Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 163/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 163/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2012 CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2012 với nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Điều tra khảo sát số lượng, chất lượng viên chức làm công tác xã hội

- Điều tra khảo sát chế độ tiền lương, ngạch, bậc, chế độ phụ cấp, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với viên chức làm công tác xã hội

- Điều tra khảo sát số lượng và chất lượng các Trung tâm tư vấn và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội.

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối tổ chức cùng với Vụ Tiền lương, Vụ Công chức - Viên chức và Vụ Tổ chức phi chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí cấp cho Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2012 theo dự toán được phê duyệt (kèm theo).

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và XH;
- Bộ Tài chính;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

DỰ TOÁN

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 32 NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-BNV ngày 02/3/2012 của Bộ Nội vụ)

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Tiền (đồng)

Ghi chú

1

Điều tra khảo sát số lượng, chất lượng viên chức làm công tác xã hội, gồm:

Bộ Nội vụ cùng các đơn vị có liên quan

250.000.000

 

- Chi xây dựng phương án điều tra thống kê:

6.000.000

+ XD đề cương tổng quát

+ XD đề cương chi tiết

1.500.000

4.500.000

- Lập mẫu phiếu điều tra

1.000.000

- Điều tra thử để hoàn thiện phương án điều tra

20.000.000

- Hội thảo lấy ý kiến, thẩm định phương án điều tra

20.000.000

+ Hội thảo

10.000.000

+ Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

5.000.000

+ Lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của chuyên gia

3.000.000

- Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra

8.000.000

- Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra

10.000.000

- Chi điều tra

150.000.000

+ Công tác phí

50.000.000

+ Chi cho đối tượng cung cấp thông tin

100.000.000

- Xử lý kết quả điều tra

5.000.000

- Viết báo cáo kết quả điều tra

10.000.000

- Chi văn phòng phẩm

20.000.000

2

Điều tra, khảo sát chế độ tiền lương đối với viên chức làm công tác xã hội, gồm:

Bộ Nội vụ cùng các đơn vị có liên quan

250.000.000

 

- Chi xây dựng phương án điều tra thống kê:

6.000.000

+ XD đề cương tổng quát

+ XD đề cương chi tiết

1.500.000

4.500.000

- Lập mẫu phiếu điều tra

1.000.000

- Điều tra thử để hoàn thiện phương án điều tra

20.000.000

- Hội thảo lấy ý kiến, thẩm định phương án điều tra

20.000.000

+ Hội thảo

10.000.000

+ Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

5.000.000

+ Lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của chuyên gia

3.000.000

- Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra

8.000.000

- Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra

10.000.000

- Chi điều tra

150.000.000

+ Công tác phí

50.000.000

+ Chi cho đối tượng cung cấp thông tin

100.000.000

- Xử lý kết quả điều tra

5.000.000

- Viết báo cáo kết quả điều tra

10.000.000

- Chi văn phòng phẩm

20.000.000

3

Điều tra khảo sát số lượng các Trung tâm tư vấn và cung cấp DV công tác xã hội, gồm:

Bộ Nội vụ cùng các đơn vị có liên quan

250.000.000

 

- Chi xây dựng phương án điều tra thống kê:

6.000.000

+ XD đề cương tổng quát

+ XD đề cương chi tiết

1.500.000

4.500.000

- Lập mẫu phiếu điều tra

1.000.000

- Điều tra thử để hoàn thiện phương án điều tra

20.000.000

- Hội thảo lấy ý kiến, thẩm định phương án điều tra

20.000.000

+ Hội thảo

10.000.000

+ Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

5.000.000

+ Lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của chuyên gia

3.000.000

- Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra

8.000.000

- Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra

10.000.000

- Chi điều tra

150.000.000

+ Công tác phí

50.000.000

+ Chi cho đối tượng cung cấp thông tin

100.000.000

- Xử lý kết quả điều tra

5.000.000

- Viết báo cáo kết quả điều tra

10.000.000

- Chi văn phòng phẩm

20.000.000

4

Nghiên cứu để xây dựng mã số ngạch, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội

Bộ Nội vụ

150.000.000

 

5

Quản lý hành chính

Bộ Nội vụ

100.000.000

 

 

Cộng

 

1.000.000.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.995
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202