Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Trịnh Việt Hùng
Ngày ban hành: 21/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 1347/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn

Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý trong chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn: Bằng 20% mức tiền lương cơ sở/tháng/học sinh.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với học sinh đầu cấp và học sinh cuối cấp: Hỗ trợ theo số tháng thực học.

- Đối với học sinh còn lại: Hỗ trợ 10 tháng/năm.

4. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, được giao trong kinh phí sự nghiệp giáo dục hằng năm theo phân cấp quản lý.

Điều 2. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán

1. Lập dự toán và giao dự toán

Hằng năm cùng với thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước, căn cứ số lượng học sinh được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này, các cơ quan, đơn vị lập dự toán đối với nội dung hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp và thẩm định để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán

a) Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt danh sách, số lượng học sinh được hỗ trợ tiền ăn của các trường trực thuộc Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt danh sách, số lượng học sinh được hỗ trợ tiền ăn của các trường trực thuộc các huyện, thành phố, thị xã được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này để làm căn cứ thực hiện chi trả.

b) Các trường phổ thông dân tộc nội trú có học sinh được hưởng chính sách có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định trên cơ sở xây dựng thực đơn bữa ăn hằng ngày bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển thể lực cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn và nguyên tắc công khai tài chính bữa ăn theo quy định.

c) Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được thực hiện theo chế độ hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, các trường phổ thông dân tộc nội trú tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chính sách gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

2. Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐNĐ tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; GD&ĐT; KH&ĐT;
Thông tin và truyền thông; Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Hiệu trưởng các trường PTDTNT thuộc tỉnh;
- Công báo tỉnh; TT Thông tin tỉnh;
- Báo Thái Nguyên; Đài PTTH TN;
- Lưu: VT
, TH, KGVX, KT.
Huongvtt/GD/2018(60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149