Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 216/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 216/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ "PHÁT TRIỂN NƯỚC NGẦM CUNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN MỘT SỐ TỈNH TÂY NGUYÊN VIỆT NAM" (THUỘC NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 45/2004/QĐ-BNN ngày 30/09/2004 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BNN-TL ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư "Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên Việt Nam";
Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư "Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên Việt Nam";
Căn cứ văn bản số 7143/BNN-TC ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thuê thẩm định giá tài sản của dự án JICA kết thúc và kinh phí thực hiện;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại văn bản số 05/NS ngày 06 tháng 01 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh vốn đối ứng dự án;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 - Quyết định số 1067/QĐ-BNN-TCTL ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư "Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên Việt Nam" với nội dung sau:

Bổ sung ngân sách Trung ương (thuộc vốn đối ứng Việt Nam): 11.526 USD = 219.000.000 VNĐ;

Ngân sách Trung ương toàn dự án (thuộc vốn đối ứng Việt Nam): 105.526 USD = 1.814.000.000 VNĐ.

Điều 2. Các nội dung còn lại của Quyết định số 1067/QĐ-BNN-TCTL ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Giám đốc Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCTL;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/02/2011 điều chỉnh Dự án đầu tư "Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn tỉnh Tây Nguyên Việt Nam" (thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255