Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1646/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn tỉnh) và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn sự nghiệp) năm 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1646/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1646/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC, KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT (NGUỒN VỐN TỈNH) VÀ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (NGUỒN SỰ NGHIỆP) NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 (Nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ và kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 40/TTr-SKHĐT ngày 07/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên danh mục, kế hoạch vốn ĐTPT (nguồn vốn tỉnh) và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn sự nghiệp) năm 2015 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 và Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K17

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC 01

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THUỘC KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT (NGÂN SÁCH TỈNH) NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh)

STT

Kế hoạch vốn giao đầu năm theo Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh

STT

Điều chnh

Ghi chú

Danh mục/Nguồn vốn

KH vn năm 2015

Danh mục/Nguồn vốn

KH vốn năm 2015

I

VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

I

VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

1

Tuyến điện thôn 1 - thôn 3, xã An Nghĩa

1.000

1

Cấp điện thôn 1 - thôn 3, xã An Nghĩa

1.000

Điều chỉnh tên danh mục

II

VỐN TẠM ỨNG TỒN NGÂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

II

VỐN TẠM ỨNG TỒN NGÂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

 

1

Quảng trường tỉnh (hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, điện ngầm kỹ thuật và cây xanh trong khu vục Quảng trường trung tâm)

1.500

1

Cấp điện nguồn, chiếu sáng và đèn trang trí sợi quang cho Quảng trường tỉnh

1.500

Điều chỉnh tên theo Quyết định phê duyệt BC KT-KT số 4105/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh

 

PHỤ LỤC 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG (NGUỒN SỰ NGHIỆP) NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1646/
QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh)

STT

Kế hoạch vốn giao đầu năm

STT

Điu chnh

Ghi chú

Danh mục/Nguồn vốn

Tng số

Trong đó:

Danh mục/Nguồn vốn

Tổng số

Trong đó:

KH vốn SN

KH vốn SN

A

VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh)

 

 

A

VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh)

 

 

 

I

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

 

 

I

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

 

 

 

1

Dự án: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

2.500

2.500

 

Dự án: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

2.500

2.500

 

-

Đào tạo, tập huấn cán bộ giảm nghèo và công tác điều tra hộ nghèo

300

1.950

-

Đào tạo, tập huấn cán bộ giảm nghèo và công tác điều tra hộ nghèo

1.950

1.950

 

-

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền

250

300

-

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền

300

300

 

-

Giám sát, đánh giá

1.950

250

-

Giám sát, đánh giá

250

250

 

II

Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

5.550

5.550

1

Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

5.550

5.550

 

-

Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và thiết bị đồ gỗ nội thất theo hướng đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn và cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc thiểu số, các trường Phổ thông dân tộc bán trú

 

 

-

Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và thiết bị đồ gỗ nội thất theo hướng đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn và cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc thiểu số, các trường Phổ thông dàn tộc bán trú

 

 

 

+

Trường THPT số 2 An Lão

39

39

+

Trường THPTsố 2 An Lão

38

38

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1646/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn tỉnh) và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn sự nghiệp) năm 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49