Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 21/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo t́ình hình thực hiện công khai tài chính;

 Căn cứ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2049/TTr-STC ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu về quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Thái Nguyên với các nội dung cụ thể như sau:

(Theo các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị dự toán, các địa phương và cơ sở tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

BIỂU SỐ 09

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Đơn vị

Tổng thu NS huyện

Tổng chi ngân sách huyện

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện

Tổng số

BS cân đối

BS có mục tiêu

 

Tổng số

4 194 831

4 162 244

2 197 878

1 176 070

1 021 808

1

Thành phố Thái Nguyên

1 235 037

1 231 879

31 790

 

31 790

2

Thị xã Sông Công

221 845

218 374

79 400

42 857

36 543

3

Huyện Phú Lương

329 028

327 172

252 262

144 133

108 129

4

Huyện Phú Bình

351 002

349 008

290 752

170 339

120 413

5

Huyện Phổ Yên

356 802

355 904

210 461

111 943

98 518

6

Huyện Đồng Hỷ

375 235

372 602

252 344

127 204

125 140

7

Huyện Võ Nhai

325 550

324 014

288 533

146 396

142 137

8

Huyện Đại Từ

577 485

566 836

419 297

234 030

185 267

9

Huyện Định Hóa

422 847

416 455

373 039

199 168

173 871

 

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

BIỂU SỐ 02

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

 

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

6 203 134

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

1 988 344

 

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

1 530 268

 

- Thu quản lý qua ngân sách

458 076

2

Bổ sung từ ngân sách trung ương

3 527 589

 

- Bổ sung cân đối

2 163 107

 

- Bổ sung có mục tiêu

1 364 482

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

140 000

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

624

5

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

546 577

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

6 201 256

1

Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

3 528 938

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã

2 197 878

 

- Bổ sung cân đối

1 176 070

 

- Bổ sung có mục tiêu

1 021 808

3

Chi quản lý qua ngân sách

433 065

4

Chi trả nợ theo khoản 3 điều 8

41 375

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH

 

I

Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

4 194 831

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

1 596 958

 

- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phân cấp

1 538 193

 

- Thu quản lý qua ngân sách

58 765

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2 197 878

 

- Bổ sung cân đối

1 176 070

 

- Bổ sung có mục tiêu

1 021 808

3

Thu chuyển nguồn và kết dư ngân sách năm trước

399 995

II

Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

4 162 244

 

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

BIỂU SỐ 03

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán

 

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

4 056 301

A

Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

3 539 460

I

Thu nội địa

3 087 182

1

Thu từ Doanh nghiệp nhà nước

661 136

 

- Thuế giá trị gia tăng

446 758

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

42 487

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước

5

 

- Thuế môn bài

668

 

- Thuế tài nguyên

171 218

 

- Thu khác

 

2

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

153 189

 

- Thuế giá trị gia tăng

85 921

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

64 971

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước

 

 

- Thuế môn bài

65

 

- Thuế tài nguyên

2 232

 

- Thu khác

 

3

Thu từ khu vực công thương, dịch vụ ngoài quốc doanh

659 453

 

- Thuế giá trị gia tăng

506 796

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

104 449

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước

6 157

 

- Thuế môn bài

15 242

 

- Thuế tài nguyên

26 809

 

- Thu khác

 

4

Lệ phí trước bạ

149 810

5

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

463

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

15 743

7

Thuế thu nhập cá nhân

256 096

8

Thuế bảo vệ môi trường

124 266

9

Thu phí và lệ phí

106 167

10

Thu tiền sử dụng đất

842 626

11

Thu tiền thuê mặt đất mặt nước

46 859

12

Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN

3 114

13

Thu khác của ngân sách

59 269

 

- Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)

21 118

 

- Thu tịch thu (không kể tịch thu chống lậu, tịch thu tại xã)

4 860

 

-Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác

14 613

 

- Thu hồi các khoản chi năm trước (không kể thu tại xã)

7 869

 

- Thu khác còn lại

10 808

14

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích…tại xã

8 991

II

Thu hoạt động xuất nhập khẩu

452 278

1

Thuế Xuất nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng NK

74 003

2

Thuế Giá trị gia tăng hàng NK

378 275

III

Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

140 000

B

Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN

516 841

 

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8 200 087

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

7 683 246

1

Các khoản thu hưởng 100%

3 068 461

2

Bổ sung từ ngân sách trung ương

3 527 589

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

913 643

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

33 553

5

Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

140 000

B

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

516 841

 

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

BIỂU SỐ 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8 165 622

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

6 025 903

I

Chi đầu tư phát triển

1 345 648

II

Chi thường xuyên

4 637 880

 

Trong đó:

 

 

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1 825 909

 

- Chi khoa học công nghệ

20 278

III

Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

41 375

IV

Bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 000

B

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

1 123 153

C

Chi từ nguồn để lại quản lý qua ngân sách

503 271

D

Chi chuyển nguồn

513 295

 

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

BIỂU SỐ 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TÌNH LĨNH VỰC NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

6 201 256

I

Chi đầu tư phát triển

548 510

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung

302 398

2

Chi ĐT XDCS HT bằng nguồn SD đất

170 270

3

Chi BTGPMB, XDHT các dự án (vốn vay tồn ngân KBNN)

