Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 23/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 25/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ LỒNG GHÉP CÁC NGUỒN VỐN ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Quyết định 342/QĐ-TTg sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020; Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020;

Căn cứ Công văn số 8576/BKHĐT-KTNN ngày 25/10/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc gợi ý, hướng dẫn nguồn vốn ngân sách Trung ương lồng ghép cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Sơn La Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 6/9/2010 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 563/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành liên quan của tỉnh; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (30 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ LỒNG GHÉP CÁC NGUỒN VỐN ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA.
(Kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:

- Các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc huy động nguồn lực, thực hiện lồng ghép nguồn vốn và tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Nguyên tắc lồng ghép

- Tất cả các công trình, dự án được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác triển khai trên địa bàn các xã phải phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Việc lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn là để thực hiện một hoặc nhiều chương trình, dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi (gọi tắt là chương trình, dự án).

- Việc lồng ghép các nguồn vốn phải được thực hiện từ khâu lập, phê duyệt dự án, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả; bảo đảm hiệu quả sử dụng các loại nguồn vốn cho các dự án, góp phần làm tăng hiệu suất đầu tư so với khi chưa lồng ghép.

- Trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình (chương trình nông thôn mới và chương trình có vốn tham gia lồng ghép), tổng mức vốn đầu tư, tổng mức kinh phí sự nghiệp được giao.

- Một công trình, dự án có thể được đầu tư bằng một nguồn vốn, hoặc có thể được đầu tư bằng lồng ghép nhiều nguồn vốn, cụ thể:

+ Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia, trái phiếu chính phủ, Vốn viện trợ ODA, ngân sách trung ương khác): Mỗi một nguồn vốn thực hiện một hợp phần của một công trình, việc lồng ghép các nguồn vốn phải phân định rõ được từng khối lượng đối với từng nguồn vốn, tránh chồng chéo, trùng lắp.

+ Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): Các nguồn vốn lồng ghép được xác định theo tỷ lệ % nhất định và được xác định cụ thể mức vốn trong tổng mức đầu tư của công trình, dự án.

+ Định mức vốn (tỷ lệ % hay mức vốn) lồng ghép do huyện, xã chủ động trên cơ sở vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ và vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước, nhưng phải đảm bảo định mức tổng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

- Việc xác định, lựa chọn quy mô, mục tiêu của công trình, dự án khi tham gia lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phải thực hiện ưu tiên lựa chọn quy mô, mục tiêu đáp ứng với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Các nguồn vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nêu tại mục 2, Điều 3 của quy định này): không nhất thiết phải trích một khoản riêng để thực hiện lồng ghép vốn xây dựng nông thôn mới mà việc lồng ghép vốn được thực hiện trong từng công trình, dự án cụ thể.

- Việc phân bổ các nguồn vốn tham gia lồng ghép phải được các cấp, các ngành tiến hành đồng bộ.

- Trước mắt, ưu tiên đầu tư cho các xã phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến năm 2015 nhằm đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 01/7/2013 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Chương II.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các nguồn vốn tham gia thực hiện CTMTQG xây dựng NTM.

1. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện CTMTQG xây dựng NTM.

- Vốn Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Vốn ngân sách tỉnh: Hàng năm tỉnh bố trí riêng một khoản kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Vốn ngân sách huyện, thành phố: Hàng năm các huyện, thành phố bố trí riêng một khoản kinh phí từ ngân sách huyện để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thành phố.

- Vốn ngân sách cấp xã (nếu có): Đối với nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, cho thuê đất thuộc ngân sách cấp xã, sau khi đã trừ đi chi phí phải dành 70% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

2. Các nguồn vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông nông thôn mới.

- Nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia;

- Các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương;

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, vốn đề án kiên cố hóa trường lớp học.

- Vốn di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La.

- Vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã (không hỗ trợ trực tiếp cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới).

- Vốn tín dụng:

+ Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được Trung ương phân bổ theo chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn theo danh mục quy định tại Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ.

