Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Thực hiện Công văn số 263/HĐND-VP ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 756/STC-QLG&CS ngày 26/3/2020 và Công văn số 1240/STC-QLG&CS ngày 13/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

2. Quyết định này áp dụng đối với:

a) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế;

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

4. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản của Nhà nước có liên quan.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng quy định tại Quyết định này để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo định mức và quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính và Sở Y tế kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế theo đúng quy định của pháp luật.

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên đơn vị/Chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

8

 

2

Máy X-Quang di động

Máy

10

 

3

Máy X-Quang C Arm

Máy

4

 

4

Hệ thống CT-Scaner < 64 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

3

 

5

Hệ thống CT-Scaner 64 – 128 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

2

 

6

Hệ thống CT-Scaner ≥ 256 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

1

 

7

Hệ thống chụp cộng hưỏng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

2

 

8

Hệ thống chụp mạch số hóa nền (DSA)

Hệ thống

2

 

9

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

11

 

10

Máy siêu âm tổng quát

Máy

12

 

11

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

5

 

12

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

3

 

13

Máy thận nhân tạo

Máy

60

 

14

Máy thở

Máy

141

 

15

Máy gây mê

Máy

18

 

16

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

245

 

17

Bơm tiêm điện

Cái

677

 

18

Máy truyền dịch

Máy

677

 

19

Dao mổ điện cao tần

Cái

19

 

20

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

15

 

21

Máy phá rung tim

Máy

21

 

22

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

1

 

23

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

16

 

24

Đèn mổ treo trần

Cái

16

 

25

Đèn mổ di động

Cái

3

 

26

Bàn mổ

Cái

16

 

27

Máy điện tim

Máy

23

 

28

Máy điện não

Máy

3

 

29

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

6

 

30

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

2

 

31

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

32

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

33

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

34

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

17

 

35

Thiết bị xạ trị

Cái

1

 

36

Thiết bị xạ hình

Cái

1

 

37

Hệ thống chụp hình cắt lớp photon đơn (SPECT, SPECT/CT)

Hệ thống

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bàn đẻ

Cái

8

 

2

Bộ cắt Amidan

Bộ

4

 

3

Bộ chuẩn liều tự động

Bộ

2

 

4

Bộ dụng cụ khám răng

Bộ

4

 

5

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

1

 

6

Bộ dụng cụ nhuộm

Bộ

1

 

7

Bộ dụng cụ nội soi cắt túi mật và sản khoa

Bộ

5

 

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

5

 

9

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu ngoại tổng quát

Bộ

4

 

10

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ

Bộ

4

 

11

Bộ dây điện cực điện não

Bộ

6

 

12

Bộ đại phẫu

Bộ

8

 

13

Bể cách thủy

Cái

2

 

14

Bộ gắp phá sỏi bàng quang

Bộ

1

 

15

Bàn hơ tiêu bản

Cái

1

 

16

Bộ dụng cụ khám mắt

Bộ

3

 

17

Bộ kềm kẹp ruột

Bộ

3

 

18

Bộ khoan sọ não tự dừng

Bộ

4

 

19

Bộ khoan xương chũm

Bộ

3

 

20

Bộ mở khí quản

Bộ

4

 

21

Bộ dụng cụ mổ nội soi

Bộ

6

 

22

Bộ dụng cụ mổ sọ não

Bộ

3

 

23

Bộ hỗ trợ thở áp lực dương

Bộ

13

 

24

Bồn đun parafin

Cái

2

 

25

Bộ phẫu thuật chỉnh hình

Bộ

4

 

26

Bộ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

 

27

Bộ phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

Bộ

3

 

28

Bộ phẫu thuật mắt

Bộ

4

 

29

Bộ phẫu thuật mạch vành

Bộ

1

 

30

Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

4

 

31

Bộ phẫu thuật nội soi tổng quát

Bộ

3

 

32

Bộ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản

Bộ

2

 

33

Bộ phẫu thuật tim

Bộ

2

 

34

Bộ phẫu thuật tai và nhĩ

Bộ

3

 

35

Bộ phẫu thuật tim trẻ em

Bộ

2

 

36

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực trẻ em

Bộ

2

 

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực người lớn

Bộ

2

 

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu nhi

Bộ

1

 

39

Bộ phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

Bộ

2

 

40

Bồn rửa tay tiệt trùng

Cái

28

 

41

Bộ soi khám thủ thuật bàng quang niệu đạo

Bộ

3

 

42

Bộ soi tá tràng

Bộ

2

 

43

Bộ soi trực tràng

Bộ

4

 

44

Bơm tiêm chất cản quang

Cái

6

 

45

Bộ tiểu phẫu

Bộ

8

 

