Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1808/2005/QĐ-CT bổ sung, hỗ trợ kinh phí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1808/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1808/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V BỔ SUNG, HỖ TRỢ KINH PHÍ NĂM 2005

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Quyết định số 215/2004/QÐ-UB ngày 13.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 211/TC-QLNS ngày 30.8.2005,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ nguồn đã bố trí trong dự toán Ngân sách đầu năm 2005: 7.695 triệu đồng (Bẩy tỷ, sáu tram chín năm triệu đồng) cho các cơ quan, đơn vị; cụ thể như sau:

I. KHỐI ÐẢNG DOÀN THỂ: 1.387 TRIỆU ĐỒNG.

1. Tỉnh uỷ: 826 triệu đồng.

- Tăng biên chế 15 người: 162 triệu đồng.

- In sách truyền thống Ðảng của các Ban: 200 triệu đồng.

- Bổ sung mua Báo Ðảng: 32 triệu đồng.

- Mua Micro và hệ thống âm thanh: 92 triệu đồng.

- Chi các công việc phát sinh (trong đó có mua sắm và ngăn phòng làm việc của đồng chí Phó truởng Ban Tuyên giáo): 340 triệu đồng.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 48 triệu đồng.

- Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ các cấp: 30 triệu đồng.

- Tham gia công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng các cấp: 18 triệu đồng.

3. Hội Nông dân: 50 triệu đồng

Mua bàn ghế cho Lãnh đạo và trang bị Hội trường.

4. Hội Phụ nữ: 30 triệu đồng.

Ðiều tra thực trạng cán bộ và tập huấn đội ngũ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

5. Ðoàn các cơ quan tỉnh: 15 triệu đồng (Tổ chức liên hoan thanh thiếu niên).

6. Tỉnh Ðoàn thanh niên: 325 triệu đồng.

- Liên hoan thanh thiếu nhi toàn tỉnh: 224 triệu đồng.

- Ðại hội cựu thanh niên xung phong: 37 triệu đồng.

- Tăng 2 biên chế từ tháng 5: 24 triệu đồng.

- Thi tìm hiểu 60 năm thành lập nước: 40 triệu đồng.

7. Hội chữ thập đỏ: 49 triệu đồng.

- Tăng 01 biên chế từ tháng 2.2005: 17 triệu đồng.

- Sữa chữa ô tô: 32 triệu đồng.

8. Hội Ðông y: 19 triệu đồng (Mua sắm máy vi tính).

9. Hội người cao tuổi: 7 triệu đồng.

Hội nghị thi đua và Hội nghị giao ban cụm.

10. Hội người mù: 18 triệu đồng (Tăng thêm 01 biên chế).

II. KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 4.868 TRIỆU ĐỒNG.

1. Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh: 150 triệu đồng (chi nhiệm vụ phát sinh).

2. Văn phòng UBND tỉnh: 300 triệu đồng (chi nhiệm vụ phát sinh).

3. Sở Xây dựng: 95 triệu đồng.

- Triển khai và thi tìm hiểu Luật Xây dựng: 50 triệu đồng.

- Mua máy photocoppy: 45 triệu đồng.

4. Sở Nội vụ: 283 triệu đồng.

Bổ sung khoán biên chế kinh phí theo Quyết định số 1429/QÐ-CT ngày 21.7.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Sở Văn hoá - Thông tin: 1.231 triệu đồng.

- Khắc bia Tiến sỹ ở Văn Miếu: 141 triệu đồng.

- Xuất bản sách danh nhân Bắc Ninh: 35 triệu đồng.

- Hội diễn, biểu diễn Trung ương (Ðoàn Dân ca quan họ): 91 triệu đồng.

- Tăng biên chế 17 người: 220 triệu đồng.

- Thi hát người cao tuổi: 30 triệu đồng.

- Mua bộ sang đĩa da hệ: 214 triệu đồng.

- Xây dựng đề án ứng cử quốc gia văn hoá quan họ Bắc Ninh, đề nghị UNESCO đưa vào danh mục: 500 triệu đồng.

6. Sở Công nghiệp: 10 triệu đồng (bổ sung phương tiện làm việc).

7. Sở Giao thông vận tải: 688 triệu đồng.

- Tăng lương mới cho đơn vị sự nghiệp (Ðoạn quản lý đường bộ): 338 triệu đồng.

- Xây dựng nhà chờ, biển báo phục vụ tuyến xe buýt Bắc Ninh - Lương Tài: 350 triệu đồng.

8. Sở Kế hoạch và Ðầu tư: 98 triệu đồng.

- Tăng biên chế 03 người: 58 triệu đồng.

- Sữa chữa ô tô: 40 triệu đồng.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 321 triệu đồng.

- Tăng biên chế 03 người: 46 triệu đồng.