48 842

4

ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

21 000

5

Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ

6 000

II

Chi thường xuyên

1 758 705

1

Chi an ninh - Quốc phòng

95 332

2

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

351 179

3

Chi sự nghiệp y tế

565 068

4

Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ

20 278

5

Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch

77 489

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

30 664

7

Chi đảm bảo xã hội

27 986

8

Chi sự nghiệp kinh tế

245 902

9

Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể

297 447

10

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

2 762

11

Chi sự nghiệp môi trường

26 713

12

Chi khác của ngân sách

17 885

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 000

IV

Chi CT mục tiêu quốc gia

981 290

V

Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

41 375

VI

Chi chuyển nguồn

239 433

VII

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2 197 878

VIII

Chi từ nguồn để lại quản lý qua ngân sách

433 065

 

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

BIỂU SỐ 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Cơ quan, đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi quản lý qua ngân sách

Chi CTMT quốc gia, CT 135 và một số mục tiêu nhiệm vụ khác

 

Tổng số

Trong đó: Đầu tư XDCB

Tổng

Trong đó

Tổng

Trong đó

 

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Quản lý nhà nước

Sự nghiệp

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

 

 

 

Tổng số

3.721.570

548.510

548.510

548.510

 

1.758.705

297.449

1.461.256

433.065

981.290

878.001

103.289

 

A

Khối quản lý nhà nước

2.545.775

400.878

400.878

400.878

 

1.115.488

199.989

915.499

334.244

695.165

668.144

27.021

 

1

Văn phòng UBND tỉnh

143.557

36.107

36.107

36.107

 

28.075

24.497

3.578

360

79.015

79.015

 

 

2

VP Đoàn ĐBQH và HĐND

16.407

 

 

 

 

16.407

16.407

 

 

 

 

 

 

3

Hỗ trợ đoàn ĐBQH

1.300

 

 

 

 

1.300

1.300

 

 

 

 

 

 

4

Sở Nội vụ

25.653

3.329

3.329

3.329

 

21.135

14.747

6.388

 

1.189

1.189

 

 

5

Thanh tra tỉnh

8.373

461

461

461

 

7.912

7.912

 

 

 

 

 

 

6

Sở Tài chính

8.690

 

 

 

 

8.690

8.690

 

 

 

 

 

 

7

Sở Tư pháp

9.232

2.326

2.326

2.326

 

6.816

4.804

2.012

 

90

90

 

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

24.188

 

 

 

 

8.997

5.075

3.922

 

15.191

 

15.191

 

9

Ban Quản lý các khu công nghiệp

61.241

11.537

11.537

11.537

 

15.124

3.959

11.165

 

34.580

34.580

 

 

10

Sở Khoa học và Công nghệ

29.683

6.740

6.740

6.740

 

21.163

3.256

17.907

 

1.780

1.780

 

 

11

Sở Giao thông vận tải

156.984

79.544

79.544

79.544

 

25.988

3.458

22.530

1.750

49.702

49.702

 

 

12

Thanh tra giao thông

5.689

 

 

 

 

2.532

2.056

476

3.157

 

 

 

 

13

Sở Xây dựng

95.243

41.011

41.011

41.011

 

16.866

5.856

11.010

 

37.366

37.366

 

 

14

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

180.306

47.873

47.873

47.873

 

90.622

4.687

85.935

12.680

29.131

29.131

 

 

15

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

119.602

7.450

7.450

7.450

 

55.002

6.570

48.432

2.082

55.068

54.530

538

 

16

Sở Công Thương

17.640

4.279

4.279

4.279

 

12.617

4.832

7.785

 

744

744

 

 

17

Chi cục Quản lý thị trường

12.258

 

 

 

 

12.258

12.258

 

 

 

 

 

 

18

Sở Nông nghiệp và PTNT

390.592

76.422

76.422

76.422

 

101.327

32.641

68.686

50

212.793

212.793

 

 

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

69.986

2.848

2.848

2.848

 

65.354

8.008

57.346

 

1.784

1.784

 

 

20

Sở Y tế

735.661

30.879

30.879

30.879

 

332.691

6.140

326.551

304.551

67.540

56.248

11.292

 

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

408.264

47.070

47.070

47.070

 

245.763

7.124

238.639

9.614

105.817

105.817

 

 

22

Sở thông tin và Truyền thông

8.885

3.002

3.002

3.002

 

5.283

2.745

2.538

 

600

600

 

 

23

Sở Ngoại vụ

4.930

 

 

 

 

4.930

4.356

574

 

 

 

 

 

24

Ban Dân tộc

3.808

 

 

 

 

2.339

2.314

25

 

1.469

1.469

 

 

25

Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng

1.571

 

 

 

 

1.571

1.571

 

 

 

 

 

 

26

Ban Chỉ đạo công tác BT GPMB

1.509

 

 

 

 

1.509

1.509

 

 

 

 

 

 

27

VP Điều phối xây dựng NTM

4.523

 

 

 

 

3.217

3.217

 

 

1.306

1.306

 

 

B

Hội đoàn thể

42.939

8.573

8.573

8.573

 

27.800

19.412

8.388

4.669

1.897

1.897

 

 

1

Mặt trận Tổ quốc

4.107

 

 

 

 

3.920

3.920

 

47

140

140

 

 

2

Hội liên hiệp Phụ nữ

11.875

7.211

7.211

7.211

 

3.929

3.929

 

45

690

690

 

 

3

Hội Cựu chiến binh

2.172

 

 

 

 

2.042

2.042

 

 

130

130

 

 

4

Hội Nông dân

5.420

1.362

1.362

1.362

 

3.988

3.738

250

 

70

70

 

 

5

Tỉnh đoàn Thanh niên

8.692

 

 

 

 

5.850

5.783

67

2.612

230

230

 

 

6

Hội Đông y

918

 

 

 

 

878

 

878

40

 

 

 

 