46

Bộ tán sỏi niệu quản ngược dòng

Bộ

3

 

47

Bộ dụng cụ phẫu thuật ngực

Bộ

1

 

48

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

3

 

49

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật

Bộ

3

 

50

Bộ dụng cụ cắt tử cung đường âm đạo

Bộ

3

 

51

Bộ vi phẫu thuật dùng trong mổ não và U não

Bộ

2

 

52

Bộ dụng cụ mổ cột sống cổ lối trước

Bộ

2

 

53

Bộ dụng cụ mổ cột sống cổ lối sau

Bộ

2

 

54

Bộ dụng cụ mổ thoát vị đĩa đệm cổ

Bộ

2

 

55

Bộ dụng cụ bơm xi măng cột sống ngực và lưng

Bộ

2

 

56

Bộ dụng cụ mổ bắt vít qua da cột sống lưng

Bộ

2

 

57

Bộ dụng cụ vi phẫu mổ U tủy cổ

Bộ

2

 

58

Bộ dụng cụ chọc FNA

Bộ

1

 

59

Bộ bàn ghế đo khúc xạ

Bộ

2

 

60

Bồn chứa Oxy lỏng 12m3

Cái

2

 

61

Bơm dự phòng của máy tuần hoàn ngoài cơ thể

Cái

2

 

62

Ống soi mềm đặt nội khí quản khó

Cái

2

 

63

Hệ thống phẫu thuật nội soi chấn thương chỉnh hình + dụng cụ

Hệ thống

3

 

64

Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa – Túi mật

Bộ

10

 

65

Bộ dụng cụ phẫu thuật Thận – Niệu quản – Bàng quang

Bộ

10

 

66

Bộ dụng cụ phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

Bộ

3

 

67

Bộ dụng cụ phẫu thuật thoát vị bẹn

Bộ

3

 

68

Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng

Bộ

3

 

69

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh Nhi

Bộ

1

 

70

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

4

 

71

Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn

Bộ

3

 

72

Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp gối

Bộ

3

 

73

Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp vai

Bộ

3

 

74

Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp háng

Bộ

3

 

75

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi dây chằng khớp gối

Bộ

3

 

76

Đèn đặt nội khí quản có màn hình Camera

Cái

5

 

77

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu mạch máu CTCH

Bộ

4

 

78

Bộ dụng cụ phẫu thuật CTCH chi dưới

Bộ

5

 

79

Bộ dụng cụ phẫu thuật CTCH chi trên

Bộ

5

 

80

Bộ dụng cụ phẫu thuật CTCH đại phẫu

Bộ

4

 

81

Bảng kiểm tra thị lực điện tử

Cái

2

 

82

Bàn phẫu thuật mắt chuyên dụng

Cái

5

 

83

Buồng điều trị Oxy cao áp

Buồng

1

 

84

Khoan gia tốc dùng khoan sọ, cưa sọ, cắt sọ

Cái

2

 

85

Cần nội soi dạ dày phóng đại

Cái

3

 

86

Cần nội soi đại tràng phóng đại

Cái

2

 

87

Dao cắt đốt siêu âm

Cái

2

 

88

Đèn soi đáy mắt

Cái

4

 

89

Đèn điều trị vàng da

Cái

14

 

90

Doppler mạch máu

Cái

12

 

91

Doppler tim thai

Cái

20

 

92

Ghế cắt amidan

Cái

3

 

93

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

3

 

94

Ghế máy nha khoa

Cái

10

 

95

Giường sưởi ấm sơ sinh

Cái

21

 

96

Giường sưởi ấm sơ sinh di động

Cái

4

 

97

Hệ thống chụp ảnh và phân tích gel

Hệ thống

2

 

98

Máy cắt đốt

Máy

11

 

99

Hệ thống chụp mạch huỳnh quang mắt

Hệ thống

2

 

100

Hệ thống điện di

Hệ thống

2

 

101

Hệ thống định vị trong phẫu thuật cột sống - sọ não

Hệ thống

1

 

102

Hệ thống laser quang đông

Hệ thống

2

 

103

Hệ thống máy tiệt trùng khí EO

Hệ thống

2

 

104

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

Hệ thống

2

 

105

Hệ thống phẫu thuật mắt phaco

Hệ thống

2

 

106

Hệ thống tập phục hồi chức năng

Hệ thống

3

 

107

Hệ thống thở áp lực dương

Hệ thống

10

 

108

Hệ thống thở áp lực dương liên tục

Hệ thống

6

 

109

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

1

 

110

Hệ thống Monitoring trung tâm

Hệ thống

2

 

111

Hệ thống khám và điều trị TMH

Hệ thống

2

 