- Tham gia triển lãm Hội chợ nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh: 182 triệu đồng.

- Hội nghị thi đua ngành Nông nghiệp: 15 triệu đồng.

- Ðiều tra HTX nông nghiệp: 78 triệu đồng.

10. Chi cục Kiểm Lâm: 54 triệu đồng (Tăng thêm 03 biên chế).

11. Sở Tư pháp: 196 triệu đồng.

- Tăng thêm 03 biên chế: 54 triệu đồng.

- Phát hành công báo: 72 triệu đồng.

- Trang bị phương tiện làm việc phòng Lãnh đạo và phòng họp: 70 triệu đồng.

12. Thanh tra tỉnh: 20 triệu đồng (Tổng kết Chỉ thị 09 và chi khác).

13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 868 triệu đồng.

- Tăng đối tượng và chế dộ Trung tâm nuôi dưỡng người có công: 134 triệu đồng.

- Tăng chế độ dạy nghề Trung tâm phục hồi chức năng: 319 triệu đồng.

- Tăng chế độ phòng chống Ma tuý: 110 triệu đồng.

- Phụ cấp đặc thù Trung tâm cai nghiện: 20 triệu đồng.

- Bổ sung khoán biên chế kinh phí theo Quyết định số 1618/QÐ-CT ngày 9.8.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh: 250 triệu đồng.

- Sửa chữa ô tô 99A - 0125: 35 triệu đồng.

14. Sở Thương mại - Du lịch: 54 triệu đồng.

- Tăng 02 biên chế: 36 triệu đồng.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại: 18 triệu đồng.

15. Sở Tài chính: 192 triệu đồng (Bổ sung khoán biên chế kinh phí theo Quyết định số 171/QÐ-CT ngày 01.7.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh).

16. Uỷ ban dan số gia dình và Trẻ em: 82 triệu đồng.

- Kinh phí diệt mối: 12 triệu đồng.

- Sữa chữa ô tô: 70 triệu đồng.

17. Sở Tài nguyên và Môi trường: 54 triệu đồng (Tăng thêm 03 biên chế).

18. Ban Tôn giáo chính quyền: 172 triệu đồng.

- Bản tin Tôn giáo: 30 triệu đồng.

- Hội nghị xứ họ Ðạo và khac: 18 triệu đồng.

- Hỗ trợ các tổ chức và chức sắc Tôn giáo: 109 triệu đồng.

- Mua 01 bộ máy vi tính và máy in: 15 triệu đồng.

III. KHỐI ĐƠN VỊ HỖ TRỢ: 940 TRIỆU ĐỒNG.

1. Báo Tiếng nói Việt Năm: 54 triệu đồng (Thanh toán tiền mua Báo).

2. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: 50 triệu đồng.

3. Cục Thống kê: 120 triệu đồng.

- Xuất bản niên giám Thống kê, tờ gấp: 50 triệu đồng.

- Hỗ trợ cuộc điều tra: 50 triệu đồng.

- Hỗ trợ xuất bản sách thực trạng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh: 20 triệu đồng.

4. Ðoàn Luật sư: 55 triệu đồng.

5. Công Ðoàn viên chức tỉnh: 15 triệu đồng (Mua bàn ghế trang bị văn phòng).

6. Hội Sinh vật cảnh: 22 triệu đồng.

7. Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh: 64 triệu đồng.

- Xây dựng Luật: 34 triệu đồng.

- Sữa chữa ô tô: 30 triệu đồng.

8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 515 triệu đồng.

- Kỷ niệm 60 năm quân khu: 230 triệu đồng.

- Hội nghị liên tịch luân phiên: 50 triệu đồng.

- Kỷ niệm 60 năm tự vệ Bắc Ninh: 65 triệu đồng.

- Tổng kết Quyết định 47: 30 triệu đồng.

- Lớp bồi dưỡng quốc phòng cho Tôn giáo: 50 triệu đồng.

- Bổ sung lớp đào tạo Chỉ huy trưởng xã, phường: 90 triệu đồng.

9. Ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc: 30 triệu đồng.

10. Ban liên lạc truyền thống Tổng cục II Bộ Quốc phòng: 15 triệu đồng.

IV. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC: 500 TRIỆU ĐỒNG.

1. Công ty Môi trường và công trình đô thị: 500 triệu đồng.

- Bổ sung tăng sản phẩm công ích: 300 triệu đồng.

- Thanh toán các hạng mục chỉnh trang đô thị: 200 triệu đồng.

Ðiều 2: Sở Tài chính phối hợp với đơn vị duợc bổ sung, hỗ trợ kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo dúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3: Thủ truởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có tên tại Ðiều 1 căn cứ Quyết định thi hành./

.

 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Ngọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1808/2005/QĐ-CT bổ sung, hỗ trợ kinh phí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status