Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tiếp nhận dự án "Xây dựng năng lực và khả năng ứng phó thiên tai vùng trọng điểm" do tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam (NAV) tài trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2136/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2136/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN ÁN “XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI VÙNG TRỌNG ĐIỂM” DO TỔ CHỨC BẮC ÂU TRỢ GIÚP VIỆT NAM (NAV) TÀI TRỢ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ v việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của y ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2038/SKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Xây dựng năng lực và khả năng ứng phó thiên tai vùng trọng điểm" do tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam (NAV) tài trợ với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng năng lực và tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai vùng trọng điểm.

2. Tổ chức tài trợ: do tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV).

3. Địa bàn thực hiện dự án: xã Điền Hương huyện Phong Điền, xã Phú Diên và Phú An huyện Phú Vang, xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho người dân vùng dự án.

5. Các hoạt động cụ thể của dự án:

- Tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho các hộ gia đình trong vùng dự án.

- Tập huấn về sơ cấp cu và cứu hộ cứu nạn cho các tình nguyện viên.

- Hỗ trợ áo phao và túi sơ cấp cứu.

6. Tổng vốn dự án: 325.500.000 VNĐ, trong đó:

- Nguồn vốn tài trợ của tổ chức NAV: 325.500.000 VNĐ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 3 tháng.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

+ Phối hợp với y ban nhân dân các huyện: Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc và các sở ngành chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động dự án theo đúng quy định hiện hành.

+ Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện: Phú Lộc, Phú Vang và Phong Điền, Văn phòng Tổ chức NAV tại Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT,TC; PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- L
ưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tiếp nhận dự án "Xây dựng năng lực và khả năng ứng phó thiên tai vùng trọng điểm" do tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam (NAV) tài trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54