112

Hệ thống xử lý nước máy thận nhân tạo RO

Hệ thống

4

 

113

Hệ thống máy quét phim CR kỹ thuật số

Hệ thống

3

 

114

Hệ thống xử lý DR X – quang kỹ thuật số

Hệ thống

3

 

115

Hệ thống X – Quang răng toàn cảnh

Hệ thống

1

 

116

Hệ thống nội soi siêu âm

Hệ thống

1

 

117

Hệ thống Laser điều trị tật khúc xạ (bao gồm Laser Excimer và Femtosecond laser với phương pháp Relex Smile)

Hệ thống

1

 

118

Hệ thống Cobas 8000

Hệ thống

2

 

119

Hệ thống dây chuyền chuyển mẫu tự động

Hệ thống

1

 

120

Hệ thống Reatime PCR tự động

Hệ thống

1

 

121

Hệ thống tách chiết tế bào gốc

Hệ thống

1

 

122

Hệ thống triển khai bệnh án điện tử

Hệ thống

1

 

123

Hệ thống Pacs lưu trữ và truyền tải hình ảnh

Hệ thống

1

 

124

Kính hiển vi xét nghiệm

Cái

11

 

125

Kính hiển vi chụp hình

Cái

4

 

126

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

2

 

127

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

7

 

128

Kính hiển vi - vi phẫu thuật

Cái

2

 

129

Kính hiển vi phẫu thuật tai

Cái

4

 

130

Kính sinh hiển vi khám mắt

Cái

7

 

131

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

1

 

132

Kính vi phẫu thuật chuyên dùng cho ngoại thần kinh

Cái

1

 

133

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

17

 

134

Máy đo bản đồ giác mạc

Máy

1

 

135

Máy IOL Master (đo công suất T3)

Máy

1

 

136

Máy hấp dụng cụ Statim

Máy

1

 

137

Máy đếm tế bào nội mô

Máy

1

 

138

Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng đo độ mê sâu

Cái

4

 

139

Máy giặt

Máy

10

 

140

Máy siêu âm 4D chuyên Sản

Máy

1

 

141

Máy siêu âm đầu dò âm đạo

Máy

2

 

142

Máy cắt lát vi thể

Máy

3

 

143

Máy cất nước

Máy

2

 

144

Máy cưa thạch cao

Máy

5

 

145

Máy theo dõi SVO2, HCT, SaO2

Máy

1

 

146

Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT

Máy

2

 

147

Máy cắt lạnh

Máy

2

 

148

Máy cắt vi phẫu

Máy

4

 

149

Máy cưa xương ức

Máy

2

 

150

Máy cưa xương

Máy

5

 

151

Máy đốt điện cổ tử cung

Máy

3

 

152

Máy đo độ lắng máu

Máy

3

 

153

Máy đo độ đông máu tự động

Máy

4

 

154

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

5

 

155

Máy đo khí máu

Máy

6

 

156

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

3

 

157

Máy đo điện não

Máy

3

 

158

Máy đo khúc xạ giác mạc tự động

Máy

3

 

159

Máy đốt laser

Máy

3

 

160

Máy đo liều phóng xạ

Máy

3

 

161

Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu

Máy

20

 

162

Máy đo thính lực

Máy

4

 

163

Máy đo độ loãng xương

Máy

2

 

164

Máy điều trị sóng ngắn và sóng liên tục

Máy

5

 

165

Máy điện xung

Máy

5

 

166

Máy garo tự động

Máy

5

 

167

Máy hút điện

Máy

62

 

168

Máy hút điện áp lực thấp

Máy

19

 

169

Máy kéo cột sống

Máy

5

 

170

Máy kéo cột sống cổ + lưng

Máy

4

 

171

Máy kích thích điện

Máy

8

 

172

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy

2

 

173

Máy khoan xương CT-CH

Máy

6

 

174

Máy khoan kết hợp xương hàm mặt

Máy

3

 

175

Máy lấy cao răng

Máy

3

 

176

Máy laser điều trị tăng nhãn áp

Máy

3

 

177

Máy lắc máu

Máy

9

 

178

Máy lọc máu liên tục

Máy

4

 

179

Máy ly tâm

Máy

17

 

180

Máy ly tâm lạnh

Máy

3

 

181

Máy điều trị bằng nhiệt + rung + từ

Máy

4

 

182

Máy nghe tim thai

Máy

10

 

183

Máy phân tích máu tự động

Máy

3

 

184

Máy xúc rửa dạ dày

Máy

4

 

185

Máy rửa màng lọc thận tự động

Máy

10

 

186

Máy rửa màng lọc thận thủ công

Máy

1

 

187

Máy rửa sấy tiệt trùng dụng cụ

Máy

3

 

