Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 174/2005/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2005 của quận 2 và quận 4 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 174/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 22/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 174/2005/QĐ-UBND 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2005 CỦA QUẬN 2 VÀ QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5357/TC/QHPX ngày 27 tháng 7 năm 2005 về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2005 của Quận 2 và Quận 4 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2005 của quận 2 và quận 4 đã được giao tại Quyết định số 289/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2005 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 289/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố không có gì thay đổi.

Điều 3. Sau khi nhận được chỉ tiêu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2005 nêu tại Điều 1, ủy ban nhân dân quận 2, quận 4 thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 2, quận 4 chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 2, quận 4 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- TTUB : CT, PCT/TM, VX
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P) T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174/2005/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2005 của quận 2 và quận 4 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.666

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144