Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 215/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 215/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 15/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2004

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước
năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tỷ lệ phí (thặng số) áp dụng đối với cung ứng dụng cụ, thiết bị dạy học lớp 3, lớp 8 năm học 2004 - 2005 ;
Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 năm học 2004 - 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Xét Tờ trình số 1104/GD-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kinh phí phục vụ công tác triển khai chương trình và sách giáo khoa mới lớp 3, lớp 8 năm học 2004 - 2005 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5608/TC-QHPX ngày 01 tháng 9 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004 cho Sở Giáo dục và Đào tạo với số tiền là 3.703 triệu đồng (ba tỷ bảy trăm lẻ ba triệu đồng) để phục vụ công tác triển khai chương trình thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 8 (bao gồm kinh phí mua sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy và học).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ kinh phí cho các quận - huyện để thực hiện chương trình và phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

Điều 3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm tra, nắm chắc tình hình trang thiết bị dạy học để xác định nhu cầu mua sắm phục vụ năm học 2004 - 2005 và thực hiện quyết toán theo thực tế sử dụng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dânTP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Tín

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 215/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339
DMCA.com Protection Status