Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1850/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT LIÊN NGÀNH TẠI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2010 CỦA CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BNN-TC ngày 12/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối;
Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-BNN-CB ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Điều chỉnh nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2010.
Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-BNN-CB ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án tổ chức thực hiện thí điểm hoạt động kiểm soát liên ngành tại tỉnh Lạng Sơn năm 2010 cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối;
Xét đề nghị của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối tại Tờ trình số 136/TTr-CB-TM ngày 24/9/2010 về việc xin phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí xây dựng Đề án tổ chức thực hiện thí điểm hoạt động kiểm soát liên ngành tại tỉnh Lạng Sơn năm 2010 của Cục và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí xây dựng Đề án tổ chức thực hiện thí điểm hoạt động kiểm soát liên ngành tại tỉnh Lạng Sơn năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, chi tiết:

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế (loại 010-013: kinh phí xúc tiến thương mại) – Không tự chủ tài chính

- Tổng kinh phí: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn) – Chi tiết theo biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

DỰ TOÁN

CHI TIẾT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT LIÊN NGÀNH TẠI TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 1850/QĐ-BNN-TC ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

Đơn vị: 1000 đồng

TT

Nội dung công việc

KL công việc

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Đơn vị

Số lượng

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

150.000

 

I

Lập đề cương, phê duyệt đề cương

 

 

 

4.000

TT 120/2007/TT-BTC

 

Đề cương sơ bộ

Lần

1

1000

1.000

 

 

Đề cương chi tiết

Lần

1

3000

3.000

 

II

Họp tổ chuyên gia (10 cuộc)

Cuộc

12

1925

23.100

 

 

Chi cho 01 cuộc:

 

 

 

1.925

TT 120/2007/TT-BTC

 

Chủ trì

Người

1

200

200

 

 

Thành viên

Người

8

150

1.200

 

 

Khách mời

Người

6

70

420

 

 

Nước uống

Người

15

7

105

 

 

Phô tô tài liệu

Trang

300

0,5

150

 

III

Tổ chức hoạt động khảo sát Lạng Sơn

 

 

 

7.176

 

 

Phụ cấp công tác phí (6 người x 3 ngày x 70.000đ/ngày)

Ngày

Người

6

210

1.260

TT 23/2007/TT-BTC

 

Chi phí thuê xe đi lại

Km

586

6

3.516

 

 

Tiền lưu trú 6 người: 04 phòng x 2 đêm x 300.000 phòng/đêm)

Ngày

Người

6

400

2.400

 

IV

Tổ chức khảo sát tại Lào Cai

 

 

 

9.960

 

 

Phụ cấp công tác phí (9 người x 3 ngày x 70.000 đ/ngày)

Ngày

Người

9

210

1.890

 

 

Chi phí thuê xe đi lại

Km

845

6

5.070

 

 

Tiền lưu trú 9 người: 05 phòng x 2 đêm x 300.000 phòng/đêm)

Ngày

Người

9

333

3.000

 

V

Báo cáo chuyên đề

 

 

 

28.000

 

 

Báo cáo về quản lý kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại cửa khẩu và kiến nghị các giải pháp (3,3 x 730.000đ x 36,5 công)

công

36,5

109,6

4.000

 

 

Báo cáo về quản lý kiểm dịch động vật nhập khẩu tại cửa khẩu và kiến nghị các giải pháp (3,3 x 730.000đ x 36,5 công)

công

36,5

109,6

4.000

 

 

Báo cáo về quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu và kiến nghị các giải quyết (3,3 x 730.000đ x 36,5 công)

công

36,5

109,6

4.000

 

 

Báo cáo về hoạt động Điều hành quản lý nhập khẩu nông sản, thực phẩm tại cửa khẩu và kiến nghị các giải pháp (3,3 x 730.000đ x 36,5 công)

công

36,5

109,6

4.000

 

 

Báo cáo về hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật công tác kiểm soát nhập khẩu nông sản thực phẩm tại cửa khẩu và kiến nghị các giải pháp (3,3 x 730.000đ x 36,5 công)

công

36,5

109,6

4.000

 

 

Báo cáo về hiện trạng kiểm soát cư dân biên giới hoạt động buôn bán biên mậu hàng nông sản thực phẩm và kiến nghị các giải pháp (3,3 x 730.000đ x 36,5 công)

công

36,5

109,6

4.000

 

 

Báo cáo buôn bán thương mại hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam Trung Quốc và kiến nghị các giải pháp (3,3 x 730.000đ x 36,5 công)

công

36,5

109,6

4.000

 

VI

Hội thảo chuyên đề và lấy ý kiến cơ quan quản lý địa phương tại Lạng Sơn

 

 

 

27.590

 

 

