Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 221/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 221/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 23/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/2004/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ TRONG DỰ TOÁN NĂM 2004  CỦA CÁC QUẬN TÂN BÌNH, TÂN PHÚ, BÌNH TÂN VÀ HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHÍ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Y tế tại Công văn số 5154/LS/TC-YT ngày 25 tháng 8 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh đã được giao trong chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2004 tại Quyết định số 289/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 289/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố không có gì thay đổi.

Điều 3. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao. Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 221/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status