Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 24/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011 cho các chương trình, dự án và phân cấp cho các huyện, thành phố, thị xã như các biểu đính kèm quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn cho các công trình đã phê duyệt quyết toán; thông báo hạng mục công trình và cơ cấu vốn đầu tư cho các chương trình, dự án do tỉnh quản lý; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Vp Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, CV.
- Lưu VT, CN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Biểu 1:

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2011 NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt

Tổng mức đầu tư

Đã bố trí đến nay

Vốn NS còn thiếu

Kế hoạch năm 2011

Ghi chú

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

131.740

 

I

NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

 

 

 

 

 

91.740

 

1

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

3.000

T.đó: trả ứng 2010: 1.260 triệu

2

Công trình quyết toán

 

 

 

 

 

3.000

 

3

Nông nghiệp

 

 

15.925

3.618

 

6.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án Di dân ra khỏi hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi Trúc Kinh

UBND H. Gio Linh

2817/QĐ-UBND 31/12/2009

7.352

3.618

3.734

3.500

HT

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

Hoàn chỉnh hệ thống kênh mương hồ chứa nước Ái Tử

Sở NN-PTNT

110/QĐ-UBND 22/01/2010

8.573

 

 

2.500

 

4

Công nghiệp

 

 

27.500

4.683

22.817

6.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

CSHT làng nghề Tân Định

UBND H. Cam Lộ

2433/QĐ-UBND 21/01/2007

27.500

4.683

22.817

3.000

 

-

Khu CN Bắc Hồ Xá

BQL Khu KT

 

 

 

 

3.000

Đã có ý kiến của TTg bổ sung QH các KCN toàn quốc

5

Giao thông

 

 

61.286

8.685

49.634

8.460

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường vào Khu Tái định cư Cu Vơ

UBND H. Hướng Hóa

2990/QĐ-UBND 28/12/07

6.981

3.685

718

700

Trả nợ HT

-

Đường vào Nhà máy gạch Quảng Trị

Cty CP gạch ngói Q.trị

2074/QĐ-UBND 03/11/08

1.175

 

786

760

NS tỉnh: 786 triệu HT

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

Cầu Vĩnh Phước

Sở GT-VT

731/QĐ-UBND 24/4/08

45.530

5.000

40.530

6.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường xung quanh Trung tâm Dịch vụ hội nghị tỉnh

BQL XD CSHT tỉnh

1682/QĐ-UBND 09/02/08

7.600

0

7.600

1.000

 

6

Giáo dục - Đào tạo

 

 

46.211

2.800

3.038

13.300

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

-

Nhà hiệu bộ, cải tạo thư viện và một số hạng mục phụ trợ Trường Chính trị Lê Duẩn

Trường Chính trị Lê Duẩn

1464/QĐ-UBND 08/8/08

5.838

2.800

3.038

3.000

 

-

Trường Tiểu học số 1 xã Vĩnh Lâm

UBND h. Vĩnh Linh

1691/QĐ-UBND 13/8/2009

1.962

800

1.162

800

Trả nợ HT

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

Giảng đường Trường THPT Lê Lợi

Sở GD-ĐT

2337/QĐ-UBND ngày 12/11/2009

2.905

780

2.125

1.000

 

-

Nhà hiệu bộ Trường THPT Cửa Tùng

Sở GD-ĐT

566/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

3.500

1.000

2.500

1.000

 

-

Hỗ trợ đối ứng Chương trình KCH trường, lớp học

 

 

 

 

 

4.500

Yêu cầu NSTT đối ứng 30 tỷ trong 4 năm 09-12. Năm 09 bố trí: 4 tỷ, năm 10: 3,05 tỷ

 

Huyện Hướng Hóa

UBND H. Hướng Hóa

 

 

 

 

500

 

 

Huyện Đakrông

UBND H. Đakrông

 

 

 

 

450

 

 

Huyện Cam Lộ

UBND H. Cam Lộ

 

 

 

 

400

 

 

Huyện Hải Lăng

UBND H. Hải Lăng

 

 

 

