Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 202/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VỀ ĐIỀU PHỐI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH” DO CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS (UNAIDS) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-VPCP ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 1032/TTg-QHQT ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục tài trợ Dự án;
Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách” ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Vụ Quan hệ quốc tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách”, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án: Nâng cao năng lực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách.

2. Tên nhà tài trợ: Chương trình phối hợp của Liên Hợp quốc về phòng, chống HIV/AIDS (UNAIDS).

3. Cơ quan chủ quản: Văn phòng Chính phủ.

4. Chủ Dự án: Vụ Khoa giáo - Văn xã.

5. Cơ quan đồng thực hiện Dự án:

Các Bộ, Ngành, tổ chức nhân dân là Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

6. Địa bàn thực hiện Dự án: toàn quốc.

7. Thời gian thực hiện Dự án: 01 năm.

8. Mục tiêu Dự án:

a) Mục tiêu chung: Hỗ trợ tăng cường năng lực về điều phối và huy động nguồn lực, vận động chính sách phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao công tác điều phối và lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS;

- Tăng cường năng lực của những người đại diện và cán bộ tại trung ương và địa phương, đảm bảo vấn đề HIV được lồng ghép, triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá trong các chính sách, văn bản pháp lý, các kế hoạch hành động;

- Triển khai thực hiện, theo dõi và xác định chỉ tiêu của quá trình “Hướng tới hoàn thành Tiếp cận Phổ cập về dự phòng HIV, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ”;

- Nâng cao năng lực, khả năng hợp tác và tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và xã hội dân sự vào các hoạt động phòng, chống HIV ở cấp toàn cầu, khu vực và quốc gia để hỗ trợ cho những người sống với HIV;

- Huy động xã hội và tinh thần tự nguyện nhằm hỗ trợ các dịch vụ dành cho người sống với HIV hoặc bị ảnh hưởng của HIV.

9. Tổng vốn của Dự án:

a) Vốn ODA: 2.230.000 USD viện trợ không hoàn lại, trong đó:

- Nguồn kinh phí:

+ Kinh phí từ UNAIDS Trung ương: 455.000 USD

+ Kinh phí từ các nhà tài trợ đã cam kết: 745.000 USD

+ Kinh phí cần vận động thêm: 1.030.000 USD

- Cơ quan điều hành:

+ Kinh phí do quốc gia điều hành: 450.000 USD

+ Kinh phí do cơ quan quốc tế điều hành: 1.780.000 USD

b) Vốn đối ứng: Bằng hiện vật: tương đương 78.000 USD và 43.000.000 đồng (Bốn mươi ba triệu đồng) để chi trả phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm.

(Nội dung chi tiết thể hiện trong Văn kiện Dự án được phê duyệt kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Vụ Khoa giáo - Văn xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giám sát đánh giá định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và nhà tài trợ, đảm bảo Dự án thực hiện đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng các Vụ: Khoa giáo - Văn xã, Quan hệ quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài vụ, Trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBQG PC AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Công an, LĐTBXH;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc (để b/c); các Phó Chủ nhiệm; các Vụ: TH, HC; Cục Quản trị, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: Văn thư, QHQT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 202/QĐ-VPCP ngày 30/01/2011 phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách" do Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về phòng, chống HIV/AIDS (UNAIDS) viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!