Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 209/QĐ-BTC 2020 đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công

Số hiệu: 209/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 10/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phquy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chthị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản , sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật;

Xét đề nghị ca Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý công sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng BTC (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, QLCS. (45b)

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 10/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa đầy đ, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chyếu; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc tchức thực hiện Chthị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bn quy định chi tiết thi hành Luật (sau đây gọi là Chthị số 32/CT-TTg).

2. Nghiên cu, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chthị số 32/CT-TTg ; tập trung chđạo, điều hành thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các giải pháp, nhiệm vụ được phân công; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quvà kịp thời giữa các đơn vị trong Bộ Tài chính trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Trên cơ sở đó, qun lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu qutài sản công, phòng chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sdụng tài sản công.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng quản lý nhà nước về tài sản công

Cục trưởng Cục Quản lý công sản và thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

a) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sn công và các văn bn quy định chi tiết thi hành Luật cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật.

b) Rà soát đban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bn quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đng thời, sửa đi, bsung kịp thời các văn bản có phát sinh vướng mắc trong thực tế. Phối hợp với Văn phòng Chính phtrình Chính phủ ban hành Nghị định sa đi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về qun lý, sdụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Nghị định quy định việc quản lý, sdụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

c) Đôn đốc, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

d) Tham gia ý kiến theo thẩm quyền với các Bộ, cơ quan trung ương trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sdụng tài sn công chuyên dùng (diện tích nhà làm việc chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng).

đ) Tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công để từng bước cập nhật, qun lý thông tin ca tất c các tài sn công được quy định tại Luật Quản lý, sdụng tài sản công; nghiên cứu, xây dựng Hệ thng giao dịch điện tvề tài sn công để thực hiện các giao dịch về tài sn (như: bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng,...) đm bảo công khai, minh bạch trong công tác qun lý, x lý tài sn công.

e) Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy ca Cục Qun lý công sản, bo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Luật Quản lý, sdụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác qun lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

g) Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô...).

h) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xlý tài sản công, việc quản , sdụng tài sản công ca các Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sdụng tài sn công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tchức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sdụng tài sản công.

(Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Phần I Phụ lục - đính kèm)

2. Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (quản lý ngành)

2.1. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính:

a) Tiếp tục tchức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sn công và các văn bn quy định chi tiết thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi qun lý ca Bộ Tài chính;

b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính (quản lý ngành) ban hành liên quan đến qun lý, sdụng tài sn công để kịp thời báo cáo Bộ sửa đi, b sung, thay thế, bãi bhoặc ban hành mới bảo đm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Rà soát Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sn công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 268/QĐ-BTC ngày 19/02/2019 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sn được xác lập quyền sở hữu toàn dân để sa đi, bổ sung bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

d) Trình Bộ ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sdụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chun, định mức sdụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

đ) Xây dựng, trình Bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; rà soát tiêu chun, định mức sdụng máy móc, thiết bị chuyên dùng để sa đổi, bsung (nếu cần) làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sdụng, xlý tài sản công.

e) Xây dựng, trình Bộ quyết định về tài sản có giá trị lớn theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn công để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sn công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi qun lý của Bộ Tài chính vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

g) Rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Tài chính tại Quyết định s385/QĐ-BTC ngày 23/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bo đm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, xlý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong mua sắm tập trung.

h) Tổ chức, thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sn công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) ca các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính để qun lý, sdụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định; tổ chức rà soát tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xlý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đchỉ đạo các đơn vị, hệ thng thuộc Bộ Tài chính sớm hoàn thành việc thực hiện phương án, kịp thời đề xuất thay đi phương án sắp xếp lại đối với các trường hợp phải thay đi, đặc biệt là các trường hợp đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới.

i) Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

k) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, x lý tài sn công, việc quản lý, sử dụng tài sn công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ.

2.2. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chtrì thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp Bộ Tài chính được giao là cơ quan đại diện chủ shữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chỉ đạo đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xlý nhà, đất ca các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án x lý theo quy định; rà soát, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án.

