Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-UBND thiết bị máy móc Đồng Tháp

Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2019/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện văn bản số 144/HĐND-KTNS ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 1 và số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT/HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2020/QĐ-UBND ngày 18 /6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Chủng loại

Số lượng tối đa

D

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

II

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm

 

40

Cân kỹ thuật, cân phân tích các loại

12 cái

82

Máy đo pH

07 bộ

87

Máy khuấy từ gia nhiệt

06 bộ

89

Máy lắc mẫu các loại

08 máy

105

Nồi hấp tiệt trùng các loại

5 cái

123

Tủ ấm các loại

9 cái

126

Tủ cấy vi sinh

5 cái

131

Tủ mát các loại

5 cái

132

Tủ sấy các loại

5 cái

154

Bể điều nhiệt lạnh hoàn lưu, điện tử hiện số

04 bộ

159

Tủ bảo quản môi trường nuôi cấy

4 bộ

163

Tủ sấy thăng hoa

02 cái

164

Máy in date

02 cái

165

Hệ bioreactor

05 bộ

166

Máy đóng gói

02 cái

167

Hệ thống lên men sinh khối

02 cái

168

Bộ lấy mẫu bùn, đất

02 bộ

169

Bộ lấy mẫu động thực vật thủy sinh

02 bộ

170

Bộ lấy mẫu nước, nước thải

02 bộ

171

Bàn để cân phân tích

04 cái

172

Vòi rửa mắt, cơ thể chuyên dùng cho phòng thí nghiệm (An toàn lao động)

02 cái

173

Bộ nguồn âm chuẩn

01 bộ

N

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Máy chủ

02 Bộ

2

Thiết bị Firewall

01 Bộ

3

Máy chấm trắc nghiệm

03 Cái

4

Máy ghi đĩa chuyên dụng

01 Cái

5

Máy photo siêu tốc

03 Cái

6

Máy xếp giấy theo bộ đề thi

02 Cái

7

Máy bấm ghim theo bộ đề thi

02 Cái

8

Máy vi tính phục vụ làm đề thi các kỳ thi

10 Cái

9

Máy in phục vụ làm đề thi , chấm thi các kỳ thi

03 Cái

10

Máy Scan tốc độ nhanh quét bài thi trắc nghiệm

02 Cái

 

PHỤ LỤC 2

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Chủng loại

Số lượng tối đa

B

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP

 

I

Ngành Điều dưỡng

 

1

Bộ máy sắc thuốc bắc

2 Bộ

2

Bộ đào tạo thực hành khâu và dập ghim phẫu thuật

2 Bộ

3

Bộ dụng cụ chọc dò màng bụng

5 bộ

4

Bộ dụng cụ chọc dò màng phổi

5 bộ

5

Bộ dụng cụ chọc dò màng tim

5 bộ

6

Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng

6 bộ

7

Bộ dụng cụ tiêm bắp

6 bộ

8

Bộ dụng cụ tiêm dưới da

6 bộ

9

Bộ dụng cụ tiêm tĩnh mạch

6 bộ

10

Bộ dụng cụ tiêm trong da

6 bộ

11

Bộ xương người cỡ chuẩn

2 bộ

12

Bơm tiêm điện

10 Bộ

13

Bồn tắm massage

2 Bộ

14

Các loại ống dẫn lưu đang sử dụng: Sonde folley 2 chạc, Sonde folley 3 chạc, Sonde nellaton, Sonde đặt dạ dày

2 cái

15

Cánh tay đo huyết áp điện tử

2 Bộ

16

Cánh tay truyền dịch

2 Bộ

17

Đệm vận động cột sống lưng

2 cái

18

Giường bệnh

35 Bộ

19

Giường bệnh đa năng + tủ đầu giường và trang thiết bị kèm theo như: đệm, gối, khăn trải giường,...

15 cái

20

Giường bệnh nhân hồi sức điều khiển điện

3 Bộ

21

Giường để châm cứu (có cả gối, chiếu,...)

2 bộ

22

Giường trẻ em hồi sức cấp cứu

2 Bộ

23

Hệ thống khử khuẩn

2 bộ

24

Hệ thống ôxy và máy thở

2 bộ

25

Hệ thống tắm cho người cao tuổi tư thế nằm

5 Bộ

26

Kính hiển vi quang học (2 mắt -Thị kính: 10x, P:16x; Vật kính 10x, 40x, 100x; chiếu sáng)

20 cái

27

Lồng ấp sơ sinh

2 cái

28

Máy chiếu, màn chiếu.

