Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2005/QĐ-UB về Quy chế trong công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 19/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phạm Thị Bích Lựa
Ngày ban hành: 28/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 28 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRONG CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản hội nghị ngày 28/01/2005 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4422/QĐ-UB ngày 21/12/2004 của UBND tỉnh Quảng bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 236/TTr-STP ngày 28/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế trong công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT,NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Bích Lựa

 

QUY CHẾ

TRONG CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 28/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định quan hệ phối hợp giữa Sở Tài chính, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) và các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu hoặc cơ quan trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu trong hoạt động bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

Điều 2: Nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp:

Việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước được thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền giữa Sở Tài chính và Trung tâm đối với những vụ việc vi phạm hành chính có giá trị tài sản từ 10 triệu đồng trở lên. Trình tự thủ tục và nội dung hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ và Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính.

Quan hệ phối hợp trong hoạt động bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước phải tuân theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản; Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật hiện hành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Phối hợp trong việc xác định giá khởi điểm:

Trên cơ sở giá khởi điểm đã được xác định và hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, Trung tâm thực hiện bán đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp Trung tâm đã thực hiện việc thông báo bán đấu giá theo pháp luật quy định nhưng không có khách hàng đăng ký mua, thì Trung tâm thông báo cho Hội đồng định giá tài sản để tiến hành xác định lại giá khởi điểm cho phù hợp, căn cứ vào thực tế chất lượng tài sản và giá cả trên thị trường tại thời điểm đó.

Thành phần Hội đồng định giá tài sản thực hiện theo Quyết định số 4422/QĐ-UB ngày 21/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4: Phối hợp trong việc ký kết Hợp đồng ủy quyền

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, Sở Tài chính tiến hành ký Hợp đồng ủy quyền giao cho Trung tâm tổ chức bán đấu giá đối với tài sản tịch thu của một vụ việc vi phạm hành chính có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Đồng thời, bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan đến tài sản cho Trung tâm theo quy định.

Điều 5: Phối hợp trong tổ chức bán đấu giá:

1. Trong thời hạn không quá 30 ngày đối với tài sản là động sản, 50 ngày đối với tài sản là bất động sản kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với cơ quan tài chính, Trung tâm phải thực hiện việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hóa đơn, chứng từ cho Trung tâm để thực hiện theo quy định. Trung tâm được Sở Tài chính cho tạm ứng trước không quá 5% trên giá trị của Hợp đồng ủy quyền theo giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi Trung tâm nộp đủ số tiền bán tài sản vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho Bạc Nhà nước, Sở Tài chính có trách nhiệm thanh quyết toán số tiền tạm ứng theo quy định hiện hành.

3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, Trung tâm phải nộp 100% vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho Bạc Nhà nước, sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Phí đấu giá, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Phối hợp trong việc bảo quản tài sản

Hiện tại Trung tâm chưa có kho bãi tiếp nhận tài sản, thì cơ quan có thẩm quyền bắt giữ, ra quyết định xử lý trực tiếp bảo quản tài sản cho đến khi bàn giao cho người mua được tài sản, sau khi Trung tâm đã hoàn tất các thủ tục bán đấu giá.

Việc bảo quản tài sản do vi phạm hành chính khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Mục III, Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7: Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn pháp luật quy định, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan được quy định trong quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế phối hợp nếu có gì vướng mắc, các cơ quan có liên quan phải kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2005/QĐ-UB về Quy chế trong công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49