Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch tại hệ thống nước sạch Gò Dinh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1764/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 01/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1764/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TẠI HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH GÒ DINH, XÃ ĐẠI QUANG, HUYỆN ĐẠI LỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Tài chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 192/TTr-STC ngày 03/6/2020 (kèm Biên bản họp các ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đại Lộc và UBND xã Đại Quang ngày 14/5/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch cho từng mục đích sử dụng tại hệ thống nước sạch Gò Dinh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, như sau:

1. Nước sinh hoạt cho các hộ gia đình: 4.800 đồng/m3.

2. Nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: 6.200 đồng/m3.

3. Nước cho hoạt động sản xuất: 7.700 đồng/m3.

4. Nước cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ: 8.700 đồng/m3.

* Thời gian áp dụng: kể từ kỳ thu tiền nước tháng 7/2020.

 (Đơn giá nước nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên nước và chi phí dịch vụ môi trường rừng; không bao gồm chi phí đấu nối và phí bảo vệ môi trường).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp nước sạch tại hệ thống nước sạch Gò Dinh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc:

a) Cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng; tiết kiệm chi phí, có biện pháp chống thất thoát nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước sạch để nhằm khai thác tối đa công suất thiết kế góp phần hạ giá thành nước sạch.

b) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mức giá thu tiền nước; thu đủ, thu đúng tiền sử dụng nước đối với từng mục đích sử dụng.

c) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước khác (nếu có) theo đúng quy định.

d) Trích nộp chi phí khấu hao tài sản vào ngân sách nhà nước trên cơ sở phương án giá nước đã được Sở Tài chính thẩm định.

2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nông Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp nước sạch tại hệ thống nước sạch Gò Dinh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc thực hiện các nội dung tại khoản 1 theo đúng quy định

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Chủ tịch UBND xã Đại Quang; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch tại hệ thống nước sạch Gò Dinh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209