5 Bộ

29

Máy điện phân

2 cái

30

Máy điện tim

5 Bộ

31

Máy đo độ bão hào oxy máu loại kẹp ngón

3 Bộ

32

Máy đo đường huyết

5 Bộ

33

Máy ghi điện tim

8 Bộ

34

Máy hấp dụng cụ

2 Bộ

35

Máy hút đàm

11 Bộ

36

Máy hút dịch dạ dày - tá tràng

5 Bộ

37

Máy hút dịch dùng trong bệnh viện

2 Bộ

38

Máy kiểm tra SpO2

2 Bộ

39

Máy Monitor sản khoa

2 bộ

40

Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn

2 bộ

41

Máy nhỏ giọt thức ăn vào dạ dày

2 cái

42

Máy phá rung tim và tạo nhịp 2 pha (biphasic)

2 Bộ

43

Máy phá rung, phế dung kế

2 bộ

44

Máy phun khí dung

2 Bộ

45

Máy rửa dạ dày

3 Bộ

46

Máy sóng ngắn

2 cái

47

Máy tập đi bộ, xe đạp tập chân

2 cái

48

Máy thở

2 Bộ

49

Máy tiêm tĩnh mạch

2 cái

50

Máy truyền dịch

25 bộ

51

Máy xoa bóp

10 cái

52

Mô hình ấn (Ambu cardiopump)

2 Bộ

53

Mô hình cánh tay đào tạo tiêm tĩnh mạch đa năng.

2 Bộ

54

Mô hình cánh tay đào tạo tiêm trẻ em 5 tuổi.

2 Bộ

55

Mô hình cánh tay đào tạo tiêm trẻ sơ sinh.

2 Bộ

56

Mô hình cánh tay thực hành đo huyết áp

2 Bộ

57

Mô hình cánh tay thực hành tiêm truyền đa năng (tĩnh mạch, bắp, dưới da)

2 Bộ

58

Mô hình cánh tay thực hành tiêm truyền tĩnh mạch và lấy mẫu máu

2 Bộ

59

Mô hình Cánh tay tiêm truyền

10 Bộ

60

Mô hình cấp cứu ngưng HH-TH người lớn

2 Bộ

61

Mô hình cấp cứu ngưng HH-TH trẻ em

2 Bộ

62

Mô hình cấp cứu ngưng tim ngưng thở

5 Bộ

63

Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu

3 cái

64

Mô hình cắt đứng qua chậu hông nữ

3 cái

65

Mô hình cắt lớp đầu, mặt

3 cái

66

Mô hình cắt ngang tủy sống

3 cái

67

Mô hình chăm sóc bệnh nhân

2 Bộ

68

Mô hình chăm sóc hồi sinh tim phổi (CPR) người lớn

2 Bộ

69

Mô hình chăm sóc hồi sinh tim phổi (CPR) trẻ em 5 tuổi

2 Bộ

70

Mô hình chăm sóc trẻ em 1 tuổi

2 Bộ

71

Mô hình chăm sóc trẻ em 5 tuổi

2 Bộ

72

Mô hình chăm sóc trẻ sơ sinh nâng cao

2 Bộ

73

Mô hình chọc dò màng bụng

2 Bộ

74

Mô hình chọc dò màng phổi

2 Bộ

75

Mô hình chọc dò tủy sống

2 Bộ

76

Mô hình cơ cánh tay - 6 mảnh

3 bộ

77

Mô hình cơ chế đẻ

2 bộ

78

Mô hình cơ quan sinh dục nam

3 bộ

79

Mô hình cơ quan sinh dục nữ

3 bộ

80

Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần)

2 bộ

81

Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)

2 bộ

82

Mô hình đa năng

2 bộ

83

Mô hình đa năng (nghe tim phổi, đo huyết áp, đếm mạch)

3 bộ

84

Mô hình da phóng đại 70 lần

3 cái

85

Mô hình đào tạo đặt ống xông ăn đường mũi và chăm sóc lỗ mở khí quản.

2 Bộ

86

Mô hình đào tạo đường thở người lớn.

2 Bộ

87

Mô hình đào tạo đường thở trẻ em 5 tuổi.