7

Hội Chữ thập đỏ

1.308

 

 

 

 

1.308

 

1.308

 

 

 

 

 

8

Hội Văn nghệ

2.629

 

 

 

 

2.142

 

2.142

 

487

487

 

 

9

Hội Nhà báo

971

 

 

 

 

821

 

821

 

150

150

 

 

10

Hội Làm vườn

651

 

 

 

 

651

 

651

 

 

 

 

 

11

Hội Người mù

368

 

 

 

 

368

 

368

 

 

 

 

 

12

Hội Nạn nhân chất độc da cam

342

 

 

 

 

342

 

342

 

 

 

 

 

13

Hội Người cao tuổi

219

 

 

 

 

219

 

219

 

 

 

 

 

14

Hội Cựu TNXP

268

 

 

 

 

268

 

268

 

 

 

 

 

15

Hội Hữu nghị Việt Lào

481

 

 

 

 

481

 

481

 

 

 

 

 

16

Hội VHNT dân tộc thiểu số

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

17

Hội Khuyến học

2.115

 

 

 

 

190

 

190

1.925

 

 

 

 

18

Hiệp hội làng nghề

120

 

 

 

 

120

 

120

 

 

 

 

 

19

Hội Luật gia tỉnh TN

95

 

 

 

 

95

 

95

 

 

 

 

 

20

Chi hội nhạc sỹ

38

 

 

 

 

38

 

38

 

 

 

 

 

21

Ban liên lạc bộ đội Trường Sơn

50

 

 

 

 

50

 

50

 

 

 

 

 

C

Khối Đảng (Tỉnh uỷ)

82.076

3.273

3.273

3.273

 

78.548

78.048

500

40

215

215

 

 

D

Các đơn vị khác

1.050.780

135.786

135.786

135.786

 

536.869

 

536.869

94.112

284.013

207.745

76.268

 

1

Đài Phát thanh truyền hình

40.528

 

 

 

 

30.664

 

30.664

132

9.732

9.732

 

 

2

Công an tỉnh

37.644

 

 

 

 

17.930

 

17.930

18.444

1.270

1.270

 

 

3

Bộ Chỉ huy quân sự

88.798

 

 

 

 

84.998

 

84.998

 

3.800

3.800

 

 

4

Trường Chính trị tỉnh

11.131

 

 

 

 

11.131

 

11.131

 

 

 

 

 

5

Trường Cao đẳng Y tế

66.083

 

 

 

 

17.276

 

17.276

48.807

 

 

 

 

6

Trường Cao đăng Sư phạm

49.635

 

 

 

 

22.883

 

22.883

8.812

17.940

17.940

 

 

7

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính

27.028

 

 

 

 

16.241

 

16.241

10.787

 

 

 

 

8

BQL khu DTLS ST ATK Định Hoá

7.068

 

 

 

 

6.250

 

6.250

 

818

818

 

 

9

BQL khu DL vùng Hồ Núi Cốc

3.321

 

 

 

 

3.321

 

3.321

 

 

 

 

 

10

Liên minh các HTX

7.040

4.180

4.180

4.180

 

2.387

 

2.387

 

473

473

 

 

11

Toà án nhân dân tỉnh

340

 

 

 

 

200

 

200

 

140

140

 

 

12

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

120

 

 

 

 

70

 

70

 

50

50

 

 

13

Liên đoàn Lao động tỉnh

407

 

 

 

 

190

 

190

97

120

120

 

 

14

Cục Thống kê

940

 

 

 

 

940

 

940

 

 

 

 

 

15

Cục Thuế tỉnh

600

 

 

 

 

600

 

600

 

 

 

 

 

16

Kho bạc Nhà nước tỉnh

400

 

 

 

 

400

 

400

 

 

 

 

 

19

Chi cục Hải quan tỉnh Thái Nguyên

150

 

 

 

 

150

 

150

 

 

 

 

 

20

Quỹ Phát triển đất

350

 

 

 

 

350

 

350

 

 

 

 

 

21

TT Phát triển quỹ đất và Đầu tư XDHTKT

4.119

 

 

 

 

4.119

 

4.119

 

 

 

 

 

22

Các đơn vị khác

705.078

131.606

131.606

131.606

 

316.769

 

316.769

7.033

249.670

173.402

76.268

 

 

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

BIỂU SỐ 06

QUYẾT TOÁN CHI XDCB NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Địa điểm xây dựng

Tổng mức đầu tư

Luỹ kế giá trị thanh toán KLHT từ khởi công đến hết niên độ năm trước

Quyết toán năm 2012

 

 

 

 

 

A

B

1

2

3

4

 

 

Tổng số

 

9.310.413

1.995.021

1.326.286

 

 

Vốn ngoài nước

 

1.128.585

-

103.289

 

 

Vốn trong nước

 

8.181.828

1.995.021

1.222.997

 

I

NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG

 

3.124.357

716.331

302.398

 

1

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

1.073.157

21.737

3.150

 

 

Đập Gốc Cọ xã Tức Tranh huyện Phú Lương

Phú Lương

13.532

25

100

 

 

Đường giao thông từ xóm Chuối đến xóm Tân Tiến, xóm Đồng Rã Dân Tiến, huyện Võ Nhai

Võ Nhai

14.319

 

100

 

 

Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ La Đuốc, hồ xóm Trại, huyện Phú Bình

Phú Bình

 

 

100

 

 

Sửa chữa, NC cụm hồ Đồng Vung, hồ Hải Hà huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

 

 

100

 

 

Đường liên thôn từ Pa Sâu đi Co Ngoá xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai

