Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 226/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 226/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 04/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 226/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
- Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
- Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5893/TC-HCSN ngày 13 tháng 9 năm 2004 về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 của Chi cục Bảo vệ môi trường ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với số tiền là 4.679,266 triệu đồng (bốn tỷ sáu trăm bảy mươi chín triệu hai trăm sáu mươi sáu ngàn) đồng ; trong đó :

1. Chuyển dự toán chi ngân sách được giao năm 2004 (kinh phí sự nghiệp) từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Chi cục Bảo vệ môi trường với số tiền 2.046,266 triệu đồng.

2. Bổ sung kinh phí năm 2004 từ ngân sách thành phố để thực hiện nhiệm vụ mới với số tiền 2.633 triệu đồng, chi tiết như sau :

- Chi hoạt động thường xuyên (40 biên chế) : 638 triệu đồng ;

- Chi nghiệp vụ chuyên môn (kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường các khu vực "nóng" trên địa bàn thành phố và tổ chức thu phí môi trường theo quy định) : 757 triệu đồng ;

- Chi mua sắm (theo phụ lục đính kèm tại Công văn số 5893/TC-HCSN ngày 13 tháng 9 năm 2004 của Sở Tài chính) : 1.238 triệu đồng.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán chi ngân sách năm 2004, Chi cục Bảo vệ môi trường gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT, PCT/TM, ĐT
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM
- Lưu (TM/P)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 226/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.472
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109