2 Bộ

88

Mô hình đào tạo đường thở trẻ sơ sinh.

2 Bộ

89

Mô hình đào tạo hút dịch

2 Bộ

90

Mô hình đào tạo thụt tháo bằng Glycerin và lấy phân ra khỏi cơ thể.

2 Bộ

91

Mô hình đặt nội khí quản người lớn

2 Bộ

92

Mô hình đặt nội khí quản trẻ sơ sinh

2 Bộ

93

Mô hình đặt ống nuôi ăn qua mũi dạ dày

2 Bộ

94

Mô hình đặt ống thông

3 cái

95

Mô hình Đặt sonde dạ dày

5 Bộ

96

Mô hình đặt tĩnh mạch trung tâm

2 Bộ

97

Mô hình điều trị vết loét

2 Bộ

98

Mô hình đỡ đẻ

3 bộ

99

Mô hình giải phẫu các loại bệnh

5 Bộ

100

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới

3 bộ

101

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên

3 bộ

102

Mô hình giải phẫu thần kinh người

3 cái

103

Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tạng có thể tháo rời, có 36 phần;180cm)

2 bộ

104

Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần)

2 bộ

105

Mô hình hệ cơ toàn thân

2 bộ

106

Mô hình hồi sinh tim phổi

3 bộ

107

Mô hình hồi sinh tim phổi (CPR) và chăm sóc chấn thương trẻ sơ sinh.

2 Bộ

108

Mô hình hộp sọ (7 phần)

3 bộ

109

Mô hình hút thai

3 cái

110

Mô hình khung chậu nữ

3 bộ

111

Mô hình mắt (phóng đại)

3 bộ

112

Mô hình mô phỏng thăm khám bụng tổng quát bằng tay (có đánh giá và mức độ thực hành)

2 Bộ

113

Mô hình mô phỏng tiếng tim và phổi người lớn.

5 Bộ

114

Mô hình mô phỏng tiếng tim và phổi trẻ em 1 tuổi.

5 Bộ

115

Mô hình mô phỏng tiếng tim và phổi trẻ em 5 tuổi.

5 Bộ

116

Mô hình mô phỏng trạm y tế xã và các thiết bị trang bị cơ bản cho trạm y tế đạt chuẩn quốc gia (để thực hành cộng đồng)

5 bộ

117

Mô hình não

3 cái

118

Mô hình nghe tim phổi người lớn

2 Bộ

119

Mô hình nghe tim phổi người lớn cơ bản

2 Bộ

120

Mô hình nghe tim phổi người lớn cơ bản

2 Bộ

121

Mô hình người

8 Bộ

122

Mô hình phát triển của trứng và bào thai

3 bộ

123

Mô hình phổi (7 mảnh)

3 cái

124

Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9

3 bộ

125

Mô hình rau- thai nhi

3 cái

126

Mô hình rửa dạ dày

3 bộ

127

Mô hình Rửa vết thương

10 Bộ

128

Mô hình sản khoa.

2 Bộ

129

Mô hình tai phóng đại, 6 mảnh

3 cái

130

Mô hình thăm khám và hồi sức cấp cứu trẻ em, có kết nối máy tính

2 Bộ

131

Mô hình thăm khám và hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh, có kết nối máy tính