 

600

 

 

Huyện Triệu Phong

UBND H. Triệu Phong

 

 

 

 

700

 

 

Huyện Gio Linh

UBND H. Gio Linh

 

 

 

 

620

 

 

Huyện Vĩnh Linh

UBND H. Vĩnh Linh

 

 

 

 

530

 

 

Thành phố Đông Hà

UBND TP. Đông Hà

 

 

 

 

450

 

 

Thị xã Quảng Trị

UBND TX. Quảng Trị

 

 

 

 

250

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường THPT Nguyễn Hữu Thuận huyện Triệu Phong

Sở GD-ĐT

 

14.069

 

 

1.000

 

-

Nhà học thực hành Trường THPT Vĩnh Linh

Sở GD-ĐT

1914/QĐ-UBND 07/10/2009

8.710

 

 

500

 

-

Nhà học thực hành Trường THPT Hải Lăng

Sở GD-ĐT

1915/QĐ-UBND 07/10/2009

8.293

 

 

500

 

-

Nhà học thực hành Trường THPT Cam Lộ

Sở GD-ĐT

1916/QĐ-UBND 07/10/2010

9.301

 

 

500

 

-

Nhà thí nghiệm- thư viện Trường THNN và PTNT

Trường TH NN&PTNT

 

 

 

 

500

 

7

Y tế - Xã hội

 

 

9.604

6.390

3.000

2.600

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

-

Sàn Giao dịch việc làm và Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm

TT. Giới thiệu việc làm

1702/QĐ-UBND 08/9/08

5.714

5.050

450

450

 

-

Trạm y tế xã Cam Thành, huyện Cam Lộ

UBND H. Cam Lộ

1193/QĐ-UBND 25/6/2010

1.790

670

1.120

500

Hỗ trợ theo NQ 2d

-

Trạm y tế xã Gio Sơn, huyện Gio Linh

UBND H. Gio Linh

1723/QĐ-UBND 07/7/2010

1.800

670

1.130

500

Hỗ trợ theo NQ 2d

-

Cải tạo, sửa chữa Hội Đông y tỉnh

Hội Đông y tỉnh

 

150

 

150

150

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

Trạm y tế xã Hải Khê, huyện Hải Lăng

UBND H. Hải Lăng

613/QĐ-UBND 08/6/2009

1.700

 

 

500

Hỗ trợ theo NQ 2d

-

Trạm y tế xã Húc, huyện Hướng Hóa

UBND H. Hướng Hóa

778/QĐ-UBND 07/9/2009

1.700

 

 

500

Hỗ trợ theo NQ 2d

8

Văn hoá- Thông tin- TDTT

 

 

40.497

11.580

26.272

10.400

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

-

Nhà làm việc, tập luyện và biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh (Gđ1)

Đoàn NTTH tỉnh

449/QĐ-UBND 11/3/09

7.702

5.402

2.300

2.200

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

Thư viện tỉnh

Thư viện tỉnh

262/QĐ-UBND 08/02/2010

22.150

4.658

17.492

3.500

 

-

Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh

Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh

1979/QĐ-UBND 01/10/2009

3.613

1.020

2.980

1.500

 

-

Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Cam Lộ

UBND H. Cam Lộ

1797/QĐ-UBND 21/9/2010

7.032

500

3.500

2.000

NS tỉnh: 4.000 triệu

-

Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa làng xã (Theo NQ HĐND tỉnh)

Các huyện, TP, TX

 

 

 

 

1.200

 

 

Huyện Hướng Hóa

UBND H. Hướng Hóa

 

 

 

 

200

 

 

Huyện Đakrông

UBND H. Đakrông

 

 

 

 

200

 

 

Huyện Cam Lộ

UBND H. Cam Lộ

 

 

 

 

100

 

 

Huyện Hải Lăng

UBND H. Hải Lăng

 

 

 

 

150

 

 

Huyện Triệu Phong

UBND H. Triệu Phong

 

 

 

 

100

 

 

Huyện Gio Linh

UBND H. Gio Linh

 

 

 

 

