quản lý và kiểm tra, giám sát cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế

16

Trường Chính trị Lê Duẩn

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

17

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Tối đa 01 chiếc

Xe bán tải

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

18

Ban An toàn giao thông tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Phục vụ thanh tra giao thông

19

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, 02 cầu

Phục vụ công tác trợ cấp khi thiên tai và công tác từ thiện

20

Nhà Thiếu nhi tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Phục vụ hoạt động Nhà thiếu nhi

21

Trường Cao đẳng sư phạm

Tối đa 01 xe

Xe trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi.

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

22

UBND các huyện, thị xã và thành phố

 

 

 

 

Văn phòng HĐND & UBND các huyện, thị xã và thành phố

Tối đa 01 chiếc

Xe bán tải, 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương

Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện

Theo nhu cầu thực tế

- Xe cuốn, ép rác;

- Xe tải;

- Xe bán tải;

- Xe phát thanh truyền hình lưu động

Xe thu gom vận chuyển, xử lý rác thải, xe phun nước, xe quét đường hoạt động sự nghiệp môi trường; Xe thanh tra giao thông, trật tự đô thị; Xe thông tin, tuyên truyền lưu động,...

23

Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị

Tối đa 01 chiếc

Xe bán tải, 02 cầu

Phục vụ công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


91

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97