2 Bộ

132

Mô hình thông tiểu nam giới

10 Bộ

133

Mô hình thông tiểu nam nữ giới

10 Bộ

134

Mô hình thực hành chăm sóc bệnh nhân toàn thân đa năng

5 Bộ

135

Mô hình thực hành chăm sóc các vết loét bàn chân

5 Bộ

136

Mô hình thực hành chăm sóc hậu môn nhân tạo

5 Bộ

137

Mô hình thực hành chăm sóc lỗ mở ra da

5 Bộ

138

Mô hình thực hành chăm sóc mỏm cụt

5 Bộ

139

Mô hình thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh gái

5 Bộ

140

Mô hình thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh trai

5 Bộ

141

Mô hình thực hành chăm sóc và thay băng cắt chỉ vết thương

5 Bộ

142

Mô hình thực hành chăm sóc và thay băng cắt chỉ vết thương sau mổ

5 Bộ

143

Mô hình thực hành chăm sóc vết loét

5 Bộ

144

Mô hình thực hành chăm sóc vết loét tỳ đè vùng mông cụt

5 Bộ

145

Mô hình thực hành đặt sonde dạ dày và rửa dạ dày

5 Bộ

146

Mô hình thực hành đi bao cao su nữ

5 Bộ

147

Mô hình thực hành đi cao cao su nam

5 Bộ

148

Mô hình thực hành điều dưỡng chăm sóc trẻ 5 tuổi

5 Bộ

149

Mô hình thực hành điều dưỡng chăm sóc trẻ sơ sinh

5 Bộ

150

Mô hình thực hành hồi sức cấp cứu và chăm sóc bệnh nhân người lớn nữ giới

5 Bộ

151

Mô hình thực hành hút dịch và chăm sóc lỗ mở khí quản

5 Bộ

152

Mô hình thực hành khám thai và nghe tim thai

5 Bộ

153

Mô hình thực hành khám thai và xoay thai nhi trong tử cung (ECV)

5 Bộ

154

Mô hình thực hành khâu vết thương phần mềm ở tay và chân

5 Bộ

155

Mô hình thực hành massage vú

5 Bộ

156

Mô hình thực hành nghe tim phổi trẻ em 1 tuổi cơ bản

5 Bộ

157

Mô hình thực hành nghe tim phổi trẻ em 5 tuổi cơ bản

5 Bộ

158

Mô hình thực hành rạch và khâu cơ bản

5 Bộ

159

Mô hình thực hành thăm khám tổng quát và hồi sức cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân

5 Bộ

160

Mô hình thực hành thông tiểu nam giới

5 Bộ

161

Mô hình thực hành thông tiểu nữ giới

5 Bộ

162

Mô hình thực hành thụt tháo

5 Bộ

163

Mô hình thực hành tiêm động mạch cổ tay

5 Bộ

164

Mô hình thực hành tiêm mông điện tử

5 Bộ

165

Mô hình thực hành tiêm mông điện tử

5 Bộ

166

Mô hình thực hành tiêm trong da

5 Bộ

167

Mô hình thực hành tiêm và lấy mẫu máu.

5 Bộ

168

Mô hình thực hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực và hồi sinh tim phổi người lớn cơ bản

2 Bộ

169

Mô hình thực hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực và hồi sinh tim phổi trẻ 1 tuổi

2 Bộ

170

Mô hình thực tập điều dưỡng đa năng nữ

2 Bộ

171

Mô hình thực tập hô hấp nhân tạo bán thân

2 Bộ

172

Mô hình thụt tháo

2 Bộ

173

Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch: cánh tay

3 bộ

174

Mô hình tiêm bụng.

2 Bộ

175

Mô hình tiêm cơ mông.

2 Bộ

176

Mô hình tiêm truyền cánh tay đa năng

2 Bộ

177

Mô hình trẻ sơ sinh

5 cái

178

Mô hình vết thương chân.

2 Bộ

179

Tủ ấm

3 Bộ

180

Tủ sấy

3 Bộ

181

Valy cấp cứu chuyên dụng

5 Bộ

182

Xe lăn

60 Xe

II

Ngành Dược

 

1

Bể điều nhiệt (nồi cách thủy)

10 Chiếc

2

Bình đựng dung môi chạy sắc ký

4 Chiếc

3

Bộ chiết xuất ngấm kiệt

2 bộ

4

Bộ chưng cất tinh dầu

10 Bộ

5

Bộ đèn tử ngoại soi bản mỏng

5 Bộ

6

Bộ soxlete

10 Bộ

7

Bơm hút chân không

5 Bộ

8

Cân phân tích

20 Bộ

9

Cân xác định hàm ẩm

2 Chiếc

10

Dây chuyền đếm viên điện tử tự động

2 Hệ thống

11

Đèn hàn ống tiêm

2 Bộ

12

Hệ thống chiết xuất, cô đặc tuần hoàn chân không

1 Hệ thống

13

Hệ thống nước Ro 2 cấp

1 Hệ thống

14

Hê thống sắc ký bản mỏng hiệu năng cao (HPTLC)