+ Vốn tín dụng thương mại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/10/2010 của Chính phủ: Khi xác định nguồn, các xã cần dự kiến nhu cầu và đề nghị các Chi nhành Ngân hàng thương mại xác nhận để làm căn cứ đưa vào kế hoạch.

- Vốn xã hội hóa: Gồm vốn đầu tư của các doanh nghiệp; các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân trong xã; vốn huy động từ cộng đồng, từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư.

(Có danh mục cụ thể các chương trình, dự án thực hiện lồng ghép và trách nhiệm của các cấp, ngành theo phụ lục số 01 kèm theo)

Điều 4. Quy trình thực hiện lồng ghép các nguồn vốn.

1. Xây dựng kế hoạch.

- Hàng năm (vào tháng 5), Uỷ ban nhân dân các xã trên cơ sở đề án xây dựng nông thôn mới của xã đề xuất danh mục các công trình, dự án thực hiện đầu tư cho năm sau, danh mục các dự án đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu đầu tư của người dân, được lấy ý kiến thống nhất từ người dân địa bàn thụ hưởng dự án bằng văn bản, đảm bảo khả năng đóng góp của người dân (tiền, công, vật liệu,…) và tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, sau khi được Hội đồng nhân dân xã thông qua, Ban quản lý xã gửi kế hoạch đầu tư của xã, bao gồm: dự kiến kế hoạch danh mục công trình sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, dự kiến khả năng huy động vốn trong dân (tiền, công, vật liệu,...), và ngân sách cấp xã (nếu có) để tham gia thực hiện chương trình gửi Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố để tổng hợp, thẩm định.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện (trên cơ sở xác định các chương trình, dự án hiện đang và sẽ triển khai trên địa bàn các xã của huyện), xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các danh mục công trình, dự án nông thôn mới vào kế hoạch đầu tư chung của toàn huyện, thành phố (việc lồng ghép phải đảm bảo nguyên tắc nêu tại Điều 2 của Quy định này). Bao gồm:

+ Kế hoạch thực hiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (làm rõ từng mục: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã). Thực hiện theo phụ lục số 02 kèm theo.

+ Kế hoạch thực hiện các nguồn vốn (nêu tại mục 2, Điều 3 của quy định này) tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới, trong đó làm rõ: tổng số vốn, số công trình, dự án tham gia lồng ghép; tại mỗi danh mục công trình, dự án tham gia lồng ghép thì phần cột “Ghi chú” ghi: “Lồng ghép nông thôn mới”. Thực hiện theo phụ lục số 03 kèm theo.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Gửi Kế hoạch đầu tư chung toàn huyện, trong đó có kế hoạch đầu tư chương trình nông thôn mới tới các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới;

+ Gửi kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia (trong đó bao gồm nội dung đề xuất bố trí vốn lồng ghép thưc hiện chương trình nông thôn mới) tới các cơ quan thường trực của các chương trình có vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới (quy định tại mục mục 2, Điều 3 của quy định này), ví dụ: Vốn chương trình 30a - Sở lao động thương binh và xã hội, vốn chương trình ổn định định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ban Dân tộc tỉnh, …

- Các cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện của chương trình do mình được phân công phụ trách (trong đó thuyết minh rõ dự kiến số vốn, số công trình tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp. Thực hiện theo Phụ lục số 03 (kèm theo).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thống nhất phương án lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ ngành Trung ương là cơ quan thường trực các chương trình nông thôn mới và các chương trình có vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan: bố trí vốn Ngân sách tỉnh thực hiện chương trình nông thôn mới; lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ ngành Trung ương là cơ quan thường trực các chương trình nông thôn mới và các chương trình có vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới.

- Khung thời gian xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện cùng với khung thời gian xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

2. Phân bổ vốn.

Sau khi dự toán Ngân sách tỉnh được Trung ương thông báo chính thức:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu Quốc gia và các cơ quan có liên quan hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, bao gồm:

+ Kế hoạch ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình nông thôn mới. Phân bổ tổng vốn đến từng huyện, thành phố.

