Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2018 quy định về danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2062/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 10/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 ngày 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2727/STC- TTMTSC ngày 16 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận (trừ thuốc và các tài sản quy định khoản 4 Điều 67 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ) bao gồm:

a) Xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ như: xe ô tô 29, 30, 34, 47 chỗ ngồi; xe tải; xe bán tải; xe tưới đường, cây; xe ép, chở rác; xe cứu thương;…

b) Thiết bị văn phòng: Máy photocopy;

c) Máy tính với số lượng mua sắm từ 10 bộ trở lên, mỗi bộ gồm: máy tính, màn hình, bàn phím, chuột, thiết bị lưu điện và thiết bị kết nối hệ thống mạng;

d) Bàn ghế giáo viên, học sinh các cấp trang bị cho ngành giáo dục.

2. Việc điều chỉnh Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị mua sắm tập trung: Trung tâm Mua tài sản công thuộc Sở Tài chính là đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh.

2. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban Quản lý dự án (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) trong phạm vi của tỉnh trực tiếp sử dụng tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung.

Điều 3. Áp dụng Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

1. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 71 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Quy trình thực hiện mua sắm tập trung: Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung:

- Nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

4. Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung: Thực hiện theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, để bảo đảm việc mua sắm tài sản có tính chất tương đồng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tương tự nhau và thực hiện mua sắm được hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tính chất công việc, không mua sắm quá lãng phí các chức năng kèm theo sản phẩm (chức năng ít dùng đến), giao trách nhiệm cho:

- Sở Thông tin và Truyền thông: Từ tháng 10 hàng năm, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng thông số kỹ thuật máy tính để bàn, máy photocopy thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh đối với từng nhóm thiết bị cho từng đối tượng mua sắm sao cho phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng để thông báo cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý lựa chọn thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị phù hợp nhu cầu sử dụng; đồng thời gửi Trung tâm Mua tài sản công theo dõi, thực hiện mua sắm tập trung.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện mua sắm bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên theo đúng tiêu chuẩn, quy cách của quy định hiện hành.

5. Trường hợp sau khi tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung của các cơ quan, đơn vị trong năm mà từng nhóm tài sản mua sắm tập trung có tổng dự toán mua sắm dưới 100 triệu đồng, Trung tâm Mua tài sản công có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để tự thực hiện mua sắm theo quy định; đồng thời thông báo cho Kho bạc Nhà nước để thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định.

6. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và việc mua sắm tập trung được thực hiện kể từ năm 2019.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh;
- Các Hội, Đoàn thể;
- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, QTTV, TH. Phú.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2018 quy định về danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79