150

 

 

Huyện Vĩnh Linh

UBND H. Vĩnh Linh

 

 

 

 

150

 

 

Thành phố Đông Hà

UBND TP. Đông Hà

 

 

 

 

100

 

 

Thị xã Quảng Trị

UBND TX. Quảng Trị

 

 

 

 

50

 

9

Quản lý nhà nước

 

 

225.463

24.676

157.859

33.980

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

-

Nâng cấp trụ sở làm việc Liên minh HTX và Doanh nghiệp NQD tỉnh

Liên minh HTX và DNNQD tỉnh

49/QĐ-SKH 28/4/10

1.583

200

1.383

1.250

 

-

Quy hoạch mở rộng và đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị

VP Tỉnh ủy

379/!Đ-UBND 11/3/10

10.580

9.329

1.251

1.100

Hoàn thành Nhà lưu trữ

-

Hỗ trợ Hội trường Huyện ủy Hải Lăng

Huyện ủy Hải Lăng

1919/QĐ-UBND 22/9/09

4.442

1.500

1.500

1.000

QĐ của UBND tỉnh: NS tỉnh hỗ trợ 3.000 triệu

-

Hỗ trợ Hội trường Huyện ủy Triệu Phong

VP Huyện ủy Triệu Phong

 

4.999

1.500

3.499

1.000

 

-

Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh

Hội Cựu CB tỉnh

1676/QĐ-UBND 07/9/10

3.067

20

1.751

1.600

KH 2010 từ nguồn đấu giá trụ sở. NS tỉnh 1.771 triệu.

-

Trụ sở Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Quảng Trị

Trung tâm PHP và CB Quảng Trị

806/QĐ-UBND 17/5/2010

2.655

1.327

1.328

1.200

KH 2010 bố trí 1.327 triệu từ nguồn đấu giá trụ sở cũ

-

Hỗ trợ Hội trường UBND huyện Cam Lộ

UBND H. Cam Lộ

335/QĐ-UBND 21/4/2009

3.300

500

1.500

1.500

 

-

Nhà làm việc của Thanh tra giao thông

Sở GT-VT

190/QĐ-SKH 27/10/2009

860

 

600

600

NT tỉnh: 600 triệu

Hoàn thành

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

Trụ sở HĐND tỉnh

BQL XD CSHT tỉnh

408/QĐ-UBND 15/3/10

48.010

2.500

45.510

7.000

 

-

Trụ sở Chi cục Thú y

Chi cục Thú y tỉnh

913/QĐ-UBND 31/5/10

6.893

1.000

5.893

2.000

 

-

Trụ sở Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

1821/QĐ-UBND 29/9/10

19.547

1.040

18.507

3.000

 

-

Trụ sở Báo Quảng Trị và Hội Nhà báo Quảng Trị

Báo Quảng Trị

2357/QĐ-UBND 16/11/09

15.664

2.040

13.624

3.000

 

-

Hỗ trợ trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Gio Linh

UBND H. Gio Linh

2408/QĐ-UBND 24/11/09

24.617

3.050

21.567

3.500

 + Vốn NS phân cấp cho huyện

-

Trụ sở Huyện ủy Đakrông

UBND. H Đakrông

55/QĐ-UBND 15/01/10

10.055

530

9.525

2.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

-

Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

 

847

 

847

600

 

-

Nhà trực cơ quan Ủy ban mặt trận tổ quốc VN tỉnh Quảng Trị

UBMTTQVN tỉnh

 

200

0

200

200

 

-

Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Hội LHPN tỉnh

 

815

0

815

800

 

-

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

Sở Nội vụ

2028/QĐ-UBND 28/11/2010

64.383

50

25.703

1.000

NS tỉnh: 25.753 triệu

-

Sửa chữa nhà làm việc BQL Khu Kinh tế tỉnh

BQL KKT tỉnh

 

 

 

 

530

 

-

Sửa chữa nhà làm việc Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh

Ban TĐ KT tỉnh

 

 

 

 

300

 