2 Hệ thống

15

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) đầu dò UV-VIS

2 Hệ thống

16

Hệ thống sắc ký khí khối phổ GCMS

1 Hệ thống

17

Hệ thống sấy phun

1 Hệ thống

18

Hệ thống tích hợp máy trộn, xát hạt, sửa hạt

2 Hệ thống

19

Hệ thống trộn đùn vo, tạo cầu

2 Chiếc

20

Kính hiển vi 2 mắt

30 Chiếc

21

Kính hiển vi một mắt

7 Bộ

22

Lò nung

2 Bộ

23

Máy bao phim, bao đường

3 Hệ thống

24

Máy cất nước

5 Bộ

25

Máy chuẩn độ điện thế

2 Bộ

26

Máy chuẩn độ Karl - Fischer

2 Chiếc

27

Máy cô quay chân không

4 Bộ

28

Máy đánh bóng viên nang

2 Bộ

29

Máy dập viên tâm sai 1 chày

2 Chiếc

30

Máy dập viên xoay tròn

3 Chiếc

31

Máy đo điểm chảy

5 Chiếc

32

Máy đo độ cứng viên nén

3 Chiếc

33

Máy đo độ hòa tan

3 Bộ

34

Máy đo độ mài mòn

3 Cái

35

Máy đo độ phù chân chuột

2 Chiếc

36

Máy đo độ rã

3 Chiếc

37

Máy đo phản xạ nhiệt

2 Chiếc

38

Máy đo quang UV -VIS

5 Bộ

39

Máy đóng gói thuốc bột

2 Bộ

40

Máy đóng gói vĩ thuốc

2 Bộ

41

Máy đóng nang tự động

2 Bộ

42

Máy đóng túi

2 Chiếc

43

Máy đóng tuýp thuốc mỡ

2 Chiếc

44

Máy đùn tạo cầu

2 Chiếc

45

Máy đùn tạo sợi cốm

2 Bộ

46

Máy ép vỉ

3 Chiếc

47

Máy hàn túi PE

3 Chiếc

48

Máy hút chân không

3 Bộ

49

Máy in nhãn mác

3 Chiếc

50

Máy khuấy từ gia nhiệt

3 Chiếc

51

Máy kiểm tra độ dẻo của bột

2 Chiếc

52

Máy kiểm tra rò rỉ viên thuốc

2 Chiếc

53

Máy lắc

4 Chiếc

54

Máy lau nang

2 Chiếc

55

Máy lau viên

2 Chiếc

56

Máy ly tâm

10 Chiếc

57

Máy nghiền dược liệu

2 Bộ

58

Máy nghiền trục

2 Chiếc

59

Máy quang phổ kế hồng ngoại

2 Bộ

60

Máy rây rung 2 cửa

2 Chiếc

61

Máy sắc ký điều chế

2 Hệ thống

62

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao

5 Hệ thống

63

Máy sấy tầng sôi

2 Chiếc

64

Máy sấy tay

3 Chiếc

65

Máy tạo khói

2 Chiếc

66

Máy trộn bột khô, ẩm

2 Chiếc

67

Máy trộn lập phương

2 Chiếc

68

Máy trộn tạo hạt cao tốc

2 Chiếc

69

Máy vô nang bán tự động

2 Chiếc

70

Máy xát hạt

2 Chiếc

71

Máy sửa hạt

2 Chiếc

72

Nồi hấp

4 Bộ

73

Nồi nấu cao

2 Bộ

74

Phân cực kế

2 Chiếc

75

Tủ ấm

2 Chiếc

76

Tủ âm sâu

2 Chiếc

77

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

10 Chiếc

78

Tủ làm mát và làm ấm

2 Chiếc

79

Tủ sấy

15 Bộ

80

Tủ sấy chân không

3 Bộ

81

Tủ sấy tĩnh

2 Chiếc

III

Ngành Hộ sinh

 

1

Hộp sọ thật

3 Bộ

2

Máy hút nhớt

2 Bộ

3

Mô hình bàn chân thạch cao

5 Bộ

4

Mô hình bộ phận sinh dục nam

5 Bộ

5

Mô hình bộ phận sinh dục nữ

5 Bộ

6

Mô hình bộ xương người chuẩn trên 4 bánh xe

2 Bộ

7

Mô hình bộ xương người có dây chằng trên 5 bánh xe đẩy

2 Bộ

8

Mô hình bộ xương người gắn kết

2 Bộ

9

Mô hình bộ xương người rời

2 Bộ

10

Mô hình bộ xương người tháo rời

2 Bộ

11

Mô hình các giai đoạn phát triển của thai nhi

2 Bộ

12

Mô hình cao su cắt may tầng sinh môn

3 Bộ

13

Mô hình cắt dọc bộ phận sinh dục nữ

2 Bộ

14

Mô hình cây khí phế quản (Mô hình phổi)

