Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1664/QĐ-TTg 2019 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Số hiệu: 1664/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2019 - 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban.

2. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Phó trưởng Ban thường trực.

3. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng Ban.

4. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Thành viên.

5. Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

6. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên.

8. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên.

9. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

10. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

11. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.

12. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam - Ủy viên.

15. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ủy viên.

16. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Thư ký.

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình:

a) Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức, giám sát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình;

b) Đề xuất điều chỉnh chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Chương trình; chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt;

c) Ban Chỉ đạo được huy động các chuyên gia trong và ngoài nước trong một thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình:

a) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình;

b) Thông qua khung kế hoạch tổng thể 5 năm và hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình;

c) Thông qua và thực hiện kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo và phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện Chương trình;

d) Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;

đ) Thông qua và ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng kinh phí thuộc ngân sách từ trung ương.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019.

Điều 4. Chế độ hoạt động

1. Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo sử dụng con dấu của các bộ, ngành, cơ quan mình phụ trách.

Điều 5. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động thuộc Chương trình chịu trách nhiệm:

1. Xây dựng kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các cuộc họp của Ban chỉ đạo; xây dựng khung kế hoạch 5 năm và hàng năm thực hiện chương trình, trình Ban Chỉ đạo thông qua; tổ chức tuyển chọn, tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo quy chế được Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Hướng dẫn, điều phối các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc Chương trình.

3. Tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo giao về các hoạt động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 6. Kinh phí hoạt động

Hàng năm, Bộ Công Thương có trách nhiệm lập dự toán và phân bổ kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng ngân sách.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Điều 8. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Than Khoáng sản Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL;
- Lưu: VT, CN (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1664/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!