188

Máy siêu âm mắt

Máy

2

 

189

Máy siêu âm trị liệu

Máy

5

 

190

Máy hủy U tuyến giáp bằng sóng cao tần (RFA)

Máy

1

 

191

Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Máy

1

 

192

Máy phân tích sinh hóa tự động AU 680

Máy

2

 

193

Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang tự động

Máy

2

 

194

Máy miễn dịch Elisa tự động

Máy

2

 

195

Máy đếm tế bào huyết học tự động

Máy

2

 

196

Máy điện di mao quản tự động

Máy

1

 

197

Máy định danh vi khuẩn tự động Vitek II

Máy

1

 

198

Bàn mổ chấn thương chỉnh hình cản quang

Máy

5

 

199

Máy hấp tiệt trùng Sterat dung tích 173L

Máy

1

 

200

Máy cấy máu tự động Bactsalert 3D 120

Máy

1

 

201

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Máy

1

 

202

Máy sấy lam

Máy

3

 

203

Máy siêu âm mạch máu xách tay

Máy

2

 

204

Máy sấy đồ vải

Máy

6

 

205

Máy holter theo dõi tim mạch 24h

Máy

10

 

206

Máy thu gom thành phần máu tự động

Máy

3

 

207

Máy Tạo Nhịp Tim Ngoài Cơ Thể

Máy

4

 

208

Máy tạo nhịp tạm thời 2 buồng

Máy

6

 

209

Máy tạo nhịp tạm thời 1 buồng

Máy

6

 

210

Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần (RFA)

Máy

2

 

211

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Máy

1

 

212

Máy Laser nội mạch không xâm lấn

Máy

2

 

213

Máy tạo oxy 15L/phút

Máy

2

 

214

Máy tán sỏi trong gan

Máy

2

 

215

Máy ủ nhiệt

Máy

4

 

216

Máy vùi mô tự động

Máy

3

 

217

Máy xử lý mô tự động

Máy

3

 

218

Máy xét nghiệm ion đồ

Máy

4

 

219

Máy xét nghiệm máu 18 thông số

Máy

2

 

220

Máy xét nghiệm máu 26 thông số

Máy

4

 

221

Máy xét nghiệm PCR

Máy

2

 

222

Máy hạ thân nhiệt Thermogard XP

Máy

2

 

223

Máy thận HDF online

Máy

4

 

224

Máy thăm dò và đốt điện sinh lý

Máy

1

 

225

Máy đo ABI (đo độ xơ vữa mạch máu và vận tốc sóng mạch)

Máy

1

 

226

Máy hấp tiệt trùng

Máy

20

 

227

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterat dung tích 173L

Máy

1

 

228

Máy bơm nước rửa qua kênh nội soi

Máy

1

 

229

Máy đo nhĩ lượng đồ

Máy

1

 

230

Máy đo phản xạ cơ bàn đạp

Máy

1

 

231

Máy đốt cao tần cầm máu

Máy

1

 

232

Máy là công nghiệp(Ø500 x 2500)mm

Máy

1

 

233

Máy đóng gói

Máy

2

 

234

Máy ủi ép đa năng

Máy

3

 

235

Máy là bằng hơi nước

Máy

3

 

236

Máy bơm CO2

Máy

1

 

237

Máy gây mê kiểm soát nồng độ đích (TCI)

Máy

5

 

238

Máy theo dõi chức năng não (độ mê sâu, oxy não, PVI, SpHb)

Máy

5

 

239

Máy đo độ bão hòa oxy để bàn

Máy

20

 

240

Máy giảm đau bệnh nhân tự điều khiển ( PCA )

Máy

5

 

241

Máy siêu âm thần kinh mạch máu

Máy

3

 

242

Máy cắt đốt và hàn mạch máu

Máy

5

 

243

Máy cắt đốt siêu âm + tay dao

Máy

2

 

244

Máy đo độ giãn cơ

Máy

10

 

245

Máy dò kích thích thần kinh cơ

Máy

5

 

246

Máy đo độ tồn dư dãn cơ

Máy

20

 

247

Máy thử ACT

Máy

1

 

248

Máy thử khí máu

Máy

1

 

249

Máy tuần hoàn ngoài cơ thể

Máy

1

 

250

Máy lấy da

Máy

1

 

251

Máy cắt lọc hoại tử bằng sóng siêu âm

Máy

1

 

252

Máy tán sỏi Laser 100w

Máy

1

 

253

Hệ thống nội soi bàng quang chẩn đoán Karl Storz

Hệ thống

1

 

254

Hệ thống nội soi bóc bướu tuyến tiền liệt

Hệ thống

1

 

255

Hệ thống nội soi ống mềm niệu quản, bể thận

Hệ thống

1

 