2 Bộ

15

Mô hình chăm sóc trẻ Ready or not nam

2 Bộ

16

Mô hình chăm sóc trẻ Ready or not nữ

2 Bộ

17

Mô hình cơ thể bán thân nhựa lớn

4 Bộ

18

Mô hình cơ thể bán thân nhựa nhỏ

2 Bộ

19

Mô hình da

2 Bộ

20

Mô hình đỡ đẻ

2 Bộ

21

Mô hình giải phẫu 1 số phủ tạng tháo rời: tim, phổi, dạ dày, gan, tụy, lách, ruột non ruột già, thận, bàng quang, bộ não, tủy sống, bao gồm 12 phần

2 Bộ

22

Mô hình giải phẫu cơ chi dưới

2 Bộ

23

Mô hình giải phẫu cơ chi trên

2 Bộ

24

Mô hình giải phẫu cơ toàn thân

3 Bộ

25

Mô hình giải phẫu cột sống

2 Bộ

26

Mô hình giải phẫu hệ cơ - xương đầu - mặt cổ

4 Bộ

27

Mô hình giải phẫu hệ hô hấp

4 Bộ

28

Mô hình giải phẫu hệ thần kinh

4 Bộ

29

Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu

4 Bộ

30

Mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa

4 Bộ

31

Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn

4 Bộ

32

Mô hình giải phẫu hệ xương, khớp chi trên. Bao gồm 6 phần

2 Bộ

33

Mô hình giải phẫu mắt

2 Bộ

34

Mô hình giải phẫu sinh dục nam

2 Bộ

35

Mô hình giải phẫu sinh dục nữ

2 Bộ

36

Mô hình giải phẫu tai - mũi - họng

2 Bộ

37

Mô hình giải phẫu xương, khớp chi dưới

2 Bộ

38

Mô hình hệ niệu

2 Bộ

39

Mô hình hồi sức trẻ sơ sinh

3 Bộ

40

Mô hình khám phụ khoa

3 Bộ

41

Mô hình khám phụ khoa, khám thai

2 Bộ

42

Mô hình khám thai

2 Bộ

43

Mô hình khung chậu nữ, 2 phần

4 Bộ

44

Mô hình khung chậu và bộ sinh dục nữ

3 Bộ

45

Mô hình mô tả sự sinh đẻ của bà mẹ và trẻ sơ sinh

2 Bộ

46

Mô hình não nhựa

2 Bộ

47

Mô hình nhãn cầu

2 Bộ

48

Mô hình phát triển của trứng

2 Bộ

49

Mô hình phôi thai từ 1 đến 8 tháng

3 Bộ

50

Mô hình thai nhi đủ tháng

2 Bộ

51

Mô hình thực tập đẻ bằng Forceps hoặc giác hút

2 Bộ

52

Mô hình tim

4 Bộ

53

Mô hình trẻ sơ sinh với dây rốn

2 Bộ

54

Mô hình tử cung buồng trứng

2 Bộ

55

Mô hình tử cung, vòi, trứng

2 Bộ

56

Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân

3 Bộ

IV

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

 

1

Bàn tập cổ tay

2 Bộ

2

Bàn vật lý trị liệu (cơ tay, ngón tay)

