Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 192/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 192/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 05/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 192/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2004 CHO CÁC QUẬN TÂN PHÚ, BÌNH TÂN VÀ QUẬN 12

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 42/2003/QĐ-Tg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/Qé-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu- chi ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ  Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4113/TC-QHPX ngày 12 tháng 7 năm 2004 về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho ngân sách các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho ngân sách các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12 với tổng số tiền là 7.025 triệu đồng (bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng), chi tiết cho các đơn vị như sau :

- Quận Tận Phú : 3.110 triệu đồng ;

- Quận Bình Tân : 3.215 triệu đồng ;

- Quận 12 : 700 triệu đồng.

Điều . - Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, ủy ban nhân dân các quận nêu tại Điều 1 thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho các Trung tâm Y tế để thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 Nguyễn Hữu Tín

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 192/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status