256

Bộ nội soi lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ

Bộ

1

 

257

Súng sinh thiết

Cái

5

 

258

Tủ lạnh âm độ sâu

Cái

4

 

259

Tủ làm ấm dịch truyền

Cái

4

 

260

Tủ an toàn sinh học

Cái

8

 

261

Tủ dụng cụ

Cái

6

 

262

Tủ hút vô trùng

Cái

5

 

263

Tủ sấy

Cái

6

 

264

Tủ trữ máu

Cái

5

 

265

Tủ thao tác PCR

Cái

2

 

266

Xe đựng thuốc và dụng cụ gây mê chuyên dụng

Xe

20

 

267

Xe tiêm thuốc đa năng có màn hình

Xe

50

 

268

Máy điện tim gắng sức

Máy

2

 

269

Holter điện tim 24h

Cái

18

 

270

Holter huyết áp 24h

Cái

19

2

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ

 

 

 

a

Bàn mổ đa năng

Cái

1

 

b

Bàn mổ đục thuỷ tinh thể

Cái

1

 

c

Bàn phẫu thuật mắt

Cái

1

 

2

Đèn mổ

 

 

 

a

Đèn mổ 4 bóng

Cái

2

 

b

Đèn mổ di động

Cái

2

 

3

Máy gây mê giúp thở

Máy

5

 

4

Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số

Máy

1

 

5

Máy phân tích sinh hoá bán tự động

Máy

1

 

6

Hệ thống máy Phaco

Hệ thống

1

 

7

Máy mổ phaco

Máy

1

 

8

Hệ thống mổ phaco Centurion

Hệ thống

1

 

9

Máy xét nghiệm 11 thông số nước tiểu

Máy

1

 

10

Máy li tâm 8 ống

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

4

 

2

Cụm Kính vol, godman và điện di giác mạc

Cái

1

 

3

Đèn soi đáy mắt ( 6 chức năng)

Cái

1

 

4

Hệ thống chụp mạch huỳnh quang đáy mắt

Hệ thống

1

 

5

Hệ thống dây nối tây cầm Ozil Torsional Phaco

Hệ thống

1

 

6

Hệ thống Labor inox dùng rửa tay tiệt trùng trong phòng mổ

Hệ thống

1

 

7

Hệ thống laser quang đông võng mạc

Hệ thống

1

 

8

Hệ thống mài tròng, định tâm, dò gọng tự động

Hệ thống

1

 

9

Hệ thống máy chụp hình võng mạc ( OTC)

Hệ thống

1

 

10

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

1

 

11

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

6

 

12

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

2

 

13

Lasser YAG

Cái

1

 

14

Máy chụp cắt lớp võng mạc

Máy

1

 

15

Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

Máy

1

 

16

Máy đo công suất thuỷ tinh thể

Máy

1

 

17

Máy đo khúc xạ giác mạc tự động

Máy

1

 

18

Máy đo thị trường

Máy

1

 

19

Máy monitor theo dõi bệnh nhân (có chức năng khi theo dõi khí mê)

Máy

1

 

20

Máy siêu âm mắt A/B

Máy

1

 

21

Máy sinh hiểm vi kẹp bàn

Máy

1

 

22

Máy đo khúc xa tự động

Máy

1

 

23

Máy siêu âm mắt

Máy

1

3

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X- Quang kỹ thuật số

Máy

2

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hoá các loại

Máy

2

 

4

Máy gây mê

Máy

1

 

5

Máy truyền dịch

Máy

1

 

6

Đèn mổ treo trần

Cái

1

 

7

Bàn mổ

Cái

1

 

8

Máy điện tim

Máy

1

 

9

Hệ thống nội soi tiêu hoá

Hệ thống

2

 

10

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

11

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

 

2

Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số

Máy

1

 

3

Máy xét nghiệm huyết học tự động 5 thành phần bạch cầu

Máy

1

 

4

Máy điện giải đồ 5 thông số

Máy

1

 

5

Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X

Máy

1

 

6

Máy đo HBA1C

Máy

1

 

7

Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số

Máy

2

 

8

Máy ly tâm máu

Máy

2

 

9

Máy Monitor

Máy

2

 

10

Máy rửa phim X- Quang tự động

Máy

1

 

11

Hệ thống xử lý X-Quang kỹ thuật số

Hệ thống

1

 

12

Hệ thống sắc thuốc sử dụng nồi hơi trung tâm

Hệ thống

1

 

13

Máy kéo dãn cổ, cột sống

Máy

2

 

14

Hệ thống máy kéo giãn cột sống: cổ lưng và ngực

Hệ thống

1

 

15

Máy kéo cột sống

Máy

1

 

