Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CHO THUÊ NHÀ ĐỂ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;

Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2014/TT-BCT ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CHO THUÊ NHÀ ĐỂ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc phân cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà đở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Công ty Điện lực Hậu Giang; Điện lực huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Điện lực cấp huyn).

4. Chủ nhà trọ, địa điểm cho thuê nhà để ở; người thuê nhà để ở và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp kiểm tra, giám sát

1. Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Trách nhiệm quản lý Nhà nước trong phân cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp lut về giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở được phân định rõ ràng phù hp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan quản lý Nhà nước. Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với chủ nhà trọ, địa điểm cho thuê nhà đở.

3. Phối hp trong kiểm tra địa điểm cho thuê nhà để ở phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện kiểm tra; không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của cơ sở, doanh nghiệp.

4. Phát hiện và xử lý kịp thời đi với chủ nhà trọ có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực gây ra cho xã hội.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung phân cấp kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện cho người thuê nhà để ở, cụ thể: Việc thực hiện giá bán điện đối với hộ sử dụng điện hoặc theo định mức được cấp; thực hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3: từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Điều 5. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn quản lý theo các nội dung quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp lc lượng Công an với Điện lực cùng cấp, UBND xã, phường, thị trấn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện trên địa bàn hàng năm.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 6. Sở Công Thương

1. Phối hp với Công ty Điện lực Hậu Giang thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (báo, đài, hệ thống loa truyền thanh tại các , phường, thị trấn) về chính sách giá điện của Nhà nước cho đối tượng là người thuê nhà để ở. Niêm yết công khai đường dây nóng đngười dân kịp thời phản ánh về giá điện.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Điều 2 Quy định này thực hiện việc kiểm tra, giám sát giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Trường hp cần thiết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của lực lượng công an, chính quyền địa phương, đơn vị điện lực và các đơn vị có liên quan kiểm tra các địa điểm cho người thuê nhà đở. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đi với các trường hợp chủ nhà thu tiền điện cao hơn so với quy định.

4. Định kỳ hàng quý (ngày 25 tháng cuối quý), 6 tháng (ngày 25 tháng 6) và cả năm (ngày 25 tháng 12) hoặc đột xuất tổng hợp tình hình công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở về Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Điều 7. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn đối với các nội dung được phân cấp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung được phân cấp.

2. Phối hp với Điện lực cùng cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.

3. Chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà đở trên địa bàn quản lý theo Quy đnh này.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định k hàng quý (ngày 20 tháng cuối quý), 6 tháng (ngày 20 tháng 6) và cả năm (ngày 20 tháng 12) hoặc đột xuất tình hình thc hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn, gửi về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 8. Công ty Điện lực Hậu Giang

1. Chỉ đạo Điện lực cấp huyện tăng cường công tác rà soát các địa điểm nhà cho thuê, hướng dẫn chủ nhà cho thuê thu tiền điện của người thuê nhà và ký cam kết với các chủ nhà cho thuê thu tiền theo đúng giá quy định.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các tổ chức, hiệp hội nghnghiệp để sinh viên, người lao động nắm được chủ trương, quy định của Nhà nước về giá điện cho người thuê nhà; niêm yết công khai tại các trụ s, các đim giao dịch khách hàng quy định, thủ tục và phương pháp tính giá điện cho người thuê nhà.

3. Chỉ đạo Điện lực cấp huyện phối hp với chính quyền, lực lượng công an địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát thường xuyên việc thu tiền điện của các hộ cho thuê nhà trên địa bàn quản lý, kiểm tra ít nhất một quý một lần. Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử phạt nghiêm các trường hp vi phạm thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà đở.

4. Chỉ đạo Điện lực cấp huyện tổng hp báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hàng quý (ngày 15 tháng cuối quý), 6 tháng (ngày 15 tháng 6) và cả năm (ngày 15 tháng 12) hoặc đột xuất về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh cùng các đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy định này.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì các cơ quan, tchức, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Hậu Giang kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tng hp, trình y ban nhân dân tnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 quy định về phân cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51