Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 1900/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DỰ ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1900/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C;

Căn cứ Biên bản số 98/BB-SKHĐT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 90/TTr-SKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh do Hội Nông dân tỉnh quản lý

1. Mục tiêu đầu tư

- Đáp ứng tốt nhu cầu làm việc của các cán bộ, công chức trong cơ quan và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đồng thời cũng góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh từ đây đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Quy mô đầu tư

- Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc chính có diện tích 489m2.

- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn có diện tích 134m2.

- Cải tạo, sửa chữa nhà để xe ô tô có diện tích 40m2.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 1.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 - 2018.

8. Tiến độ thực hiện: 02 năm (2017 - 2018).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan cân đối nguồn vốn, bố trí vốn cho dự án nêu tại Điều 1 của Quyết định này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh theo quy định Luật Đầu tư công.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


457
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134