Võ Nhai

4.182

 

50

 

 

Đường GT từ Sảng Mộc đi Bản Chương Bản Chấu - xã Sảng Mộc - Võ Nhai

Võ Nhai

10.153

 

100

 

 

Đường Na Giang - Khe Bạc - Cao Sơn xã Vũ Chấn huyện Võ Nhai

Võ Nhai

14.914

 

100

 

 

Đường liên thôn Tân Kim đi Hạ Kim - xã Thần Sa - H. Võ Nhai

Võ Nhai

13.871

 

50

 

 

Đường Bản Cái Thượng Lương - xã Nghinh Tường - Võ Nhai

Võ Nhai

33.060

 

100

 

 

Đường GT từ xóm Thượng Lương đi xóm Hạ Lương, xã Nghinh Tường - H Võ Nhai

Võ Nhai

5.819

 

100

 

 

Đập chứa nước và kênh mương xóm Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai

Võ Nhai

2.969

 

50

 

 

Cầu và Tràn trên tuyến đường Cúc Đường - Thần Sa, huyện Võ Nhai

Võ Nhai

42.000

 

100

 

 

Hồ chứa nước Khuổi Nhò xóm Bình Sơn xã Cúc Đường huyện Võ Nhai

Võ Nhai

30.689

 

50

 

 

Cụm công trình thủy lợi Bắc đại Từ

Đại Từ

 

 

100

 

 

Sửa chữa, NC đập Cầu Thành xã Hùng Sơn huyện Đại Từ

Đại Từ

 

 

100

 

 

CTrình đập Líp Minh đức Phổ yên

Phổ Yên

 

 

200

 

 

Hồ chứa nước Khuôn Tát, xã Phú Đình huyện Định Hóa

Định Hóa

172.803

100

100

 

 

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm thủy sản Núi Cốc

Đại Từ

 

 

100

 

 

Đường Khe Nhe xã Yên Ninh huyện Phú Lương (Thuộc DA Btrí dân cư đbkk 2 xã- PLương)

Phú Lương

8.321

 

150

 

 

Di dân vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất núi xã Văn lăng , H.Đồng Hỷ, tỉnh TN

Đồng Hỷ

67.135

 

100

 

 

Trung tâm hội chợ triển lãm vùng Việt Bắc

TPTN

 

 

-

 

 

CT nâng cấp đường đT272 Quang Sơn phú đô Núi phân

Phú Lương

303.672

466

200

 

 

Mở rộng mặt đường cửa ô vào tỉnh Thái Nguyên KV cầu chợ Mới, quốc lộ 3

Sông Công

88.738

20.796

50

 

 

Đường GT Từ Phường Thắng Lợi thị xã Sông Công

Sông Công

159.805

200

100

 

 

Trụ sở thanh tra sở và sân bãi tạm giữ phương tiện vi phạm

TPTN

19.618

 

100

 

 

Trường THPT Sông Công ; Hạng mục nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, cải tạo lớp học 1A, 2A

Sông Công

 

 

100

 

 

Cải tạo, nâng cấp Nhà khoa dược và khoa dinh dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh TN

TPTN

4.561

 

50

 

 

Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc 4 tầng và trạm biến áp thuộc Bệnh viện Mắt TN

TPTN

2.995

50

50

 

 

CTạo môi trường, nạo vét khơi dòng chảy sông cầu nhà máy giấy

TPTN

14.933

100

100

 

 

Nhà làm việc Báo Thái Nguyên điện tử, chế bản và in

TPTN

 

 

-

 

 

Đường giao thông Hòa Khê I - La Đàn Văn Hán huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

14.597

 

100

 

 

Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên

TPTN

 

 

-

 

 

Trường TH Bình Long I hạng mục: cổng, hàng rào, nhà VS,sân bê tông.

Võ Nhai

2.911

 

50

 

 

Trường MN Thống Nhất hạng mục: nhà công vụ

TPTN

1.675

 

50

 

 

Trường MN Liên Minh

TPTN

5.741

 

50

 

 

Trạm Y tế xã Tiên Hội, huyện đại từ, tỉnh Thái Nguyên

Đại Từ

 

 

100

 

 

Cải tạo nâng cấp chợ Ôn Lương HM San Nền

Đại Từ

5.150

 

50

 

 

Đường Liên thôn na Hiên Na Mẩy Khuân Lặng Na Pháng

Đại Từ

14.994

 

50

 

2

Thực hiện dự án

 

2.051.200

694.594

299.248

 

2.1

Nông lâm - Thủy lợi

 

225.643

103.656

39.083

 

 

Nâng cấp Hồ Làng Gầy huyện Định Hóa

Định Hóa

7.675

 

240

 

 

Sửa chữa, nâng cấp Hồ Cặp Kè huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

 

 

30

 

 

Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

 

 

607

 

 

Kênh Hồ Núi Cốc ( đoạn K6+700 - K22+863 )

Đại Từ

 

 

53

 

 

Đập Quảng Cáo, huyện Định Hóa

Định Hóa

 

 

41

 

 

Hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ

Đại Từ

 

 

13

 

 

Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa huyện Võ Nhai

Võ Nhai

 

 

105

 

 

Gia cố kênh chính Hồ Núi Cốc K6+700-K12+670

Đại Từ

21394

10.771

614

 

 

Công trình tưới sau hồ Bảo Linh

Đại Từ

 

 

33

 

 

XD kiên cố, Nâng cấp công trình Hồ Suối Lạnh huyện Phổ Yên

Phổ Yên

 

 

55

 

 

