Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 168/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 08/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-UBND

Đăk Nông, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐĂK NÔNG TỪ NĂM HỌC 2011-2012 ĐẾN NĂM HỌC 2015-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cLuật Tchức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, tại Ttrình số 25/TTr-BDT, ngày 31 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tưng: Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tnh Đăk Nông.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ (M’Nông, Mạ, Ê Đê).

a) Đào tạo sau đại học:

- Tiến sỹ; chuyên khoa II trong ngành y: Mức hỗ trợ 35 triệu đồng/người/khóa.

- Thạc sỹ; chuyên khoa I trong ngành y: Mức hỗ trợ 25 triệu đồng/ngưi/khóa.

b) Sinh viên đại học, cao đẳng: Mức hỗ trợ 350.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm.

c) Học sinh trung học chuyên nghiệp, học sinh trung cấp nghề hệ chính quy: Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm. Không hỗ trợ cho đối tượng khi học nghề thứ hai.

d) Học sinh phổ thông cấp II, III: Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng, cấp 09 tháng/năm, thời gian cấp hỗ trợ kinh phí theo từng tháng trong năm học.

2.2. Đối với sinh viên là ni dân tộc thiểu số khác:

a) Đào tạo sau đại học:

- Tiến sỹ; chuyên khoa II trong ngành y: Mức hỗ tr20 triệu đng/người/khóa.

- Thạc sỹ; chuyên khoa I trong ngành y: Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/người/khóa.

b) Sinh viên đại học, cao đẳng: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm.

2.3. Hỗ trợ tiền tàu xe: Áp dụng cho đối tượng là sinh viên, học sinh đưc quy đnh tại mục 2.1 và 2.2 đào tạo tại sở ngoài tỉnh. Mức hỗ trợ: 150.000 đồng/người/năm, hỗ trợ một lần vào cuối năm học, khóa học và cơ quan nào htrợ kinh phí học tập thì cơ quan đó hỗ trợ tin tàu xe (trừ học sinh ph thông).

3. Chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số không áp dụng đối vi các đối tượng: học sinh, sinh viên là cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan đơn vị cử đi đào tạo; học sinh dân tộc nội trú, học sinh trưng dự bị đại học; sinh viên cử tuyển; học sinh, sinh viên học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trực thuộc Bộ Quc phòng, Bộ Công an.

4. Thi gian thực hiện: Áp dụng từ ngày 01/01/2012 đến năm học 2015-2016.

Điều 2. Thủ tục cấp phát thanh toán:

1. Thủ tục cấp phát:

- Các đối tượng được quy định tại mục 2.1 và 2.2 (trừ học sinh phổ thông) căn cứ giấy chứng nhận kết quhọc tập (từng học kỳ, cả năm học hoặc cả khóa học) có xác nhận của trường học. Giấy chứng nhận kết quả học tập phi thể hiện rõ thông tin cá nhân (họ và tên, năm sinh, dân tộc, nơi thường trú), tên trường, ngành học, khóa học, kết quả học tập. Trường hợp giấy chứng nhận kết quả học tập không thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân thì phải có hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân phô tô có chng thực kèm theo.

- Đối với học sinh phổ thông cấp II, III: các đơn vị cấp phát lập danh sách học sinh có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưng trường cấp phát theo từng tháng trong năm học cho học sinh hoặc phụ huynh học sinh ký nhận.

- Hình thức nhận chính sách: Việc cấp phát chính sách cho học sinh, sinh viên (trừ học sinh phổ thông) có thể thông qua một trong ba hình thức sau đây nhưng phải đảm bảo thủ tục cấp phát theo quy định nêu trên.

+ Học sinh, sinh viên trực tiếp nhận chính sách hỗ trợ.

+ Học sinh, sinh viên ủy quyền cho người khác nhận thay theo quy định của pháp luật về việc ủy quyền.

+ Cấp phát chính sách cho học sinh, sinh viên thông qua tài khoản cá nhân tại các ngân hàng.

2. Thi điểm cấp phát:

Đối tượng, học sinh trung học chuyên nghiệp, học sinh trung cấp nghề hệ chính quy, sinh viên đại học, cao đẳng thực hiện hỗ trợ theo từng học kỳ (cấp 05 tháng) hoặc cả năm học (cấp 10 tháng). Đối tượng đào tạo sau đại học thực hiện hỗ trợ một lần sau khi tốt nghiệp khóa học. Riêng học sinh học nghề trong tỉnh có thể cấp phát theo từng tháng nhưng phải đảm bảo thủ tục cấp phát nêu trên.

Căn cứ theo thi điểm cấp phát chính sách nêu trên, nếu năm học trước chưa nhận chính sách hỗ trợ thì thi điểm được nhận chính sách đến hết tháng 3 của năm tiếp theo và thi điểm cuối cùng cấp phát chính sách hỗ trợ là 31/12/2016.

Các đơn vị giao thực hiện cấp phát chính sách có trách nhiệm lập dự toán, thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện hỗ trợ đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng và sau đại học.

- Giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ đối tượng là học sinh trung học chuyên nghiệp, học sinh trung cấp nghề hệ chính quy.

- Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hỗ trợ đối tượng là học sinh phổ thông trung học (cấp III).

- Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện hỗ trợ đối tượng là học sinh trung học cơ sở (cấp II).

Trong quá trình thực hiện, định kỳ 06 tháng và hàng năm các đơn vị được giao thực hiện hỗ trợ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tnh). Giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phi hp với các cơ quan liên quan tham mưu công tác thanh kiểm tra và tổng hp báo cáo kết quả tchức thực hiện chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của y ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông từ năm 2010 đến năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- B
ộ Tài chính;
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Như Điều 4;
-
CVP, PCVP: đ/c Nguyn Viết Thuật;
-
Lưu: VT, KTTC, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159