+ Kế hoạch phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trực tiếp chương trình nông thôn mới. Phân bổ tổng vốn đến từng huyện, thành phố.

+ Kế hoạch vốn thực hiện các chương trình, dự án có vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (nêu tại mục 2, Điều 3 của quy định này), trong đó có nội dung lồng ghép thực hiện thực hiện chương trình nông thôn mới. Việc phân bổ vốn (theo tổng mức vốn cho từng huyện, thành phố hoặc theo từng danh mục công trình, dự án cụ thể) thực hiện theo quy định riêng về phân cấp quản lý vốn của từng chương trình.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập hợp các nguồn vốn được phân bổ, và huy động được trên địa bàn (nêu tại Điều 3 của Quy định này), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và quyết định phương án phân bổ vốn của huyện, thành phố trong đó có phương án phân bổ vốn thực hiện chương trình nông thôn mới, cụ thể như sau:

+ Kế hoạch phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (làm rõ từng mục: ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố, ngân sách xã). Thực hiện theo phụ lục số 02 kèm theo. Việc phân bổ vốn thực hiện như sau:

* Phân bổ chi tiết đến từng danh mục công trình, dự án cụ thể do huyện quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư.

* Phân bổ tổng vốn cho các xã để triển khai các công trình, dự án do xã quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư (không phân bổ chi tiết nhưng có danh mục công trình, dự án kèm theo).

+ Kế hoạch phân bổ các nguồn vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới (nêu tại Mục 2, Điều 3 của quy định này), trong đó làm rõ: tổng số vốn, số công trình, dự án tham gia lồng ghép; tại mỗi danh mục công trình, dự án tham gia lồng ghép thì phần cột “Ghi chú” ghi: “Lồng ghép nông thôn mới”. Thực hiện theo Phụ lục số 03 (kèm theo). Việc phân bổ vốn (phân bổ tổng mức vốn cho từng xã hoặc phân bổ chi tiết vốn đến từng danh mục công trình, dự án cụ thể) thực hiện theo quy định riêng về phân cấp quản lý vốn của từng chương trình.

- Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Ban quản lý nông thôn mới xã trên cơ sở tổng mức vốn được Uỷ ban nhân dân huyện phân bổ, phân bổ vốn chi tiết cho từng công trình, dự án (do xã quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư), trình Hội đông nhân dân xã thông qua. Tổ chức triển khai thực hiện.

3. Báo cáo kết quả phân bổ vốn.

- Uỷ ban nhân dân các xã, huyện có trách nhiệm gửi Quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn có tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới (bao gồm nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình và các nguồn vốn tham gia lồng ghép) ngay sau khi ban hành về Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới và các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước cấp trên (tỉnh, huyện) để tổng hợp.

- Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới, các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc cấp trên (tỉnh, huyện):

+ Tổng hợp kết quả huy động vốn thực hiện chương trình trên địa bàn báo cáo cơ quan cấp trên của mình để tổng hợp.

+ Báo cáo cấp có thẩm quyền đình chỉ các quyết định phân bổ vốn không đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Cơ chế quản lý và thanh quyết toán các nguồn vốn lồng ghép

- Đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nêu tại Mục 1, Điều 3 của quy định này): Thực hiện theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC của liên bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính và các văn bản quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

- Đối với nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn khác thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước. Trường hợp các chương trình, dự án có quy định riêng, thì được áp dụng theo quy định riêng của chương trình, dự án đó.

- Đối với các nguồn tự huy động của Uỷ ban nhân dân các xã, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (gồm: vốn hỗ trợ từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, huy động đóng góp của cộng đồng dân cư,...): Uỷ ban nhân dân các xã, huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với bên hỗ trợ, đảm bảo đúng quy chế, quy định, không để sai sót, thất thoát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với quyết định đó.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

1. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các tiêu chí cho từng xã; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch hàng năm, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tham mưu phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Chịu trách nhiệm chính tổng hợp các báo cáo theo quy định của tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và các đơn vị liên quan;

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đề xuất phương án hoặc báo cáo Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết;

- Phối hợp với các địa phương (huyện, xã) xây dựng kế hoạch huy động, thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất.

2. Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm tham mưu lồng ghép các nguồn vốn do ngành quản lý để đầu tư xây dựng nông thôn mới; Phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn tỉnh và các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch huy động, thu hút, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư phát triển sản xuất;

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện ở các huyện, thành phố để đề xuất phương án giải quyết, hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh xem xét, chỉ đạo;

- Chịu trách nhiệm chính tổng hợp các báo cáo theo quy định của tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương; đôn đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thành phố tổng hợp báo cáo giải ngân nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và các đơn vị liên quan;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổng hợp nhu cầu, kế hoạch lồng ghép các chương trình, dự án từ Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, các cơ quan thường trực chương trình mục tiêu Quốc gia, các sở, ngành liên quan đề xuất kế hoạch phân bổ các nguồn vốn (nêu tại Điều 3 của Quy định này) để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí một khoản kinh phí ngân sách tỉnh trong dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của tỉnh để thực hiện hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn các ngành, địa phương trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí (nêu tại Điều 3 Quy định này) thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo chế độ quy định;

5. Các sở, ngành liên quan.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã theo lĩnh vực quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch lồng ghép vốn cụ thể từng chương trình, dự án do mình quản lý; ưu tiên việc lồng ghép vốn cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới theo đề án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch huy động, thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực ngành phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện và đôn đốc tiến độ thực hiện, tiến độ thanh quyết toán nguồn vốn lồng ghép.

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thành phố:

- Chủ trì hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục và thanh toán vốn kịp thời, đúng chế độ quy định; định kỳ báo cáo tình hình giải ngân vốn các dự án xây dựng nông thôn mới (gồm: vốn hỗ trợ trực tiếp cho chương trình và vốn tham gia lồng ghép) cho Ban Chỉ đạo nông thôn mới cùng cấp;

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

7. UBND cấp huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn, báo cáo các đơn vị quản lý chương trình, dự án; sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh;

- Cùng với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý các nguồn kinh phí, quyết toán các công trình do Uỷ ban nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố quyết định đầu tư;

- Đôn đốc Uỷ ban nhân dân cấp xã trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các hợp phần đầu tư trên địa bàn xã; định kỳ đột xuất tổng hợp báo cáo theo yêu cầu Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh.

- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc lựa chọn danh mục các công trình, dự án cần đầu tư trên địa bàn các xã về tính khả thi, đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và khả năng huy động nguồn lực để triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trong việc cân đối lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện dự án.

- Xây dựng kế hoạch huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

8. Uỷ ban nhân dân cấp xã:

- Chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện từng công trình, dự án trên địa bàn sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố; đồng thời trong kế hoạch phải đảm bảo khả năng huy động được đủ nguồn vốn hỗ trợ ngoài ngân sách nhà nước (vốn dân góp, huy động từ các tổ chức, các nhâ, doanh nghiệp,...) để thực hiện các công trình, dự án đã lập kế hoạch đầu tư;

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cho xã và nguồn xã tự huy động để hoàn thành các tiêu chí; không huy động trái pháp luật các nguồn lực mà không có khả năng trả nợ khi công trình hoàn thành; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn vốn đầu tư trên địa bàn; kịp thời đốc đốc các đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ và thanh toán nguồn vốn đúng quy định;

- Đề xuất, báo cáo với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện.

- Xây dựng kế hoạch huy động, thu hút đầu tư, đặc biệt là huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cụ thể, chi tiết cho từng công việc của các dự án trên địa bàn xã.

Điều 7. Chế độ báo cáo.