Kiên cố 5 tuyến kênh cấp II Núi Cốc

Đại Từ

 

 

236

 

 

Kè Sông Cầu TPTN (GĐ I)

TPTN

38012

30.631

2.414

 

 

Sửa chữa nâng cấp Hồ Quẫn Phú Bình

Phú Bình

6927

4.742

55

 

 

Sửa chữa, nâng cấp Hồ Phú Xuyên huyện Đại Từ

Đại Từ

6464

 

23

 

 

Gia cố mặt đê Hà Châu, huyện Phú Bình

Phú Bình

13119

3.030

3.217

 

 

XD cống gia trung K11+430 tuyến đê Hà châu xã TPhong

Phú Bình

 

 

566

 

 

Sửa chữa nâng cấp đập Bản Màn Tân Thịnh định Hóa

Định Hóa

 

 

1.981

 

 

Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi Nam Định Hóa

Định Hóa

 

 

4.318

 

 

Rà soát hiện trạng, cắm mốc chỉ giới hành lang đê điều

Phổ Yên

5094

1.120

1.210

 

 

Kiên cố hoá kênh giữa -HTkênh cấp 1 Hồ Núi cốc

Đại Từ

 

 

488

 

 

Sửa chữa nâng cấp đập Pác Tác xã Phương Giao huyện Võ Nhai

Võ Nhai

14026

5.600

6.376

 

 

Di dân vùng thiên tai có nguy cơ lũ ống, lũ quét xã Văn Yên, huyện Đại Từ

Đại Từ

38784

15.000

3.800

 

 

Xử lý khẩn cấp sạt lở Đê Hà Châu (Km9+Km16)

Phú Bình

 

 

100

 

 

Xây kè bảo vệ nền, mặt đường khu vực đầu cầu Đa Phúc, QL3

Phổ Yên

7614

4.535

2.400

 

 

Hồ Ngô Xá xã Bàn Đạt huyện Phú Bình

Phú Bình

13048

4.250

4.241

 

 

Hồ Khe Ván xã Phủ Lý Huyện Phú Lương

Phú Lương

25986

14.050

2.162

 

 

Cụm các hồ: Đèo My-Minh Tiến; Vai cá-Văn Yên

Đại Từ

10728

5.877

1.843

 

 

Cụm các hồ: Suối nước-A/Khánh, nước đục P/Lạc, Ao

Đại Từ

16772

4.050

1.547

 

 

Trồng rừng SX thuộc DA 661 huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

 

 

293

 

 

Hồ khe ván xã phủ lý huyện PL

Phú Lương

 

 

22

 

2.2

Giao thông vận tải

 

358.124

130.349

36.164

 

 

Đường GT nội bộ + trạm biến áp Khu TĐC Quang Sơn

Võ Nhai

 

 

1.091

 

 

Đường vào bãi rác thải huyện Phú Bình

Phú Bình

3469

1.985

576

 

 

Đường Cầu Ca - Dương Thành

Phú Bình

11.773

9.647

280

 

 

Đường nối TL261 đi Gò Lớn xã Lục Ba huyện Đại Từ ( thuộc DA ĐT tổng thể bố trí ổn định)

Đại Từ

9.306

6.700

345

 

 

Đường GT Khau Lang Nà Chua xã Tân Thịnh

 

 

 

100

 

 

Đường từ UBND xã đi xóm 11 xã Phúc Tân huyện Phổ Yên ( thuộc DAĐT tổng thể bố trí ổn)

Phổ Yên

16789

450

258

 

 

Đường Phổ Yên - Điềm Thụy Phú Bình ( Giai đoạn II)

Phú Bình

26678

15.734

87

 

 

Cầu suối Đền, Km18 + 195 - ĐT 261

Đại Từ

10.385

8.350

630

 

 

Đường GTNT Úc Sơn - Tân Thành - Hợp Tiến

Phú Bình

20.552

18.277

400

 

 

Giao thông nông thôn 3 - Thái Nguyên

 

3.563

2.500

900

 

 

Sửa chữa rải thảm tuyến đường Bắc Kạn và tuyến đường cách mạng tháng 8 TPTN

TPTN

67768,19

25.456

12.494

 

 

Sửa chữa rải thảm tuyến đường Minh Cầu TPTN

TPTN

4051,46

1.655

842

 

 

Sửa chữa rải thảm tuyến đường Bến tượng TPTN (Km0-Km0+34)

TPTN

1872,59

782

550

 

 

Sửa chữa rải thảm tuyến đường Lương Ngọc Quyến TPTN (Km1-Km3+75)

TPTN

 

1.000

2

 

 

Cổng chào cửa ô vào tỉnh Thái Nguyên khu vực cầu Đa Phúc, Quốc lộ 3

Phổ Yên

5000

4.000

2.091

 

 

Mở rộng mặt đường cửa ô vào tỉnh Thái Nguyên khu vực cầu Đa Phúc, Quốc lộ 3

Phổ Yên

56953

10.000

3.000

 

 

Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại ngã tư Ba Hàng Km43+483, QL3

Phổ Yên

3443

800

1.799

 

 

Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại ngã tư Sông Công Km50+900, QL3

Sông Công

5000

1.000

3.740

 

 

Di chuyển đường điện phục vụ GPMB các tuyến giao thông nông thôn QL3

TPTN

5541

2.550

1.884

 

 

Dự án 1,3 KM đường Cách Mạng Tháng 10, TXSC

Sông Công

16873

8.737

1.237

 

 

ĐGTNT T.Hoà- Úc Sơn Lữ Vân-Úc sơn T.Thành

Phú Bình

 