2.3. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính:

a) Khẩn trương xây dựng, sa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế qun lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị, hoàn thành trong Quý I năm 2020; thực hiện đầy đủ việc xác định giá trị quyền sdụng đất để tính vào giá trị tài sn của cơ quan, đơn vị, đặc biệt lưu ý việc điều chnh giá trị quyền sdụng đất năm 2020 (năm đầu kỳ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất mới) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

b) Tchức qun lý, sdụng, xlý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt động, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sn công,... theo quy định ca pháp luật.

c) Triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phquy định việc quản lý, sdụng tài sn được hình thành thông qua việc trin khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sdụng vốn nhà nước.

d) Đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xlý nhà, đất ca cơ quan, đơn vị.

đ) Thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chuẩn hóa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sn công.

e) Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ ca cơ quan quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (qun lý ngành) và các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác qun lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

g) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, x lý tài sn công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trin khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 ca Chính phủ quy định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; xlý kịp thời nghiêm minh theo quy định ca pháp luật liên quan đi với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sdụng tài sản công.

2.4. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc các Tập đoàn, Tng công ty, Công ty nhà nước thuộc Bộ Tài chính đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xlý nhà, đất do đơn vị mình quản lý, sdụng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

(Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Phn II Phụ lục - đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung nhiệm vụ được giao tại Chthị số 32/CT-TTg và Phụ lục kèm theo Quyết định này, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm thời hạn theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nội dung do đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) và năm (trước ngày 20 tháng 12) đánh giá kết quả thực hiện gửi Cục Quản lý công sn để tổng hợp báo cáo Bộ.

2. Cục Quản lý công sn tng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Bộ những khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Cổng Thông tin điện tBộ Tài chính, Thời báo tài chính, Tạp chí Tài chính, các báo, tạp chí trong toàn ngành có trách nhiệm tuyên truyền kịp thời các hoạt động của ngành về triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chthị s32/CT-TTg tại Bộ Tài chính./.

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 10/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 18/02/2020)

STT

Nhiệm vụ, giải pháp

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện

I

Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng quản lý nhà nước về tài sản công

1

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật.

Tổ chức Hội nghị, lớp tập huấn Văn bản phổ biến, tuyên truyền

Cục QLCS

Năm 2020

2

Rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời, sửa đổi, bsung kịp thời các văn bản có phát sinh vướng mắc trong thực tế.

Báo cáo rà soát, văn bn sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Cục QLCS

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan

Năm 2020

3

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đi, bsung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghị định

Cục QLCS

Vụ Pháp chế, Cục TCDN, các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2020

4

Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Nghị định

Cục QLCS

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2020

5

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc shữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Nghị định

Cục QLCS

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan

Tháng 12/2020

6

Đôn đốc, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo

Cục QLCS

Thường xuyên

7

Tham gia ý kiến theo thẩm quyền với các Bộ, cơ quan trung ương trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích nhà làm việc chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng)

Văn bản

Cục QLCS

Vụ Pháp chế, Vụ HCSN, Vụ NSNN

Thường xuyên

8

Tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp Cơ sdữ liệu Quốc gia về tài sản công để từng bước cập nhật, quản lý thông tin của tất cả các tài sản công được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; nghiên cứu, xây dựng Hệ thng giao dịch điện tử về tài sản công để thực hiện các giao dịch về tài sản (như: bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng,...) đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý, xử lý tài sản công.

Cục QLCS

Cục TH&TKTC, Cục KHTC

Năm 2020 - 2021

9

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục Quản lý công sản, bảo đm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Cục QLCS

Vụ TCCB

Năm 2020

10

Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô...)