16

Thiết bị laser nội mạch

Cái

3

 

17

Thiết bị laser bán dẫn nội mạch

Cái

3

 

18

Máy laser nội mạch 2 đầu phát

Máy

7

 

19

Máy từ trường điều trị

Máy

4

 

20

Máy siêu âm

Máy

4

 

21

Máy sinh hiển vi

Máy

1

 

22

Máy tạo oxy 5 lít/phút

Máy

1

 

23

Máy đo nồng độ bão hòa oxy

Máy

2

 

24

Máy điện phân điện xung 2 kênh

Máy

2

 

25

Máy điện xung

Máy

5

 

26

Máy plasma phẫu thuật

Máy

1

4

TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo Hemoglobin

Máy

10

 

2

Máy li tâm

Máy

9

 

3

Kính hiển vi

Máy

6

 

4

Máy ly tâm lạnh

Máy

2

 

5

Tủ lạnh âm

Cái

2

 

6

Tủ trữ máu

Cái

2

 

7

Máy hấp tiệt trùng

Máy

1

 

8

Máy miễn dịch hồng cầu tự động

Máy

1

 

9

Hệ thống đông máu tự động và thiết bị Lab xét nghiệm huyết học

Hệ thống

1

 

10

Dàn Elisa

Cái

1

 

11

Máy lắc dạng bập bênh

Máy

3

 

12

Tủ an toàn sinh học

Cái

1

 

13

Tủ đông nhanh huyết tương

Cái

1

5

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy

1

 

2

Máy điện não

Máy

2

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy lưu huyết não

Máy

1

 

2

Máy li tâm 8 ống

Máy

1

 

3

Máy phân tích điện giải đồ

Máy

1

 

4

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

1

 

5

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

 

6

Máy tạo oxy khí trời

Máy

1

6

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3

Máy siêu âm

 

 

 

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

6

Máy thở

Máy

10

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

 

8

Bơm tiêm điện

Cái

25

 

9

Máy truyền dịch

Máy

25

 

10

Máy điện tim

Máy

2

 

11

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

4

 

2

Máy đo điện giải đồ

Máy

1

 

3

Máy hút dịch

Máy

4

 

4

Máy khí máu

Máy

1

 

5

Máy lắc ống nghiệm

Máy

5

 

6

Máy ly tâm

Máy

2

 

7

Máy ly tâm lạnh

Máy

2

 

8

Máy nuôi cấy lao

Máy

2

 

9

Máy sấy tiêu bản

Máy

2

 

10

Máy xét nghiệm HbA1c

Máy

1

 

11

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

 

12

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

1

 

13

Máy Xpert

Máy

1

 

14

Tủ ấm y tế

Cái

3

 

15

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

5

 

16

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

 

17

Hệ thống nội soi màng phổi

Hệ thống

1

 

18

Máy xử lý mô dạng đứng, khép kín 300 cassettes

Máy

1

 

19

Máy cắt mô bệnh phẩm

Máy

1

 

20

Máy cắt lạnh

Máy

1

 

21

Máy in lên cassette

Máy

1

 

22

Máy in lên slide

Máy

1

 

23

Máy nhuộm tế bào

Máy

1

 

24

Máy dán lamen ( liên hoàn kết hợp với mấy nhuộm tế bào )

Máy

1

 

25

Kính hiển vi quang học 2 mắt

Cái

1

 

26

Kính hiển vi quang học kem camera chụp ảnh / truyền kỹ thuật số

Cái

1

 

27

Máy quét tiêu bản ( công suất quét 5 lam kính /1 lần nạp )

Máy

1

7

TRUNG TÂM PHÁP Y

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ dụng cụ mổ tử thi

Bộ

1

 

2

Cưa điện

Cái

4

 

3

Kính hiển vi 02 đầu thị kính có tích hợp máy chụp ảnh vi thể kỹ thuật số và máy vi tính

Cái

1

 

4

Kính hiển vi

Cái

2

 

5

Máy đúc bệnh phẩm

Máy

1

 

6

Máy cắt tiêu bản

Máy

1

 

7

Máy li tâm

Máy

1

 

8

Máy X-Quang

Máy

1

 

9

Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn

Cái

1

 

10

Tủ sấy

Cái

2

 

11

Máy hút ẩm

Máy

1

 

12

Máy nước nóng làm xét nghiệm

Máy

1

 

13

Máy vùi mô

Máy

1

 

14

Máy xử lý mô tự động có ly tâm đảo chiều

Máy

1

8

 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK LẮK

 

 

 

BỘ PHẬN Y TẾ DỰ PHÕNG TỈNH

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang

Máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy điện tim

Máy

1

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ cất béo

Bộ

1

 

2

Bộ cô quay chân không

Bộ

1

 

