Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2013 quy định việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 2062/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 17/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2062/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng công bố ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 13/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-NN&PTNT ngày 04/4/2013; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 337/TTr-SNV ngày 30/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã (sau đây gọi tắt là Quỹ cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí thành lập:

Quỹ cấp xã được thành lập ở những xã có đủ 2 tiêu chí sau:

a) Có diện tích đất lâm nghiệp từ 500ha trở lên;

b) Có nguồn thu theo quy định tại khoản 1 và các điểm b, c, d, khoản 3, Điều 3, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; các nguồn thu khác liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho ngân sách xã để bảo đảm chi thường xuyên cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân cấp xã, nộp ngân sách theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 40 Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản sau khi trừ các khoản chi theo quy định hiện hành của Nhà nước, địa phương cấp lại cho Quỹ bảo vệ rừng cấp xã;

- Nguồn hỗ trợ, đóng góp của chủ rừng khi khai thác, kinh doanh gỗ, lâm sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác;

- Các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện thành lập:

a) Các xã đáp ứng các tiêu chí nêu trên và có mức được trích lại để sử dụng cho hoạt động Quỹ đạt tối thiểu 30 (ba mươi) triệu đồng/năm (bao gồm tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Có phương án thành lập được UBND cấp huyện phê duyệt.

3. Cơ quan quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ rừng và Phát triển rừng cấp xã:

a) Căn cứ tiêu chí và điều kiện thành lập; trên cơ sở Phương án do UBND cấp xã trình, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Hạt Kiểm lâm cấp huyện thẩm định, tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ cấp xã (Có điều lệ mẫu kèm theo Quyết định này).

b) Đối với những xã không đảm bảo tiêu chí và điều kiện thành lập Quỹ thì thực hiện lập dự toán thu, chi liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cùng với dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thành lập Quỹ cấp xã trên địa bàn tỉnh; định kỳ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ cấp xã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo Quỹ cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động đúng quy định pháp luật.

2. Sở Tài chính:

- Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách để hỗ trợ hằng năm cho hoạt động của Quỹ cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 1 và hướng dẫn thực hiện các quy định tại điểm b, c, d khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ cấp xã; phối hợp với UBND các huyện có thành lập Quỹ, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn thu, nhiệm vụ chi và thanh quyết toán hàng năm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và UBND các huyện triển khai thực hiện Quyết định này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Có trách nhiệm rà soát và thành lập Quỹ cấp xã, ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ cấp xã ở địa phương theo Điều lệ mẫu, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ để tổ chức thực hiện chung tại tất cả các xã có thành lập Quỹ cấp xã;

- Chỉ đạo UBND các xã, đơn vị có liên quan tuyên truyền sâu rộng chủ trương thành lập, mục đích thành lập Quỹ cấp xã trên địa bàn; chỉ đạo các chủ rừng, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật; vận động các nguồn tài trợ cho Quỹ và thực hiện việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

- Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán các khoản thu chi, chế độ báo cáo của Quỹ cấp xã. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá Quỹ cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn huyện; thời gian hoàn thành việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trước ngày 30/6/2013.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Căn cứ vào tiêu chí và điều kiện thành lập Quỹ, tổ chức rà soát tình hình thực hiện công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn xã; đánh giá nguồn thu tại xã. Nếu đảm bảo các tiêu chí và điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này lập phương án trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập Quỹ để triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng do xã quản lý, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ với các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã có rừng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2013 quy định việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225