- Định kỳ hàng tháng và đột xuất (khi có yêu cầu) Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới huyện, thành phố và các xã phải báo cáo gửi Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh (sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới Trung ương. Riêng số liệu giải ngân vốn, trước khi gửi báo cáo, yêu cầu các chủ đầu tư phải đối chiếu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đối với Kho bạc Nhà nước (cấp tỉnh, huyện, thành phố): Định kỳ vào ngày 05 hàng tháng và kết thúc năm kế hoạch, báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình nông thôn mới cho Ban Chỉ đạo cùng cấp. Chế độ và mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước./.

 


Phụ lục số 01

HUYỆN …………..

BIỂU DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN LỒNG GHÉP ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN

STT

Tên chương trình dự án

Nội dung chương trình/dự án
(có liên quan để lồng ghép xây dựng NTM)

Cơ quan thường trực, chủ trì chương trình/dự án

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Ghi chú
(tham gia thực hiện tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM)

1

2

3

4

5

6

A

Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
(Ngân sách TW)

Hỗ trợ đầu tư: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông nông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kên mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trình thể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, tuyên truyền.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Điều phối Chương trình XD nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

2

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
(Ngân sách Tỉnh)

Hỗ trợ bằng vật liệu xi măng lò quay Sơn La để xây dựng đường giao thông nội bộ bản, tiểu khu.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Điều phối Chương trình XD nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí giao thông

3

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
(Ngân sách Huyện)

Do huyện quyết định nội dung hỗ trợ phù hợp với nội dung hỗ trợ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của TW, tỉnh.

UBND các huyện, thành phố

UBND các huyện, thành phố

Thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

4

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
(Ngân sách Xã)

Do xã quyết định nội dung hỗ trợ phù hợp với nội dung hỗ trợ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của TW, tỉnh, huyện.

UBND các xã

UBND các xã

Thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

B

Các nguồn vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình nông NTM

 

 

 

 

I

Chương trình MTQG

 

 

 

 

1

Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn

- Dự án 1: Cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn

- Dự án 2: Vệ sinh nông thôn

- Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

- Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ trì thực hiện dự án 1 và 3)

- Sở Y tế (chủ trì thực hiện dự án 2).

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT; UBND các huyện và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Môi trường

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề

- Dự án 1: Đổi mới và phát triển dạy nghề;

- Dự án 2: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Dự án 3: Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm;

- Dự án 4: Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Dự án 5: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động;

- Dự án 6: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Cơ cấu lao động, thu nhập.

3

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

- Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo (30a);

- Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn;

- Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo;

- Dự án 4: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (chủ trì thực hiện dự án 1,3,4).

- Ban Dân tộc tỉnh (chủ trì thực hiện dự án 2).

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Thu nhập, hộ nghèo, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, CSVC văn hóa, chợ, bưu điện.

4

Chương trình MTQG Y tế

- Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em, bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính);

- Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng;

- Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em;

- Dự án 4: Quân dân y kết hợp;

- Dự án 5: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Sở Y tế

Sở Y tế (và các đơn vị trực thuộc), UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Y tế

5

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

- Dự án 1: Bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình;

- Dự án 2: Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh;

- Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình;

Sở Y tế

Sở Y tế (và các đơn vị trực thuộc), UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Y tế

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Dự án 1: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Dự án 2: Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Dự án 3: Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Dự án 4: Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

- Dự án 5: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản;

- Dự án 6: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương.

- Sở Y tế là cơ quan thường trực (trực tiếp chủ trì thực hiện dự án 1,2,3,4).

- Sở NN và PTNT (chủ trì thực hiện dự án 5).

- Sở Công thương (chủ trì thực hiện dự án 6).

Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương (và các đơn vị trực thuộc), UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Y tế

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa

- Dự án 1: Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích;

- Dự án 2: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam;

- Dự án 3: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo;

- Dự án 4: Hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo;

- Dự án 5: Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống;

- Dự án 6: Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (và các đơn vị trực thuộc); UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Văn hóa, Cơ sở vật chất văn hóa

8

Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo

- Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học;

- Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Dự án 3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm;

- Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Giáo dục

9

Chương trình MTQG phòng chống ma túy

- Dự án 4: Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy;

- Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy;

- Dự án 6: Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Sở Công an

Sở Công an; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: An ninh, trật tự xã hội

10

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

- Dự án 1: Đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp;

- Dự án 2: Tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm về môi trường;

- Dự án 6: Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Sở Công an

Sở Công an; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: An ninh, trật tự xã hội

11

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS

- Dự án 1: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS;

- Dự án 2: Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;

- Dự án 3: Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Dự án 4: Tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.

