Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1722/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 1722/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/QĐ-UBND

Sơn La. ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám. chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức quản lý. sử dụng quỹ khám. chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Cơ chế quản lý. điều hành ngân sách địa phương năm 2013; Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu. chi ngân sách năm 2013;

Căn cứ Công văn số 926/HĐND ngày 02 tháng 8 nă3m 2013 của HDND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Sơn La năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 388/TTr-STC ngày 12 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Sơn La năm 2013. số tiền: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ 70% của 5% viện phí của bệnh nhân có BHYT: 1.338.000.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ 50% chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân không có bảo hiểm: 312.000.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn điều trị nội trú: 2.300.000.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ tiền đi lại tự túc: 980.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý quỹ: 70.000.000 đồng.

(Có 01 phụ lục chi tiết kèm theo)

Nguồn kinh phí: Sự nghiệp y tế năm 2013 (đã giao tại Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La).

Điều 2. Các đơn vị được phân bổ dự toán kinh phí trên có trách nhiệm quản lý. sử dụng và quyết toán kinh phí theo các quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư. Tài chính. Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Các ngành. đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Toa - PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT. KTTH. Tú 27 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ THỰC HIỆN QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH SƠN LA NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT

Đơn vị

Chương, loại, khoản
Nguồn kinh phí

Số tiền

Tổng số

Trong đó

Hỗ trợ 70% của 5% viện phí của BN có BHYT

Hỗ trợ 50% chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân không có bảo hiểm

Hỗ trợ tiền ăn điều trị nội trú

Hỗ trợ tiền đi lại tự túc

Chi phí quản lý

TỔNG CỘNG

5.000.000

1.338.000

312.000

2.300.000

980.000

70.000

1

BV điều dưỡng phục hồi chức năng

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

95.150

19.200

35.950

30.000

10.000

 

2

BV Y học Cổ truyền

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

139.400

24.700

 

100.000

14.700

 

3

BV Phong và da liễu

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

45.400

9.500

 

27.600

8.300

 

4

BV Lao và bệnh phổi

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

83.400

43.000

 

8.400

32.000

 

5

Bệnh viện nội tiết

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

215.325

41.400

95.225

63.000

15.700

 

6

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

563.789

138.789

 

315.000

110.000

 

7

Bệnh viện đa khoa Sông Mã

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

210.849

75.749

 

109.000

26.100

 

8

Bệnh viện đa khoa Sốp Cộp

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

230.347

145.347

 

58.000

27.000

 

9

Bệnh viện đa khoa Mường La

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

102.702

52.202

 

9.000

41.500

 

10

Bệnh viện đa khoa Yên Châu

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

112.202

54.202

 

42.000

16.000

 

11

Bệnh viện đa khoa Phù Yên

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

1.609.280

83.435

82.545

1.076.000

367.300

 

12

Bệnh viện đa khoa Mai Sơn

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

265.445

79.165

98.280

60.000

28.000

 

13

Bệnh viện đa khoa Mộc Châu

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

308.249

102.249

 

120.000

86.000

 

14

Bệnh viện đa khoa Bắc Yên

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

260.723

154.723

 

72.000

34.000

 

15

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

153.500

87.500

 

10.000

56.000

 

16

Bệnh viện đa khoa Thuận Châu

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

422.878

189.878

 

160.000

73.000

 

17

BV đa khoa Thảo nguyên Mộc Châu

Chương 423; Loại. Khoản 521

Kinh phí không thường xuyên

111.361

36.961

 

40.000

34.400

 

18

Sở Y tế

Chương 423; Loại. Khoản 464

Kinh phí không tự chủ

70.000

 

 

 

 

70.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1722/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211