Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại cơ sở y tế công lập tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2220/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2220/QĐ-UBND

Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH LẬP, PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Liên bộ Tài chính - Y tế về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 2751/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ 2007-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2225/TC-HCSN ngày 08 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH LẬP, PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2220 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được bố trí từ ngân sách của địa phương đối với các cơ sở y tế công lập trực thuộc của Sở Y tế theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các cơ sở y tế công lập được vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ủng hộ kinh phí chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. Nguồn kinh phí này được quản lý và sử dụng như nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN hiện hành và Quy định này.

Chương II

LẬP, PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN

Điều 3. Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế lập dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, gửi về Sở Y tế để kiểm tra, tổng hợp, lập dự toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi trong toàn tỉnh; căn cứ để lập dự toán gồm:

- Tình hình thực hiện khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập do Sở Y tế quản lý;

- Dự kiến số dư kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi trong năm thực hiện (nếu có);

- Nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Đối với trường hợp trẻ em dưới sáu tuổi của địa phương đi ra khỏi tỉnh: bị bệnh cấp cứu, đi lại khó khăn (theo bố, mẹ hoặc người đỡ đầu trẻ đi ra khỏi tỉnh), phải đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập ngoài tỉnh (trừ các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương) thì hàng năm căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể số kinh phí bố trí cho nhiệm vụ này, báo cáo Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định giao dự toán cho Sở Y tế để thực hiện theo quy định hiện hành về phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước.

Điều 4. Tổng hợp, phân bổ dự toán

Sở Y tế tổng hợp, lập dự toán nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi của toàn tỉnh (theo Điều 3 nêu trên) gửi Sở Tài chính để thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán trong nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hàng năm.

Căn cứ dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Y tế có trách nhiệm phân bổ dự toán cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc theo quy định hiện hành về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.

Điều 5. Điều chỉnh, bổ sung dự toán

Trong năm thực hiện, Sở Y tế được điều chỉnh dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi giữa đơn vị thừa và đơn vị thiếu thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm kịp thời kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự toán kinh phí giữa các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước.

Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu; Sở Y tế có văn bản gửi Sở Tài chính để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương để bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Trường hợp kinh phí KCB chưa phân bổ hết hoặc sử dụng không hết thì được chuyển tiếp cho năm sau.

Điều 6. Quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán

1. Thực hiện theo Khoản 4 Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Liên bộ Tài chính - Y tế về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn việc tổng hợp quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho phù hợp với thực tế của tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy định này

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức cấp phát thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh theo qui định hiện hành.

- Hàng năm thống kê, báo cáo số lượng trẻ em dưới sáu tuổi trên địa bàn tỉnh, lập dự toán ngân sách cho công tác làm phôi thẻ và cấp phát thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tùy theo phân cấp nhiệm vụ chi, gửi về cơ quan có thẩm quyền bố trí ngân sách.

2. Sở Y tế:

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xác định số lượng trẻ em dưới sáu tuổi trên địa bàn tỉnh để tiến hành tổng hợp, lập dự toán ngân sách khám, chữa bệnh hàng năm.

- Phân bổ, điều chỉnh và bổ sung dự toán toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

- Định kỳ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

- Thẩm tra quyết toán, thông báo quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập; tổng hợp quyết toán toàn ngành gởi Sở Tài chính thẩm tra để quyết toán chi ngân sách tỉnh.

3. Sở Tài chính:

- Phối hợp các ban ngành liên quan hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập theo đúng qui định hiện hành.

- Hàng năm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách khám chữa, bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập.

- Thẩm tra và tổng hợp quyết toán chi ngân sách tỉnh kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Điều 8. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác lập, chấp hành và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định;

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý./.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại cơ sở y tế công lập tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108