Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1892/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Số hiệu: 1892/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 01/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1892/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY ĐIỀU BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1451/STC-HCSN ngày 08/7/2015 và ý kiến giải trình của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1591/SNN-KH ngày 12/8/2015 và Văn bản số 1656/SNN-KH ngày 21/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2015, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 10.000 triệu đồng (mười tỷ đồng), trong đó:

a) Công tác nhân giống: 1.158 triệu đồng;

b) Công tác tập huấn, tham quan học tập: 1.299 triệu đồng;

c) Thực hiện mô hình: 3.343 triệu đồng;

d) Hỗ trợ ghép cải tạo: 3.410 triệu đồng;

đ) Hỗ trợ liên kết sản xuất: 570 triệu đồng;

e) Chi phí quản lý, sơ kết, tổng kết: 220 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2015 (theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện và thanh toán, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP; CV: TC, KH;
- Lưu: VT, NN.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC:

PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÂY ĐIỀU BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015
(Kem theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

ĐVT

Slượng

Kinh phí

Đơn vị thực hiện

I

Công tác nhân giống

 

 

1.158

 

1

Bình tuyển cây đầu dòng

cây

 

270

Sở NN&PTNT

2

Xây dựng vườn cây đầu dòng (Quy mô 0,5ha/vườn)

vườn

2

104

UBND huyện Cát Tiên

vườn

2

104

UBND huyện Đạ Tẻh

vườn

2

104

UBND huyện Đạ Huoai

3

Trình diễn vườn sản xuất giống điều ghép (Qui mô 0,2ha/ vườn; sản lượng 210.000 cây ghép/ năm).

vườn

1

192

UBND huyện Cát Tiên

vườn

1

192

UBND huyện Đạ Tẻh

vườn

1

192

UBND huyện Đạ Huoai

II

Công tác tập huấn, tham quan học tập

 

 

1.299

 

1

Tập huấn cho tiểu giáo viên (TOT)

ni

120

856

Chi cục Bảo vệ thực vật

2

Tham quan học tập ngoài tỉnh

người

120

155

Chi cục Bảo vệ thực vật

3

Hoàn thiện quy trình, In ấn tài liệu (In ấn 2.500 bộ tài liệu)

quy trình

1

180

Chi cục Bảo vệ thực vật

4

Thực hiện băng hình

DVD

5

108

Chi cục Bảo vệ thực vật

III

Thực hiện các mô hình trình diễn
(kinh phí thực hiện năm thứ nhất)

mô hình

35

3.343

Chi cục Bảo vệ thực vật

IV

Hỗ trợ ghép cải tạo

ha

550

3.410

 

 

Huyện Đạ Huoai

ha

170

1.054

UBND huyện Đạ Huoai

 

Huyện Đạ Tẻh

ha

150

930

UBND huyện Đạ Tẻh

 

Huyện Cát Tiên

ha

150

930

UBND huyện Cát Tiên

 

Huyện Đam Rông

ha

80

496

UBND huyện Đam Rông

V

Hỗ trợ liên kết sản xuất

T hp tác

10

570

Chi cục Phát triển nông thôn

VI

Sơ kết, tổng kết đề án

cuộc

15

40

Chi cục Bảo vệ thực vật

VII

Chi phí quản lý, triển khai đề án

 

 

80

Chi cục Bảo vệ thực vật

100

Sở NN&PTNT

 

Tổng cộng

 

 

10.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1892/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169