Chi phí tổ chức hội thảo

 

 

 

18.250

 

 

Chủ trì hội thảo

Người

2

200

400

TT 120/2007/TT-BTC

 

Thư ký hội thảo

Người

1

150

150

 

 

Tham luận

bài

6

500

3.000

 

 

Perdium cho các đại biểu tham dự

Người

100

70

7.000

 

 

Bút, túi đựng tài liệu, ghim, …

Bộ

100

15

1.500

 

 

Phô tô tài liệu

Trang

3.000

0,5

1.500

 

 

Tiền nước uống

Ngày

Người

100

7

700

 

 

Thuê hội trường

 

 

 

3.000

 

 

Thuê máy chiếu, phông HT, hoa

 

 

 

1.000

 

 

Chi phí Ban tổ chức hội thảo

 

 

 

9.340

 

 

Phụ cấp công tác phí (9 người x 3 ngày x 70.000đ/ngày)

Ngày

Người

9

210

1.890

 

 

Phụ cấp công tác phí Lãnh đạo Bộ (1 người x 2 ngày x 70.000đ/ngày)

Người

Ngày

1

140

140

 

 

Chi phí thuê xe đi lại

Km

600

8

4.800

 

 

Tiền lưu trú Lãnh đạo Bộ (01 người x 1 đêm x 350.000 người/đêm)

Ngày

Người

1

350

350

 

 

Tiền lưu trú (9 người x 2 đêm x 120.000 người/đêm)

Ngày

Người

9

240

2.160

 

VI

Hội thảo chuyên đề và lấy ý kiến cơ quan quản lý và chuyên gia tại Hà Nội

 

 

 

17.840

TT 120/2007/TT-BTC

 

Chủ trì hội thảo

Người

1

200

200

 

 

Thư ký hội thảo

Người

1

150

150

 

 

Tham luận

bài

6

500

3.000

 

 

Perdium cho các đại biểu tham dự

Người

100

70

7.000

 

 

Bút, túi đựng tài liệu, ghim, …

Bộ

100

15

1.500

 

 

Phô tô tài liệu

Trang

3.000

0,5

1.500

 

 

Tiền nước uống

Ngày

Người

70

7

490

 

 

Thuê hội trường

 

 

 

3.000

 

 

Thuê máy chiếu, phông HT, hoa

 

 

 

1.000

 

VII

Họp thống nhất với UBND tỉnh Lạng Sơn về nội dung đề án

 

 

 

5.050

 

 

Phụ cấp công tác phí (6 người x 2 ngày x 70.000đ/ngày)

Ngày

Người

6

140

840

 

 

Phụ cấp công tác phí Lãnh đạo Bộ (1 người x 2 ngày x 70.000đ/ngày)

Người

Ngày

1

140

140

 

 

Chi phí thuê xe đi lại

Km

500

6

3.000

 

 

Tiền lưu trú Lãnh đạo Bộ (01 người x 1 đêm x 350.000 người/đêm)

Ngày

Người

1

350

350

 

 

Tiền lưu trú (6 người x 1 đêm x 120.000 người/đêm)

Ngày

Người

6

120

720

 

VIII

Xây dựng báo cáo tổng hợp đề án kiểm soát liên ngành nhập khẩu nông sản tại Lạng Sơn

 

 

 

12.000

 

 

Báo cáo tổng hợp (báo cáo đầy đủ và báo cáo tóm tắt)

Báo cáo

1

12.000

12.000

 

IX

Họp hội đồng nghiệm thu

 

 

 

5.860

 

 

Họp tổ chuyên gia

 

 

 

2.020

 

 

Tổ trưởng

Người

1

250

250

 

 

Thành viên

Người

7

150

1.050

 

 

Thư ký

Người

1

150

150

 

 

Khách mời

Người

5

70

350

 

 

Tiền nước uống

Người

10

7

70

 

 

Phô tô tài liệu

Trang

300

0,5

150

 

 

Họp hội đồng nghiệm thu chính thức

 

 

 

3.840

 

 

Chủ tịch hội đồng

Người

1

400

400

 

 

Phản biện

Người

2

400

800

 

 

Thư ký hội đồng

Người

1

250

250

 

 

Ủy viên hội đồng

Người

5

250

1.250

 

 

Khách mời

Người

10

70

700

 

 

Tiền nước uống

Người

20

7

140

 

 

Phô tô tài liệu

Trang

600

0,5

300

 

X

Chi khác

 

 

 

9.424

 

 

Văn phòng phẩm, phô tô, đóng quyển báo cáo

 

 

 

9.424

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1850/QĐ-BNN-TC ngày 19/11/2010 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề án tổ chức thí điểm hoạt động kiểm soát liên ngành tại tỉnh Lạng Sơn của Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.190

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!