Cục QLCS

Thường xuyên

11

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công của các Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

Cục QLCS, Thanh tra Bộ

Thường xuyên

12

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phthực hiện việc quản lý, sử dụng các công trình nước sạch nông thôn tập trung trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Công văn hướng dẫn

Cục QLCS

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2020

II

Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tàì chính (quản lý ngành)

1

Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Tổ chức Hội nghị, lớp tập huấn Văn bản phổ biến, tuyên truyền

Cục KHTC (đối với các đơn v thuc Bộ) TCHQ, TCT, KBNN, UBCK (đi với các đơn vị thuộc hệ thống)

Cục QLCS

Năm 2020

2

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính (quản lý ngành) ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời báo cáo Bộ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Báo cáo rà soát, văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Cục KHTC

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Năm 2020

3

Rà soát Quyết định s394/QĐ-BTC ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định v phân cp thm quyn quyết định việc mua sm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 268/QĐ-BTC ngày 19/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập shữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền shữu toàn dân để sửa đi, bsung bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Báo cáo rà soát, văn bản sửa đổi, bsung (nếu có)

Cục KHTC

Vụ Pháp chế, Cục QLCS, các đơn vị có liên quan

Trong Quý I/2020

4

Trình Bộ ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thng thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Quyết định ca Bộ trưởng Bộ Tài chính

Cục KHTC

Vụ Pháp chế, Cục QLCS, các đơn vị có liên quan

Sau khi Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH ban hành quy định chi tiết hướng dẫn

5

Xây dựng, trình Bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ shoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; rà soát tiêu chuẩn, định mức sdụng máy móc, thiết bị chuyên dùng để sửa đổi, bổ sung (nếu cần) làm cơ sthực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Cục KHTC

Vụ Pháp chế, Cục QLCS, các đơn vị có liên quan

Trong Quý I/2020

6

Xây dựng, trình Bộ quyết định về tài sản có giá trị lớn theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để phân định thẩm quyền phê duyệt Đán sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Cục KHTC

Vụ Pháp chế, Cục QLCS, các đơn vị có liên quan

Trong Quý I/2020

7

Rà soát danh mục tài sn mua sm tập trung của Bộ Tài chính tại Quyết định s385/QĐ-BTC ngày 23/3/2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính, bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Bộ, ngành, địa phương; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong mua sắm tập trung

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Cục KHTC

Vụ Pháp chế, Cục QLCS, Cục TH&TKTC, các đơn vị có liên quan

Trong Quý I/2020

8

Tổ chức, thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) của các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định; tổ chức rà soát tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chỉ đạo các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính sớm hoàn thành việc thực hiện phương án, kịp thời đề xuất thay đổi phương án sắp xếp lại đối với các trường hợp phải thay đổi, đặc biệt là các trường hợp đã được đầu tư xây dựng trụ smới

Cục KHTC

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

9

Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sdữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy

Cục KHTC

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

10

Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp Bộ Tài chính được giao là cơ quan đại diện chủ shữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chỉ đạo đy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sp xếp lại, xử lý nhà, đt của các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; rà soát, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án

Cục TCDN, Vụ TCNH

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

11

Khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị

Quyết định ca Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Vụ Pháp chế, Cục QLCS

Trong Quý I/2020

12

Thực hiện đầy đủ việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị, đặc biệt lưu ý việc điều chnh giá trị quyền sử dụng đất năm 2020 (năm đầu kỳ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất mới) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Văn bản xác định/điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sdụng, hạch toán nhà, đất

Cục KHTC, Cục QLCS, Cục QLG

Trong Quý I/2020

13

Tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng ti thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt động, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công,... theo quy định của pháp luật

Các cơ quan, đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Thường xuyên

14

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sdụng vốn nhà nước

Các cơ quan, đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Viện CLCSTC

Thường xuyên

15

Đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Thường xuyên

16

Thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chuẩn hóa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Các cơ quan, đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Thường xuyên

17

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (quản lý ngành) và các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Cục KHTC, các cơ quan, đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Vụ TCCB

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị

18

Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý

Tổ chức các lớp đào tạo

Vụ TCCB, Trường BDCBTC

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

19

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; triển khai quyết liệt Nghị đnh số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí, dự trữ quc gia, kho bạc nhà nước; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Bộ, Cục KHTC

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 18/02/2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.172

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!