-

Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Lao động, TB&XH tỉnh Quảng Trị (Trụ sở của Sở Tài chính cũ)

Sở LĐ-TB&XH

 

2.946

90

2.856

800

 

11

An ninh quốc phòng

 

 

 

 

 

5.000

 

-

Công trình CH5-01

Bộ CHQS tỉnh

Có Quyết định riêng

25.182

8.592

16.590

5.000

 

II

VỐN GIAO TỪ NGUỒN THU TIỀN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT

 

 

448.443

113.000

98.443

40.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường Trường Chinh (Đoạn phía Tây bể bơi - Hùng Vương)

BQL XD CSHT tỉnh

1975/QĐ-UBND 20/10/2010

2.433

1.000

1.433

1.000

HT

-

Đường Trường Chinh (Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường quy hoạch 16 phía Tây bể bơi)

BQL XD CSHT tỉnh

2314/QĐ-UBND 08/12/2008

6.563

5.000

1.563

1.000

HT

-

Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Hữu Dực

UBND H. Triệu Phong

1999/QD-UBND 02/12/09

7.916

5.000

2.916

2.000

HT

-

Xây dựng HTKT Khu Đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1

BQL XD CSHT tỉnh

2355/QĐ-UBND 12/12/2008

42.000

39.000

3.000

700

 

-

Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Khu Dân cư thuộc Khu Đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

BQL XD CSHT tỉnh

2224/QĐ-UBND 29/10/2009

12.130

8.500

3.630

1.200

 

-

GPMB Kho cảng xăng dầu Cửa Việt

UBND H. Gio Linh

 

 

 

 

2.000

Đối ứng của tỉnh

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng CSHT Khu Đô thị phía Nam đường 9D, thành phố Đông Hà

BQL XD CSHT tỉnh

1526/QĐ-UBND 18/8/2008

34.818

25.000

9.818

7.500

 

-

Xây dựng HTKT Khu Tái định cư cho các hộ dân bị di dời khi XD các công trình trên địa bàn thành phố Đông Hà

BQL XD CSHT tỉnh

1913/QĐ-UBND 29/10/2008

27.383

15.500

11.883

7.500

 

-

Nhà thi đấu đa năng tỉnh

BQL XD CSHT tỉnh

1749/QĐ-UBND 31/8/2009

78.200

14.000

64.200

7.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

-

Hoàn thiện Khu Đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

BQL XD CSHT tỉnh

 

9.000

0

 

3.200

 

-

Nghĩa địa nhân dân thị xã Quảng Trị

UBND TX. Quảng Trị

 

8.000

 

 

1.000

 

-

Khu Đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

BQL XD CSHT tỉnh

 

220.000

 

 

5.800

 

-

Khu Đô thị Nam sông Vĩnh Phước- Triệu Phong

BQL XD CSHT tỉnh

 

 

0

 

100

CB đầu tư

 

Biểu 2:

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2011 NGUỒN VỐN PHÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Huyện, thành phố, thị xã

Tổng số

Trong đó:

Vốn ngân sách tỉnh cân đối

Vốn từ thu tiền sử dụng đất

 

Tổng số

91.160

61.160

30.000

1

Thành phố Đông Hà

22.000

10.000

12.000

2

Thị xã Quảng Trị

6.300

4.300

2.000

3

Huyện Hải Lăng

9.400

6.400

3.000

4

Huyện Triệu Phong

11.000

6.500

4.500

5

Huyện Gio Linh

7.600

6.600

1.000

6

Huyện Vĩnh Linh

10.400

7.400

3.000

7

Huyện Cam Lộ

5.260

4.260

1.000

8

Huyện Đakrông

7.100

6.600

500

9

Huyện Hướng Hóa

12.100

9.100

3.000

10

Huyện đảo Cồn Cỏ

Bố trí từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu đầu tư huyện mới chia tách 16.000 triệu đồng

(*), Trong đó bố trí vốn cho 01 xã của mỗi huyện thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới là 01 tỷ đồng (Trừ huyện đảo Cồn Cỏ và thành phố Đông Hà)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2010/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7