Sở Y tế

Sở Y tế (và các đơn vị trực thuộc); UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: Văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, An ninh trật tự xã hội.

12

Chương trình mục tiêu quốc gia về Thông tin, truyền thông

- Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Văn hóa, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh.

II

Chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW

 

 

 

1

Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (NQ37)

Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội các vùng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học

2

Chương trình di dân, định canh định cư cho người đồng bào dân tộc thiểu số

Hỗ trợ: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các điểm định canh, định cư tập trung, bao gồm: bồi thường, giải phóng mặt bằng, san gạt đất ở, khai hoang đất sản xuất; xây dựng đường giao thông,điện, thủy lợi nhỏ, hệ thống nước sinh hoạt, lớp học, nhà mẫu giáo và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản và một số công trình thiết yếu khác theo nhu cầu thực tế; hỗ trợ phát triển sản xuất, làm nhà ở.

Ban Dân tộc

UBND các huyện thuộc chương trình và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện các tiêu chí:n Giao thông, thủy lợi; trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa, điện; môi trường, an ninh, trật tự xã hội.

3

Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết

Hỗ trợ: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư ở vùng biên giới, hải đảo; bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do; bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục phát triển nông thôn; UBND các huyện và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, điện, cơ sở, môi trường (NSH).

4

Đầu tư theo quyết định 229/1999/QĐ-TTg

Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng ATK.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND huyện Phù Yên và các đơn vị có liên quan

Thực hiện các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, điện, mô trường, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa, trụ sở xã.

5

Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội các xã biên giới

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, các xã biên giới và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã, thủy lợi.

6

Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã

Hỗ trợ đầu tư mới trụ sở xã chưa có trụ sở; cải tạo, mở rộng, nâng cấp trụ sở xã hiện có bị xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn cho người sử dụng hoặc diện tích chỉ đạt 70% tiêu chuẩn, định mức quy định về sử dụng trụ sở làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, xã, và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: Trụ sở xã

7

Chương trình bảo vệ phát triển rừng

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Ban QLDA rừng phòng hộ, đặc dụng, hạt kiểm lâm và UBND các huyện thuộc dự án.

Thực hiện tiêu chí: Môi trường (phát triển môi trường xanh).

8

Chương trình quản lý bảo vệ biên giới

-Xây dựng cụm dân cư gắn với đồn biên phòng mới thành lập, mới di chuyển;

- Xây dựng một số tuyến giao thông trọng yếu phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới kết hợp nhu cầu cấp bách kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (các tuyến không thuộc quy hoạch hệ thống đường tuần tra biên giới của Bộ Quốc phòng).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, An ninh trật tự,...

9

Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA các tỉnh khó khăn

Ưu tiên hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA thuộc lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, giao thông, phát triển nông nghiệp nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn, y tế, và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố có dự án ODA

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, Điện, thủy lợi, y tế, mội trường, hộ nghèo,...

10

Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

Xây dựng kết cấu hạ tầng tại các khu kinh tế cửa khẩu để phát huy hiệu quả phát triển thương mại, kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân cư và bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, Điện, môi trường, An ninh trật tự,...

11

Hỗ trợ thực hiện đề án 1460 (vùng chuyển dân sông đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La)

Xây dựng kết cấu hạ tầng tại các huyện vùng di chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hào Bình: Sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, (giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa, trạm khuyến nông,...).

Ban Quản lý đề án 1460 tỉnh

UBND các huyện: Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, UBND các xã vùng dự án và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện tiêu chí: giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, văn hóa,...

