Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1966/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đinh Thị Loan
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1966/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH NIÊN THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI 6 HUYỆN MIỀN NÚI TRONG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị trong năm 2006;
Xét đề nghị của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tại Công văn số 831/CV-TĐTN ngày 20/7/2006 và Phương án số 01/PA-TĐTN ngày 19/7/2006 về việc xin thẩm định phương án hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo 6 huyện miền núi theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1176/TC-HCSN ngày 04/8/2006 về việc thẩm định Phương án thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 37-NQ/TW và số 39-NQ/TW trong năm 2006 đối với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức các hoạt động của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện miền núi trong tỉnh theo cơ chế của Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chủ yếu sau:

1- Mục tiêu thực hiện:

- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hướng dẫn cho nhân sân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; canh tác lúa nước, các loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày, hoa màu các loại v.v...

- Huy động đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận mọt số phần việc hoặc các công trình làm giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi chống hạn phục vụ sản xuất.

- Giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thuộc Chương trình 134 sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà ở.

- Phối hợp với chính quyền và các Hội, đoàn thể khác tại địa phương tuyên truyền và tham gia phòng chống HIV/AIDS; các hoạt động về truyền thông dân số - sức khỏe - môi trường; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

2- Địa bàn thực hiện: 06 huyện miền núi trong tỉnh.

3- Kinh phí thực hiện:

a- Tổng kinh phí: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí khảo sát các xã thuộc 06 huyện miền núi: 4.200.000 đồng;

- Chi phí tham gia chiến dịch tại 06 huyện miền núi: 90.180.000 đồng;

- Chi phí tổng kết toàn chiến dịch: 5.620.000 đồng.

Chi tiết cụ thể theo Phương án số 01/PA-TĐTN ngày 19/7/2006 của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi về tổ chức các hoạt động tham gia phát triển kinh tế  xã hội, xóa đói giảm nghèo tại 06 huyện miền núi theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/2/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b- Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2.

- Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án đạt hiệu quả, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước.

- Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện miền núi; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 


Đinh Thị Loan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1966/QĐ-UBND ngày 22/08/2006 phê duyệt Phương án tổ chức các hoạt động của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện miền núi trong tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.136

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!