3

Bộ chiết pha rắn

Bộ

1

 

4

Bộ dụng cụ siêu âm

Bộ

1

 

5

Bộ làm test áp bì

Bộ

1

 

6

Bộ lấy mẫu khí

Bộ

1

 

7

Bộ lọc mẫu vi sinh 3 vị trí

Bộ

1

 

8

Bộ phân phối môi trường

Bộ

1

 

9

Bộ sắc ký

Bộ

2

 

10

Bơm chân không

Cái

1

 

11

Buồng cách âm

Buồng

1

 

12

Burette chuẩn độ hiện số

Cái

1

 

13

Giàn Elisa

Cái

2

 

14

Hệ thống buồng lạnh bảo quản văc xin

Hệ thống

1

 

15

Hệ thống lò quang phổ hấp thụ nguyên tử

Hệ thống

2

 

16

Hệ thống PCR

Hệ thống

1

 

17

Máy cất béo

Máy

1

 

18

Máy cất nước

Máy

3

 

19

Máy chưng cất đạm

Máy

1

 

20

Máy dập mẫu

Máy

1

 

21

Máy đếm khuẩn lạc

Máy

1

 

22

Máy đo ánh sáng

Máy

2

 

23

Máy đo bụi điện tử số

Máy

1

 

24

Máy đo bụi trọng lượng

Máy

1

 

25

Máy đo bức xạ Ion

Máy

1

 

26

Máy đo cường độ bức xạ nhiệt

Máy

1

 

27

Máy đo cường độ điện từ trường dòng điện công nghiệp

Máy

1

 

28

Máy đo Chlorin dư

Máy

1

 

29

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

 

30

Máy đo điện từ trường tần số Radio

Máy

1

 

31

Máy đo độ đục

Máy

1

 

32

Máy đo độ đường

Máy

1

 

33

Máy đo độ nhớt

Máy

2

 

34

Máy đo độ ồn có phân tích dãy tần

Máy

2

 

35

Máy đo độ rung

Máy

1

 

36

Máy đo nồng độ bụi bằng Laser

Máy

1

 

37

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm cầm tay

Máy

2

 

38

Máy đo oxy hòa tan

Máy

2

 

39

Máy đo pH

Máy

4

 

40

Máy đo phóng xạ

Máy

1

 

41

Máy đo tiếng ồn

Máy

1

 

42

Máy đo tốc độ gió

Máy

2

 

43

Máy đo từ trường

Máy

1

 

44

Máy đo tỷ trọng

Máy

1

 

45

Máy đo thính lực

Máy

3

 

46

Máy đồng nhất mẫu

Máy

1

 

47

Máy giám sát bụi cá nhân

Máy

1

 

48

Máy hút ẩm

Máy

3

 

49

Máy hút chân không

Máy

1

 

50

Máy hút muỗi

Máy

5

 

51

Máy khuấy từ

Máy

5

 

52

Máy làm lạnh tuần hoàn

Máy

1

 

53

Máy lắc

Máy

2

 

54

Máy lấy mẫu khí

Máy

1

 

55

Máy ly tâm máu

Máy

8

 

56

Máy nghiền mẫu

Máy

3

 

57

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

2

 

58

Máy phân tích nước tiểu

Máy

2

 

59

Máy phun đeo vai

Máy

36

 

60

Máy phun hóa chất cỡ lớn

Máy

3

 

61

Máy quang phổ UV-Vis

Máy

1

 

62

Máy sinh khí hydro

Máy

1

 

63

Máy soi da

Máy

1

 

64

Máy xay mẫu khô

Máy

1

 

65

Máy XN HbA1C

Máy

1

 

66

TB phân tích nước cầm tay.2016

Cái

1

 

67

Tủ an toàn sinh học

Cái

4

 

68

Tủ ấm

Cái

6

 

69

Tủ đá TFW 800 + ổn áp

Cái

1

 

70

Tủ hút khí độc

Cái

1

 

71

Tủ lạnh âm sâu

Cái

3

 

72

Tủ lạnh trữ mẫu

Cái

3

 

73

Tủ lạnh lưu trữ văc xin

Cái

4

 

74

Tủ sấy

Cái

4

 

75

Thiết bị đo BOD WTW + Tủ BOD TS606/2

Cái

1

 

76

Thiết bị đo khí hậu đa năng

Cái

1

 

77

Thiết bị phản ứng ngưng kết

Cái

1

 

78

Thiết bị phân tích nhanh lý, hóa nước và thực phẩm.