2 Bộ

3

Điện từ trường toàn thân

2 Máy

4

Điện từ trường tứ chi

4 Máy

5

Điện vi

2 Máy

6

Dụng cụ tập cổ chân

5 Bộ

7

Dụng cụ tập mạnh cơ toàn thân, ghế đẩy tạ

2 Bộ

8

Ghế tập đầu gối phục hồi chức năng

2 Bộ

9

Ghế tập mạnh cơ đùi

2 Bộ

10

Ghế xe đạp, ròng rọc

2 Bộ

11

Giường kéo cột sống

10 Bộ

12

Giường nâng

30 Bộ

13

Giường phục hồi chức năng

5 Bộ

14

Gối nằm xoa bóp + bao gối

14 Bộ

15

Hệ thống các máy tập phục hồi chức năng

5 Hệ thống

16

Lazer Hene 2 đầu phát

2 Máy

17

Lazer nội mạch 2 đầu phát

2 Máy

18

Lò xo tập mạnh tay

2 Bộ

19

Máng nâng đỡ cổ bàn tay

2 Bộ

20

Máng nâng đỡ cổ tay

2 Bộ

21

Máy chườm ấm

2 Máy

22

Máy đi bộ

2 Bộ

23

Máy điện não

2 Máy

24

Máy điện từ trường cao áp

2 Máy

25

Máy điện xung trung tầng

2 Máy

26

Máy điều trị điện xung

10 Máy

27

Máy đo điện giải đồ 4 thông số

2 Bộ

28

Máy kéo giãn cột sống thắt lưng

4 Máy

29

Máy lazer Hene

2 Máy

30

Máy lazer nội mạch

2 Máy

31

Máy siêu âm điều trị

5 Bộ

32

Máy sóng ngắn

5 Máy

33

Máy từ trường điều trị

2 Máy

V

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

1

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn

2 Hệ thống

2

Hệ thống phân tích hóa sinh tự động hoàn toàn

2 Hệ thống

3

Hệ thống phân tích nước tiểu 11 thông số tự động hoàn toàn

2 Hệ thống

4

Kính hiển vi 02 thị kính

50 Bộ

5

Kính hiển vi 03 đường truyền quang

5 Bộ

6

Kính hiển vi có kết nối màn hình

2 Bộ

7

Lò vi sóng

2 Bộ

8

Máy ly tâm đo Hematocrit

2 Bộ

9

Máy phân tích đo nước tiểu 10 thông số

2 Bộ

10

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

2 Bộ

11

Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số

2 Bộ

12

Tủ ấm

5 Bộ

13

Tủ cấy vi sinh dòng tủ thổi đứng có cửa

2 Bộ

VI

Ngành Y sỹ

 

1

Bộ trung phẫu số 1

2 Bộ

2

Bộ trung phẫu số 3

2 Bộ

3

Bộ trung phẫu số 4

2 Bộ

4

Ghế massage nệm đen chân sắt

4 Bộ

5

Ghế nha khoa cao cấp

2 Bộ

6

Giường massage nệm đen

4 Bộ

7

Giường sản khoa

2 Bộ

8

Lò hấp

2 Bộ

9

Máy ánh sáng sinh học

2 Bộ

10

Máy cạo vôi răng

2 Bộ

11

Máy cạo vôi răng siêu âm

2 Bộ

12

Máy chụp X quang răng

2 Bộ

13

Máy nén hơi

2 Bộ

14

Máy nén khí

2 Bộ

15

Máy nha khoa+ghế

2 Bộ

16

Máy phân tích da

10 Bộ

17

Máy siêu âm

60 Bộ

18

Máy siêu âm điều trị đa tầng

4 Máy

19

Máy sốc tim

2 Bộ

20

Máy chụp X-quang

7 Bộ

21

Mô hình đầu người

2 Bộ

22

Mô hình Khám mắt

3 Bộ

23

Mô hình Khám tai mũi họng

3 Bộ

24

Mô hình mô phỏng thăm khám bụng tổng quát bằng tay (có đánh giá và mức độ thực hành)

2 Bộ

25

Mô hình người bệnh

2 Bộ

26

Mô hình thực hành thăm khám thai và nghe tim thai

2 Bộ

27

Mô hình thực hành thăm khám tổng quát và hồi sức cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân

2 Bộ

28

Ống nghe tim phổi

7 Bộ

29

Tủ cực tím 2 hộc (36 mâm)

2 Bộ

VII

Hệ thống quản lý đào tạo, phòng học linh hoạt

 

1

Hệ thống máy tính, lưu trữ phục vụ đào tạo trực tuyến, thư viện điện tử, hỗ trợ các hoạt động dạy học trong giáo dục nghề nghiệp.

1 Hệ thống

2

Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo chương trình, kế hoạch đào tạo, quản lý dạy/ học, quản lý nguồn lực dạy/ học, công tác sinh viên … đáp ứng chương trình đổi mới

1 Hệ thống

3

Hệ thống trang thiết bị điện tử cho phòng học linh hoạt.

5 Hệ thống

4

Máy vi tính chuyên dùng cho thi online

250 Bộ

5

Hệ thống trang thiết bị cho phòng thực hành thực tế ảo

3 Hệ thống

6

Hệ thống trang thiết bị cho xây dựng bài giảng audio, video cho giảng dạy E-learning

2 Hệ thống

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


786

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!