Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND bổ sung chế độ hỗ trợ đối với sinh viên học đại học ngành y, dược hệ chính quy tại các trường đại học công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 19/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH Y, DƯỢC HỆ CHÍNH QUY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ kết luận họp giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực HĐND và UBND tỉnh tại văn bản số 154-KL/TU ngày 17/12/2007;
Xét Tờ trình số 74/TTrLS-SNV-STC ngày 20/02/2008 của Liên Sở: Tài chính-Nội vụ về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung chế độ đi học đối với sinh viên học Đại học chính quy tại trường Đại học công lập; và công văn số 187/SNV-TCCC ngày 06/5/2008 của Sở Nội vụ về việc giải trình bổ sung chế độ hỗ trợ sinh viên học Đại học ngành Y, Dược hệ chính quy tại các trường Đại học công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chế độ đối với cán bộ dự nguồn quy định tại khoản 2.1 điều I Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh, gồm đối tượng và mức hỗ trợ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: là sinh viên học Đại học ngành Y, Dược hệ chính quy tại các trường Đại học công lập.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Trường hợp đối tượng là điểm 1 điều này có cam kết (vào thời điểm năm học thứ nhất hoặc các năm học sau) sau khi tốt nghiệp ra trường về phục vụ tại tỉnh Long An từ 10 (mười) năm trở lên, thì được hưởng mức hỗ trợ, như sau:

- 100% học phí/khóa học theo phiếu thu của cơ sở đào tạo theo từng năm học;

- Tiền ăn: 300.000 đồng/người/tháng;

- Tiền ở: 150.0000 đồng/người/tháng.

2.2. Trường hợp đối tượng là điểm 1 điều này khi tốt nghiệp ra trường (không nhận hưởng chế độ hỗ trợ trong quá trình học), nếu có nguyện vọng và cam kết về phục vụ tại tỉnh Long An từ 10 (mười) năm trở lên tùy theo nơi công tác, thì được hưởng hỗ trợ một lần, cụ thể như sau:

- Công tác tại Bệnh viện Lao và Phổi: 20.000.000 đồng/người;

- Công tác tại Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế dự phòng huyện: 10.000.000 đồng/người;

- Công tác tại Bệnh viện tỉnh và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: 5.000.000 đồng/người.

2.3. Trường hợp đối tượng là điểm 1 điều này, nếu không thực hiện đúng cam kết quy định tại điểm 2.1 và 2.2, thì phải bồi thường kinh phí cho Nhà nước theo quy định hiện hành.

Giao Liên Sở: Nội vụ-Tài chính quy định cụ thể mức bồi thường.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ có hướng dẫn liên ngành để các ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện quy định tại điều 1 quyết định này.

Những quy định trong Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, TC-NV.H.
BS-CĐĐH-YD

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2008/QĐ-UBND bổ sung chế độ hỗ trợ đối với sinh viên học đại học ngành y, dược hệ chính quy tại các trường đại học công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.655

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17