 

50

 

 

Đường GTLX Bình Thành Phú đình định hóa

Định Hóa

51498

200

100

 

 

Đường Sơn Phú - Phú Đình huyện Định Hóa

Định Hóa

14810

50

100

 

 

Đường vào khu ATK xã Tiên phong huyện Phổ Yên

Phổ Yên

11908

5.810

1.620

 

 

Cầu Thống Nhất

Sông Công

4012

1.686

644

 

 

Đường Giang Tiên Phú Đô Núi Phấn

Phú Lương

6879

2.980

1.343

 

2.3

Đào tạo và dạy nghề

 

206.261

121.889

55.910

 

 

Trường Trung học cơ sở Định Biên

Định Hóa

3298

2.725

720

 

 

Trung tâm dạy nghề huyện Định Hóa

Định Hóa

13.426

3.674

144

 

 

Trường THPT chuyên Thái Nguyên

TPTN

20.421

11.925

5.102

 

 

ĐTXD hoàn chỉnh trường CĐ Kinh tế tài chính ( DA mới)

TPTN

20908

10.000

3.000

 

 

Nhà lớp học số 2 trường THPT Võ Nhai

Võ Nhai

4700

3.100

660

 

 

Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

 

20.134

4.304

 

 

Trường THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình

Phú Bình

13334

13.690

2.460

 

 

Trường THPT Hoàng Quốc Việt

Võ Nhai

9328

8.897

1.403

 

 

Mở rộng và hoàn thiện trường THPT Ngô Quyền HM NLH 12 p

TPTN

 

 

1.211

 

 

Nâng cấp, mở rộng trường THPT Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

 

1.686

909

 

 

Trường THPT Lương Phú, huyện Phú Bình

Phú Bình

 

 

593

 

 

Cải tạo, mở rộng trường THPT Nguyễn Huệ, Đại Từ

Đại Từ

9147

1.539

1.051

 

 

Trường THPT Kỹ thuật Mỏ Khánh Hòa

Phú Lương

16.981

9.499

1.149

 

 

Cải tạo, mở rộng trường THPT Hoàng Quốc Việt, Võ Nhai

Võ Nhai

14.977

12.126

1.621

 

 

Nâng cấp mở rộng trường THPT Trại Cau

Đồng Hỷ

6.474

3.750

333

 

 

Nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Võ Nhai.

Võ Nhai

14.042

8.275

5.330

 

 

Trường PTTH Lương Phú Phú Bình

Phú Bình

 

 

80

 

 

CTạo nâng cấp trường THPT Lương Ngọc Quyến

TPTN

31.765

9.025

7.536

 

 

Trường THPT chuyên Thái Nguyên

TPTN

 

 

100

 

 

Cải tạo, sửa chữa Nhà số 1 thành nhà học, thực hành,thực tập,thí nghiệm,thư viện, CĐ Y tế TN

TPTN

10.359

 

4.317

 

 

Dự án xây dựng TT dạy nghề 20-10

TPTN

 

 

4.708

 

 

Cải tạo NC nhà hướng nghiệp Dạy nghề THPT Chu văn an

TPTN

3.719

1.845

595

 

 

Nhà hiệu bộ TTGD Thường xuyên

Đồng Hỷ

 

 

254

 

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

13.382

 

1.776

 

 

Trường TC nghề Nam Thái Nguyên

 

 

 

119

 

 

Trường DTNT THCS huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

 

 

2.027

 

 

Trường DTNT THCS huyện Phú Lương

Phú Lương

 

 

3.184

 

 

Trường Chính trị tỉnh

TPTN

 

 

1.224

 

2.4

Y tế

 

67.569

74.214

22.597

 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

6102

2.950

2.280

 

 

Trung tâm y tế Định Hoá

Định Hóa

17488

5.070

648

 

 

Bệnh viện A (Sản nhi)

TPTN

 

53.758

10.000

 

 

CT,NC nhà HC & nhà KT nghiệp vụ thuộc BVY học cổ truyền

TPTN

5.393

1.660

950

 

 

Bệnh viện điều dưỡng( CBDT)

TPTN

10.973

3.700

3.643

 

 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lương

Phú Lương

16.289

 

1.500

 

 

Đầu tư 04 trạm y tế xã (cấp bách) thuộc vùng khó khăn của Tỉnh TN

TPTN

11.324

7.076

3.576

 

2.5

Xã hội

 

38.948

6.591

5.560

 

 

TT quản lý tâm thần( xây dựng hàng rào)

TPTN

1.259

1.337

437

 

 

Cải tạo MR TT giáo dục 05-06 (mới)

TPTN

14457

1.754

546

 

 

TT quản lý tâm thần ( CBDT)

TPTN

23.232

3.500

4.578

 

2.6

Hạ tầng - Đô thị - Cấp thoát nước

 

217.127

74.315

54.427

 

 

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Chợ Chu Định Hoá

Định Hóa

16.085

9.894

3.168

 

 

San nền khu tái định cư Quang Sơn

Võ Nhai

 

 

418

 

 

Lưới điện Tân Khánh

Đại Từ

2.654

2.530

60

 

 

Bãi chứa & xử lý rác thải thị trấn Đại Từ

Đại Từ

28.401

14.939

2.836

 

 

Dự án phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc

TPTN

 

 

206

 

 

Cấp nước thị xã Sông Công

Sông Công

31.462

12.653

910

 

 

Nhà máy xử lý và TCRT 50tấn/ngày xã Tân Quang -Sông Công

Sông Công

35.203

6.797

2.297

 

 

