Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh) đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 2284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (THUỘC THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP CỦA UBND TỈNH) ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật Khoáng sản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét Công văn số 581/CV-SCT ngày 30/6/2009 của Sở Công thương Quảng Nam và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 312/TTr-SKHĐT ngày 07/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh) đến năm 2015, định hướng đến năm 2025; với các nội dung chính sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh) đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương Quảng Nam.

3. Đơn vị lập quy hoạch: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam

4. Quy mô và nội dung quy hoạch:

- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu theo yêu cầu của quy hoạch gồm 4 nhóm khoáng sản: Nhóm khoáng sản nhiên liệu, nước khoáng và nước nóng; nhóm khoáng sản kim loại; nhóm khoáng chất công nghiệp; nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

- Tổng hợp kết quả điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và từng vùng khoáng sản được quy hoạch. Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản hiện nay trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá tình hình quy hoạch khoáng sản đã có và công tác quản lý trước đây của địa phương. Xác định mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Xác định nhu cầu sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Định hướng về đầu tư, khoa học, công nghệ thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, đổi mới công nghệ khai thác, ưu tiên công nghệ chế biến sâu, đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

- Đề ra các giải pháp quản lý, tiến độ, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch theo tùng thời kỳ phù hợp với trình độ phát triển khoa học công nghệ tại địa phương và trong cả nước.

- Hoàn thiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sản phẩm Quy hoạch: 10 bộ, gồm:

- Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh) đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. Trong đó thể hiện đầy đủ ký hiệu các mỏ, tọa độ, địa danh và trữ lượng.

- Báo cáo thuyết minh quy hoạch.

- Lưu dữ liệu trong đĩa CD (gồm nội dung thuyết minh và bản đồ)

6. Tổng kinh phí lập quy hoạch                       : 561.132.000 đồng

- Chi phí lập đề cương quy hoạch                        : 11.325.600 đồng

- Chi phí nghiên cứu, xây dựng quy hoạch           : 498.326.400 đồng

- Chi phí quản lý điều hành                                  : 51.480.000 đồng

(Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT, có đề cương dự toán đính kèm)

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2009.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Công thương) căn cứ vào đề cương và dự toán kinh phí được duyệt, lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư lập đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước và tham mưu bố trí vốn để lập quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT;
- Các PVP;
- Lưu: VT,KTTH,KTN.

tm. Ủy ban nhÂn dÂn
KT.ChỦ tỊch

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh) đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.205
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202