12

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch

- Xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch nhằm khai thác và tạo điều kiện thuận lợi cho các khu du lịch phát huy hiệu quả và để khách du lịch tiếp cận các khu du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, Cơ cấu lao động, ...

13

Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản.

- Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở bảo quản, chế biến,… cho một số vùng sản xuất giống trọng điểm.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, ...

14

Và các dự án hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW sẽ thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh ...

 

 

 

III

Vốn di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Ổn định và phát triển kinh tế xã hội vùng di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Ban Quản lý dự án di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La

BQL dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La; UBND các huyện, thành phố; các sở,. Ngành có liên quan.

Thực hiện 19 tiêu chí.

IV

Ngân sách địa phương:

 

 

 

1

Ngân sách tỉnh

Phát triển kinh tế - xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu rư, Sở tài Chính

UBND các huyện, thành phố, các xã; các sở ngành có liên quan.

 

2

Ngân sách huyện

Phát triển kinh tế - xã hội

UBND Huyện, thành phố

Các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã;

 

3

Ngân sách xã

Phát triển kinh tế - xã hội

UBND xã

Ban quản lý NTM xã, các bản và Nhân dân tham gia dự án

 

V

Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc

Hợp phần 1: Phát triển kinh tế huyện

Hợp phần 2: Ngân sách Phát triển xã

Hợp phần 3: Tăng cường năng lực

Hợp phần 4: Quản lý dự án - Giám sát và đánh giá

Ban Quản lý dự án Giảm nghèo tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

UBND 5 huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, và 37 xã vùng dự án.

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, điện, y tế, giáo dục, trường học, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, …

VI

Vốn trái phiếu chính phủ

Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, kiên cố hóa phòng học.

Sở Giao thông vận tải,

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; UBND các huyện và các đơn vị có liên quan.

Các Ban QLDA và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, y tế, trường học

VII

Vốn tín dụng nhà nước

Hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thủy sản và hạ tầng làng nghề ở nông thôn.

Các ngành và các đơn vị có liên quan

UBND các huyện và các đơn vị có liên quan

Thực hiện tiêu chí: Giao thông, thủy lợi.

 

Phụ lục số: 02

HUYỆN: ..............................

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI - NĂM…....

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục chương trình

Kế hoạch năm 2013

Ước khối lượng thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

Ước giải ngân từ 01/01/2013 đến 31/01/2014

Kế hoạch vốn năm 2014

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Vốn NTM

Vốn lồng ghép

 

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

 

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

NSNN

Khác

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ngân sách Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ngân sách Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công trình, dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các cột từ 1 đến 17 và các dòng ở cột 2 (danh mục công trình) có thể thay đổi theo hướng dẫn xây dựng KH vốn đầu tư hàng năm của Bộ Kế hoạch & Đầu tư

- Cột 20: Là vốn các công trình, Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tham gia lồng ghép thực hiện Chương trình Nông thôn mới; Cột 21: Bao gồm vốn tham gia lồng ghép thực hiện chương trình Nông thôn mới (ngoài ngân sách nhà nước), như: Huy động các tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp, dân góp,...

 

HUYỆN (SỞ, NGÀNH): ..............................

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ........................................................ - NĂM ..................

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục chương trình

Kế hoạch năm 2013

Ước khối lượng thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

Ước giải ngân từ 01/01/2013 đến 31/01/2014

Kế hoạch vốn năm 2014

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

 

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

 

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Thực hiện lồng ghép xây dựng chương trình Nông thôn mới (số dự án: ................ Dự án.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chương trình…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án 1….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lồng ghép NTM

 

2

Dự án 2….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án 3….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lồng ghép NTM

 

4

Dự án 4….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chương trình…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án 1….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án 2….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lồng ghép NTM

 

3

Dự án 3….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lồng ghép NTM

 

Ghi chú: - Các cột từ 1 đến 22 và các dòng ở cột 2 (danh mục công trình) có thể thay đổi theo hướng dẫn xây dựng KH vốn đầu tư hàng năm của Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0