Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 224/2005/QĐND-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224/2005/QĐND-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005 CHO NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KHỐI QUẬN – HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005 ;
Xét Tờ trình số 10343/LS/TC- GDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Liên Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 cho ngành Giáo dục - Đào tạo khối quận – huyện với tổng số tiền là 4.784 triệu đồng (bốn tỷ bảy trăm tám mươi bốn triệu đồng) ; trong đó :

- Quận Tân Phú : 1.436 triệu đồng để bổ sung kinh phí cho số học sinh tăng hơn so với số đã giao dự toán ở khối Tiểu học và Trung học cơ sở là 692 triệu đồng và bổ sung chi hoạt động cho giáo dục khuyết tật là 744 triệu đồng.

- Quận 12 : 578 triệu đồng để bổ sung kinh phí cho số học sinh tăng hơn so với số đã giao dự toán ở khối Tiểu học và Trung học cơ sở.

- Huyện Bình Chánh : 1.470 triệu đồng để bổ sung kinh phí cho số học sinh tăng hơn so với số đã giao dự toán ở khối Mẫu giáo.

- Huyện Củ Chi : 1.000 triệu đồng để bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ.

- Huyện Cần Giờ : 300 triệu đồng để bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ.

Điều 2. Đối với các đề nghị bổ sung kinh phí chi sự nghiệp giáo dục khác, giao Ủy ban nhân dân các quận – huyện xem xét, giải quyết từ ngân sách quận – huyện.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố lập thủ tục cấp phát kinh phí bổ sung cho ngân sách các quận – huyện. Ủy ban nhân dân quận – huyện có trách nhiệm thực hiện chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo đúng quy định của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo và Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND/TP
- Ban Văn hóa – Xã hội HĐND/TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 224/2005/QĐND-UB bổ sung dự toán ngân sách ngày 23/12/2005 cho ngành Giáo dục - Đào tạo khối quận – huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.070

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!