Nâng công suất nhà máy nước Tích Lương

TPTN

14.922

6.759

2.269

 

 

Cấp nước thị trấn đu Huyện Phú Lương và đình cả

Phú Lương

30.505

3.574

2.031

 

 

Hệ thống cấp nước chữa cháy TP Thái Nguyên

TPTN

10.479

5.799

132

 

 

Điện chiếu sáng đoạn đường đôi khu Trung tâm hồ Núi Cốc phục vụ Liên hoan trà Quốc tế

Đại Từ

6.330

 

3.216

 

 

Thoát nước mưa khu vực Nam Phổ Yên

Phổ Yên

14.453

4.500

3.209

 

 

Cụm chứa nước Xóm Nhe, hồ đội cấn Phổ Yên

Phổ Yên

7.921

100

100

 

 

Hạ tầng khu TĐC đường Thống Nhất

TPTN

6.339

1.670

-

 

 

Bãi rác thải huyện Phú Lương

Phú Lương

12.373

5.100

6.458

 

 

Khu tái định cư Đồi Tròn, xã Lục Ba, huyện Đại Từ (Thuộc dự án tổng thể bố trí ổn định

Đại Từ

 

 

2.118

 

 

Hệ thống thoát nước & xử lý nước thải TP Thái Nguyên

YPYN

 

 

25.000

 

2.7

Văn hoá - Thông tin - Thể thao

 

214.097

46.027

16.668

 

 

Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ Nhà tập & thi đấu

TPTN

1.851

1.719

648

 

 

Nhà nghỉ vận động viên

TPTN

3960

2.368

248

 

 

Bảo tồn, tôn tạo DT Lịch sử ĐĐ TNXP 915

TPTN

56134

8.104

4.104

 

 

Sân vận động Thái Nguyên

TPTN

85.055

2.515

9

 

 

TT hội nghị và văn hóa tổng hợp Thái Nguyên

TPTN

2.953

2.521

633

 

 

Xây dựng không gian văn hóa chè tại xã Tân Cương

TPTN

23.562

14.117

2.915

 

 

Trồng cây cảnh và hoa trang trí dải phân cách đoạn đường đôi Khu du lịch Hồ núc cốc

Đại Từ

2.481

 

1.548

 

 

Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ h.Phú Bình

Phú Bình

 

 

81

 

 

Cải tạo khuôn viên khu vực Đền thờ Liệt sỹ Phổ Yên

Phổ Yên

14.930

2.330

434

 

 

Trung tâm văn hóa huyện Phổ Yên

Phổ Yên

10.493

6.100

447

 

 

Nhà Văn hóa Thư viện huyện Phú Lương

Phú Lương

10.852

6.253

4.462

 

 

Sơn như gỗ Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Định Hóa

1.826

 

1.139

 

2.8

Khoa học công nghệ - Thông tin truyền thông

 

468.124

47.992

10.975

 

 

Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm Nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (Thái Nguyên)

TPTN

74.645

7.100

1.594

 

 

Dự án năng lượng Nông thôn II (REE II)

TPTN

175.900

9.900

370

 

 

Dự án năng lượng nông thôn II Mở rộng

TPTN

172.638

1.644

3.305

 

 

DAĐT trang TB NC NLQQLNN về TC đo lường tỉnh TN

TPTN

21.967

16.700

882

 

 

DA DT XD CS công nghệ nhân giống cây trồng mô tế bào

TPTN

6.222

3.300

1.822

 

 

Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện giữa UBND tỉnh TN với các đơn vị trực thuộc

TPTN

16.752

9.348

2.807

 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

TPTN

 

 

196

 

2.9

Quốc phòng - An ninh

 

75.730

19.205

17.368

 

 

C.Tạo N/c CQ BCHQS tỉnh & Trung đoàn dự bị động vi

TPTN

8.770

5.503

1.634

 

 

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Quân sự Tỉnh Thái Nguyên

TPTN

9.124

4.350

3.557

 

 

Nhà ở công vụ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TN

TPTN

14.268

2.995

495

 

 

XD cải tạo nâng cấp các công trình trong CQ Bộ CHQS

TPTN

10.454

1.393

1.343

 

 

Nhà sinh hoạt, làm việc 3 tầng Ban CHQS sự huyện Đại Từ (DA 2010)

Đại Từ

3.754

2.664

1.021

 

 

Xây dựng 03 phòng họp trong căn cứ hậu phương thuộc khu vực phòng thủ tỉnh TN

TPTN

7.333

 

2.375

 

 

Xây dựng 03 ngầm từ đường 264 vào khu căn cứ hậu phương thuộc khu vực phòng thủ tỉnh TN

TPTN

7.909

1.100

3.796

 

 

Nhà hội trường kết hợp huấn luyện LL dự bị động viên và tường rào BCHQS huyện Phú Bình

Phú Bình

3.921

1.200

737

 

 

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình doanh trại BCHQS huyện Võ Nhai

Võ Nhai

10.197

 

2.410

 

2.10

Trụ sở quản lý nhà nước

 

179.576

70.356

40.495

 

 

Nhà làm việc HĐND - UBND huyện, Phú Lương

Phú Lương

5429

4.579

682

 

 

Nhà làm việc BQL khu bảo tồn thần sa Phượng Hoàng

Võ Nhai

5094

2.050

1.128

 

 

Nhà làm việc Trung tâm giống cây trồng

TPTN

6799

2.000

1.120

 

 

Trụ sở phòng công chứng số 2 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

TPTN

4326

1.620

2.326

 

 

Trụ sở làm việc đội quản lý thị trường huyện Phổ Yên

Phổ Yên

 

