Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2216/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 của Quốc hội;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 12458/BTC-HCSN ngày 09 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 44.495.140.000 đồng (bốn mươi bốn tỷ bốn trăm chín lăm triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách trung ương năm 2020 cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xử lý các tồn tại liên quan tới kinh phí sản xuất bộ phim "Huyền thoại 1C” như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, trong đó:

- 569.615.000 đồng để thanh toán cho Công ty cổ phần Tây Nam Phim chi phí sản xuất phim còn thiếu.

- 28.825.525.000 đồng để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nguồn quyết toán do số dư tạm ứng năm 2018 không được chuyển nguồn sang năm sau.

- 15.100.000.000 đồng cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thu hồi dự toán ứng trước năm 2012 (5.100.000.000 đồng) và năm 2014 (10.000.000.000 đồng) và thực hiện quyết toán kinh phí.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được bổ sung thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định: số tiền thu bản quyền phát sóng phim “Huyền thoại 1C" và số tiền thuế giá trị gia tăng còn phải nộp của Công ty cổ phần Tây Nam Phim theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

3. Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Tài chính thông báo, hướng dẫn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cụ thể điểm 1 và điểm 2 nêu trên theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tây Nam Phim, Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT. KTTH (3).I.V

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2216/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước ngày 24/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


791

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74