Cái

1

 

79

Thiết bị xét nghiệm nhanh hóa chất bảo vệ thực vật

Cái

1

 

80

Thiết bị xét nghiệm nhanh vi sinh nước và thực vật

Cái

1

 

BỘ PHẬNCHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

2

Đèn mổ di động 4 bóng

Cái

1

 

3

Máy xét nghiệm sinh hoá (nhật bản)

Máy

1

 

4

Máy huyết học 18 thông số

Máy

1

 

5

Máy sinh hóa nước tiểu 13 thông số

Máy

1

 

6

Máy thở xách tay

Máy

1

 

7

Bàn mổ

Cái

1

 

8

Hệ thống X-Quang chụp nhũ ảnh

Hệ thống

1

 

9

Máy siêu âm

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo loãng xương

Máy

1

 

2

Máy li tâm

Máy

1

 

3

Máy lắc máu

Máy

1

 

4

Máy rửa phim

Máy

1

 

5

Bộ kính hiển vi kỹ thuật số

Cái

1

 

BỘ PHẬN PHÕNG CHỐNG SỐT RÉT- KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy sinh hoá tự động

Máy

1

 

2

Máy xét nghiệm Elisa tự động

Máy

1

 

3

Bộ xét nghiệm Elisa

Bộ

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

1

 

2

Máy ly tâm

Máy

1

 

3

Máy hấp ướt tiệt trùng tự động

Máy

1

 

4

Máy sấy khô dụng cụ y tế tự động

Máy

1

 

5

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Máy

1

 

6

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

19

 

BỘ PHẬN PHÕNG CHỐNG HIV/AIDS

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa 16 chỉ số

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy lắc

Máy

2

 

2

Dàn Elisa

Cái

2

 

3

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

9

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẮK

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X - Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

4

Máy thở

Máy

2

 

5

Máy gây mê

Máy

2

 

6

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

5

 

7

Bơm tiêm điện

Cái

2

 

8

Máy truyền dịch

Máy

2

 

9

Dao mổ cao tần

Cái

2

 

10

Máy phá rung tim

Máy

2

 

11

Đèn mổ treo trần

Cái

2

 

12

Đèn mổ di động

Cái

2

 

13

Bàn mổ

Cái

2

 

14

Máy điện tim

Máy

2

 

15

Máy điện não

Máy

1

 

16

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

 

17

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

18

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Gường cấp cứu đa năng

Cái

3

 

2

Máy hút điện chạy liên tục

Máy

2

 

3

Máy đốt pô lip

Máy

1

 

4

Máy tạo Ô xy

Máy

1

 

5

Máy li tâm

Máy

1

 

6

Máy Monitor sản khoa

Máy

1

 

7

Máy bảo hoà ô xy

Máy

1

 

8

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Máy

1

 

9

Monitor cấp cứu 5 thông số

Máy

1

 

10

Máy tạo ô xy di động 5l/ phút

Máy

2

 

11

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

1

 

12

Monitor 5 thông số

Máy

2

 

13

Máy đo độ bão hòa oxy trong máu model: OxcyonII

Máy

1

 

14

Máy hút dịch áp lực thấp model Senaton

Máy

1

 

15

Máy huyết học 18 thông số Model ABAcus380

Máy

1

 

16

Máy rửa dạ dày SC-II

Máy

1

 

17

Máy rửa phim tự động CP1000 và phụ tùng

Máy

1

 

18

Máy đông máu bán tự động

Máy

1

 

19

Máy tạo oxy khí trời

Máy

1

 

20

Máy đo điện giải N+, K+, Cl- điện cực chọn lọc ion

Máy

1

 

21

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số

Máy

1

 

22

Máy phân tích huyết học tự động > 18 thông số

Máy

1

10

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ KUIN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ

Cái

2

 

2

Bơm tiêm điện

Cái

10

 

3

Máy gây mê

Máy

2

 

4

Máy giúp thở

Máy

8

 

5

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

 

6

Máy siêu âm Doppler màu 4D

Máy

1

 

7

Máy truyền dịch

Máy

15

 

8

Máy X Quang cao tần >300mA

Máy

1

 

9

Máy X Quang di động

Máy

3

 

10

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

1

 

11

Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động

Máy

1

 

12

Monitor sản khoa

Máy

6

 

13

Monitor theo dõi bệnh nhân

Máy

13

 

14

Bộ soi trực tràng loại ống cứng

Bộ

1

 

15

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

 

16

Đèn mổ treo trần

Cái

3

 

17

Máy phá rung tim

Cái

1

 

18

Máy đo điện não

Máy

2

 

19

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

20

Máy điện tim

Máy

3

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy hút dịch

Máy

3

 

2

Máy khí dung

Máy

5

 

3

Máy siêu âm điều trị

Máy

1

 

4

Máy laser điều trị

Máy

2

 

5

Máy châm cứu

Máy

10