1.854

604

 

 

CT nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Xây dựng Thái Nguye

TPTN

6.064

3.783

1.483

 

 

Trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên

TPTN

10372

4.801

937

 

 

Trụ sở làm việc sở LĐ-TBXH Tỉnh TN

TPTN

10603

1.771

1.771

 

 

CT, MR trụ sở Sở Văn hóa TT và Du lịch

TPTN

5955

5.646

1.385

 

 

Trụ sở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

TPTN

7309

3.379

1.233

 

 

Trụ sở làm việc Chi cục môi trường

TPTN

7237

3.000

1.515

 

 

CT, SC trụ sở sở Nội Vụ - Ban Dân tộc

TPTN

9263

3.379

3.329

 

 

Trụ sở tiếp công dân Thanh tra Tỉnh

TPTN

 

 

461

 

 

Ban bảo vệ sức khỏe Cán bộ tỉnh TN

TPTN

4.996

3.496

496

 

 

CTạo sửa chữa trụ sở đảng ủy khối tỉnh TN

TPTN

6.721

2.800

2.677

 

 

Trụ sở làm việc 04 cơ quan Ban Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên

TPTN

 

 

100

 

 

CT, SC Trụ sở Hội nông dân - Hội cựu chiến binh Tỉnh

TPTN

6.407

1.190

1.362

 

 

Hoàn thiện CSVC Trụ sở làm việc BQL khu du lịch vùng hồ Núi Cốc

Đại Từ

1.896

810

373

 

 

Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc HđND-UBND h.Phú Bình

Phú Bình

6.408

3.450

1.317

 

 

Nhà làm việc Phòng Giáo dục h.Phú Bình

Phú Bình

 

 

1.550

 

 

Trụ sở làm việc UBND huyện Định Hóa

Định Hóa

10.621

4.450

2.177

 

 

Trụ sở Huyện ủy huyện Định Hóa

Định Hóa

10.622

 

783

 

 

Cải tạo trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện Định Hóa

Định Hóa

3.476

2.566

825

 

 

Trung tâm bồi dưỡng Ctrị trị H võ Nhai

Võ Nhai

10.955

5.780

584

 

 

Trụ sở làm việc UBND xã Tân Quang

Sông Công

8.830

2.442

3.166

 

 

Cải tạo sửa chữa trụ sở HĐND-UBND huyện Đồng Hỷ

Đồng Hỷ

3.355

1.210

1.557

 

 

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Lương

Phú Lương

16.938

4.300

773

 

 

Mở rộng trụ sở LV Huyện Uỷ huyện Đại Từ

Đại Từ

3.404

 

975

 

 

Trụ sở làm việc liên cơ quan - UBND huyện Đại Từ 2011

Đại Từ

6.496

 

1.257

 

 

Trung tâm BDCT huyện Phú Lương

Phú Lương

 

 

1.100

 

 

UBND huyện Đại Từ

Đại Từ

 

 

1.450

 

II

NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA TW CHO ĐỊA PHƯƠNG

 

4.463.122

1.063.796

608.971

 

1

Vốn ngoài nước

 

1.128.585

0

103.289

 

 

Dự án do Cộng hòa Séc tài trợ - Bệnh viện chỉnh hỉnh & PHCN Thái Nguyên

 

 

 

538

 

 

Hệ thống y tế - Ban QLDA hỗ trợ hệ thống Y tế Thái Nguyên

 

 

 

11.292

 

 

Xử lý hệ thống thoát nước Thái Nguyên

TPTN

950.488

 

37.894

 

 

Đường giao thông liên xã Cúc Đường -thượng nung- Sảng mộc, huyện Võ Nhai

Võ Nhai

72.340

 

22.011

 

 

Cấp nước khu Nam huyện Phổ Yên và KV Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình

Phú Bình

19.587

 

16.363

 

 

Đường Vũ Chấn - Nghinh Tường - Sảng Mộc, huyện Võ Nhai(Gói 4)

Võ Nhai

86.170

 

1.841

 

 

Đường Vũ Chấn - Nghinh Tường - Sảng Mộc, huyện Võ Nhai(Gói 5)

Võ Nhai

 

 

4.402

 

 

Đường Vũ Chấn - Nghinh Tường - Sảng Mộc, huyện Võ Nhai(Gói 6)

Võ Nhai

 

 

3.000

 

 

Đường Vũ Chấn - Nghinh Tường - Sảng Mộc, huyện Võ Nhai(Gói 3)

Võ Nhai

 

 

500

 

 

Đường Vũ Chấn - Nghinh Tường - Sảng Mộc, huyện Võ Nhai(Gói 2)

Võ Nhai

 

 

500

 

 

Hồ Đồng Cẩu (Gói 1)

Võ Nhai

 

 

3.552

 

 

Hồ Đồng Cẩu (Gói 2)

Võ Nhai

 

 

662

 

 

Ban quản lý DA OFID tỉnh Thái Nguyên

TPTN

 

 

735

 

2

Đầu tư các dự án vùng ATK

 

150.909

33.061

32.634

 

 

CBĐT ncấp tuyến đường chính từ UBND Thần Sa đi xóm

Võ Nhai

14.951

8.300

2.166

 

 

Đập bản Chấu xã Sảng Mộc

Võ Nhai

3.023

2.200

1.628

 

 

Đập Bó bé xã Thượng Nung

Võ Nhai

3.012

2.200

335

 

 

NC tuyến đường từ Lục thành đi Lũng cà xã Thượng Nung

Võ Nhai

14.107

3.400