Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2207/QĐ-BNN-TC năm 2011 về mức chi tạm thời áp dụng cho lớp tập huấn thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2207/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2207/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC CHI TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO CÁC LỚP TẬP HUẤN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/2006/QĐ-TTG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BNN-KTKH ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v/ phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2011 theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tại Tờ trình số 400/TTr-KTHT-KH ngày 08/9/2011 về việc phê duyệt định mức chi của các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi tạm thời áp dụng cho các lớp tập huấn thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg , chi tiết nội dung và mức chi theo biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ mức chi quy định tại Quyết định này, giao Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT phê duyệt dự toán chi tiết cho các lớp theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện các nội dung và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

MỨC CHI

ÁP DỤNG MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/2006/QĐ-TTG
(Kèm theo Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TC ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

NỘI DUNG

ĐVT

Mức chi tối đa (đồng)

GHI CHÚ
(yêu cầu chứng từ và văn bản vận dụng)

Do địa phương tổ chức

Do Cục và các Đơn vị thuộc Bộ tổ chức

 

Các nội dung chi trực tiếp cho việc mở lớp

 

 

 

 

1

Chi thù lao giảng viên

buổi (5 tiết/buổi)

300.000

500.000

Lịch giảng dạy

2

Thuê phòng nghỉ cho giảng viên và BTC lớp

đêm/người

200.000

250.000

Hóa đơn tài chính

3

Phụ cấp lưu trú giảng viên và BTC

ngày/người

100.000

150.000

Giấy đi đường có xác nhận của cơ quan nơi mở lớp (hoặc của khách sạn, nhà khách)

4

Tiền ăn cho học viên (hưởng lương và không hưởng lương)

ngày/học viên

50.000

50.000

Danh sách ký nhận của học viên có xác nhận của nơi mở lớp

5

Hỗ trợ tiền ngủ cho học viên không hưởng lương (khoán)

người/ngày

100.000

100.000

Yêu cầu: có xác nhận của địa phương về danh sách học viên không hưởng lương (ghi rõ địa chỉ, số điện thoại - nếu có - để liên hệ, kiểm tra khi cần thiết); Nếu tiền thuê phòng ngủ vượt mức khoán thì được thanh toán theo hóa đơn thực tế nhưng mức chi không vượt quá quy định tại Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT.

6

Tiền đi lại cho học viên không hưởng lương

ngày/người

 

 

Theo giá vé giao thông công cộng, nếu khoán tối đa không quá 200.000 đồng/học viên/khóa

7

Nước uống

ngày/người

15.000

15.000

 

8

Văn phòng phẩm (bút, sổ…)

học viên

25.000

25.000

Hóa đơn tài chính

9

Phô tô tài liệu cho học viên

trang

200

200

Theo số trang tài liệu thực tế (không bao gồm tài liệu tham khảo)

10

Thuê hội trường và thiết bị học tập

tính theo ngày

 

 

Yêu cầu: phải có hợp đồng, hóa đơn theo quy định; trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, an ninh, phục vụ; chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất.

11

Thuê xe ô tô đi tham quan thực tế

tính theo km

 

 

Yêu cầu: có hợp đồng, hóa đơn theo quy định.

12

Chi ra đề thi

đề

100.000

100.000

Vận dụng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDDT ngày 18/5/2007 của liên Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Thông tư số 132/2009/TTLT/BTC-BGDDT ngày 29/06/2009 của liên Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDDT

13

Chi coi thi và chấm thi

người/ngày

100.000

100.000

 

14

Tiền thuốc y tế thông thường

học viên

10.000

10.000

Khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định

15

Chi khai, bế giảng lớp học: hoa, ma két

khóa

500.000

500.000

Giấy biên nhận

16

Khen thưởng cho học viên giỏi, xuất sắc

học viên

200.000

200.000

Tối đa 5 học viên/khóa

 

Chi phí quản lý: tối đa 10% mục I: bao gồm: chi phí điện, nước, thông tin liên lạc, xăng xe của ban tổ chức lớp đi tổ chức, kiểm tra, giám sát lớp học, làm đêm, thêm giờ theo chế độ nhà nước, các chi phí gián tiếp liên quan khác đến việc mở lớp

 

 

 

Trường hợp thuê xe: đơn giá thuê xe tối đa: 7.000 đồng/km

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2207/QĐ-BNN-TC năm 2011 về mức chi tạm thời áp dụng cho lớp tập huấn thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168