Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2155/QĐ-UBND phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2016 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 2155/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 670/TTr-SKHCN ngày 26/7/2016; kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 2535/STC-HCSN ngày 15/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng dự toán: 492.905.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu, chín trăm lẻ năm ngàn đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 316.035.000 đồng (Ba trăm mười sáu triệu, không trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

- Nguồn khác (Đối ứng của các cá nhân, tổ chức thụ hưởng): 176.870.000 đng (Một trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đng).

(Có dự toán và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2016 kèm theo).

2. Tổng dự toán trên là tạm tính, khi thanh toán căn cứ vào số liệu thực tế thực hiện nhưng không vượt quá tổng dự toán được phê duyệt.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017.

Điều 2. Giao SKhoa học và Công nghệ:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát các địa điểm đủ điều kiện, năng lực để tham gia thực hiện mô hình đúng kế hoạch và đạt hiệu quả; yêu cầu các tổ chức, cá nhân thụ hưởng đảm bảo phần kinh phí đi ứng theo đúng quy định.

2. Quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;

- Lưu VT (Quế - 28.7).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh)

1. Trồng thí điểm cây ngô biến đổi gen trên địa bàn huyện Hớn Quản:

- Tổng kinh phí:

305.550.000 đồng. Trong đó:

+ Kinh phí sự nghiệp KH&CN:

224.550.000 đồng.

+ Kinh phí đối ứng:

81.000.000 đồng.

- Số mô hình:

10 mô hình.

- Thời gian thực hiện:

Năm 2016 - 2017.

- Đơn vị thực hiện:

Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật huyện Hớn Quản.

2. Mô hình trồng cây đinh lăng lá nhỏ:

- Tổng kinh phí:

187.355.000 đồng. Trong đó:

+ Kinh phí sự nghiệp KH&CN:

91.485.000 đồng.

+ Kinh phí đối ứng:

95.870.000 đồng.

- Số mô hình:

02 mô hình.

- Thời gian thực hiện:

Năm 2016 - 2017.

- Đơn vị thực hiện:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Phú.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2155/QĐ-UBND phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2016 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


427
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202