Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 189/QĐ-BGTVT năm 2009 phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 189/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 20/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 189/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2009 CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ  về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 117/2008/TT-BTC  ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ văn bản số 747/BTC-ĐT ngày 16/01/2008 của Bộ Tài chính về đăng ký giải ngân năm 2008 các dự án Trái phiếu Chính phủ thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tại văn bản số 85/ĐHCM-TCKT ngày 16/01/2009 xin trình duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với số tiền là 17.224.475.000 đồng (Bằng chữ: Mười bẩy tỷ hai trăm hai bốn triệu bốn trăm bẩy lăm ngàn đồng).

Điều 2. Căn cứ vào nguồn kinh phí được trích từ các dự án do Ban quản lý dự án trực tiếp quản lý theo quy định và dự toán được duyệt, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước về chế độ quản lý đầu tư xây dựng và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        
- Như điều 3;          
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ban QLDA đường HCM(02 bản);
- Lưu: VT, Vụ TC.   

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 189/QĐ-BGTVT năm 2009 phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40